Copy of Acreditació d'EAPs criteri 2 (28 -52)

Project Control, Project Closing, Timeline template

Comienza Ya. Es Gratis
ó regístrate con tu dirección de correo electrónico
Copy of Acreditació d'EAPs criteri 2 (28 -52) por Mind Map: Copy of Acreditació d'EAPs criteri 2 (28 -52)

1. 2 - Política i estratègia (8/26)

1.1. Subcriteri - 2a (1/9)

1.1.1. 01- Necessitats dels grups d'interès(1/8)

1.1.1.1. (28) 2a-01-E01 - En la planificació de l’EAP, estan identificats els seus grups d’interès i les necessitats de cadascun respecte a l’activitat de l’EAP.

1.1.1.2. (29) 2a-01-E02 - En la planificació de l’EAP, les línies estratègiques pròpies estan definides i alineades amb les de l’organització.

1.1.1.3. (30) 2a-01-E03 - En la planificació de l’EAP es disposa dels objectius de l’EAP, que estan alineats amb la missió.

1.1.1.4. (31) 2a-01-E04 - En la planificació de l’EAP es disposa de dades demogràfiques, epidemiològiques, socioeconòmiques i culturals de la població.

1.1.1.5. (32) 2a-01-E05 - En la planificació de l’EAP s’inclouen els objectius, que estan alineats amb el Pla de salut vigent.

1.1.1.6. (33) 2a-01-E06 - En la planificació de l’EAP es disposa de l’opinió dels ciutadans.

1.1.1.7. (34) 2a-01-E07 - En la planificació de l’EAP es disposa de l’opinió de les persones de l’equip.

1.1.1.8. (35) 2a-01-E08 - La planificació de l’EAP inclou les necessitats relacionades amb un sistema de millora contínua de la qualitat.

1.1.2. 02- Procés continu de comparació (benchmarking)(0/1)

1.1.2.1. (36) 2a-02-E01 - L’EAP inclou en el procés de planificació la comparació amb altres EAP i organitzacions.

1.2. Subcriteri - 2b (3/7)

1.2.1. 01- Informació per a l'estratègia(3/7)

1.2.1.1. (37) 2b-01-E01 - La planificació de l’EAP disposa d’un quadre de comandament.

1.2.1.2. (38) 2b-01-E02 - En la planificació, l’organització i l’EAP estableixen un pla de gestió de la informació més rellevant.

1.2.1.3. (39) 2b-01-E03 - En la planificació de l’EAP es disposa d’informació en relació amb els dèficits d’oferta assistencial.

1.2.1.4. (40) 2b-01-E04 - En la planificació de l’EAP s’incorpora informació procedent de la gestió per processos.

1.2.1.5. (41) 2b-01-E05 - En la planificació de l’EAP s’utilitzen els resultats i les tendències d’anys anteriors.

1.2.1.6. (42) 2b-01-E06 - En la planificació de l’EAP s’inclouen els resultats econòmics.

1.2.1.7. (43) 2b-01-E07 - En la planificació, l’organització té en compte l’opinió de les persones de l’EAP respecte al material assistencial utilitzat per aquestes mateixes persones.

1.3. Subcriteri - 2c (4/7)

1.3.1. 01- Pla estratègic i de qualitat(4/7)

1.3.1.1. (44) 2c-01-E01 - L’EAP disposa del pla estratègic aprovat vigent i el desenvolupa i el dóna a conèixer a les persones de l'EAP.

1.3.1.2. (45) 2c-01-E02 - El pla estratègic preveu la millora contínua entre les seves prioritats fonamentals.

1.3.1.3. (46) 2c-01-E03 - L’EAP disposa d’un pla de qualitat que està aprovat, és vigent i es dóna a conèixer a les persones de l’EAP.

1.3.1.4. (47) 2c-01-E04 - El pla de qualitat identifica oportunitats de millora.

1.3.1.5. (48) 2c-01-E05 - L’EAP defineix com cal identificar i desenvolupar els diferents projectes de millora.

1.3.1.6. (49) 2c-01-E06 - El pla de qualitat inclou activitats relacionades amb la seguretat dels pacients.

1.3.1.7. (50) 2c-01-E07 - El pla de qualitat té una persona responsable designada per l’equip directiu de l’EAP.

1.4. Subcriteri - 2d (0/1)

1.4.1. 01- Processos clau(0/1)

1.4.1.1. (51) 2d-01-E01 - L’EAP identifica i defineix els processos clau, que estan alineats amb l’estratègia.

1.5. Subcriteri - 2e (0/2)

1.5.1. 2e-01-E02 #53 Definició L‘organització o l‘EAP, d‘acord amb la seva estratègia, disposa d‘un pla de comunicació externa que està actualitzat i és vigent.

1.5.1.1. Aclariments L‘organització o l‘EAP disposen d‘un pla de comunicació externa que decideix què es comunica als ciutadans, als proveïdors i a la societat, i el desenvolupa

1.5.1.2. . Dimensió E Eina RD Possible evidència – Existència del pla de comunicació externa i del seu desplegament.

1.5.2. 2e-01-E01 #52 Definició L‘EAP té definit com ha de comunicar internament l‘estratègia.

1.5.2.1. Aclariments L‘EAP disposa d‘un document en què s‘especifica el sistema de difusió de l‘estratègia per fer-la arribar a tothom.

1.5.2.2. Possible evidència Existència d‘un document (pla estratègic, pla de comunicació interna, etc.) en què s‘especifiqui el sistema de difusió de l‘estratègia.