Методика навчання інформатики

Plan your lessons and the goals of your lessons as well as including important content

Comienza Ya. Es Gratis
ó regístrate con tu dirección de correo electrónico
Методика навчання інформатики por Mind Map: Методика навчання інформатики

1. Методика

1.1. педагогічна наука, яка має, з одного боку, характеристики, притаманні будь-якій науці, а з другого – специфічні об'єкти дослідження

1.2. сукупність засобів, організаційних форм, методів і прийомів роботи вчителя.

1.3. навчальна дисципліна.

2. Навчальний процес

2.1. Навчаюча діяльність вчителя

2.2. Організація навчання

2.3. Навчальна діяльність учнів

3. Інші науки

3.1. Методика навчання математики

3.1.1. поняття алгоритму прийшло з математики;

3.1.2. багато доведень різноманітних тверджень у математиці мають алгоритмічну структуру;

3.1.3. мають спільне завдання навчити виявляти алгоритмічну складову в доведення, розв'язках.

3.2. Методика навчання фізики і хімії

3.2.1. застосовують дослід, експеримент.

3.3. Психологія

3.3.1. МНІ спирається на дослідження цієї науки.

3.4. Дидактика

3.4.1. тріада цілей навчання (освіта, розвиток, виховання) випливає з цієї науки і конкретизується на матеріалі інформатики;

3.4.2. базується на системі даної науки і конкретизується стосовно інформатики.

4. Діяльність студентів

4.1. Учня

4.1.1. Для кращого розуміння навчально-методичного матеріалу з позицій учня і засвоєння того матеріалу, який з'явився у шкільному курсі після вступу до ВУЗу

4.2. Учителя

4.2.1. Розробка матеріалів для учня, управління з робочого місяця вчителя роботою учнів у комп'ютерному класі.

4.3. Методиста-предметника

4.3.1. Розробка методичних матеріалів.

5. Інформатика

5.1. це наука про інформаційні процеси в природі та суспільстві, методи та засоби пошуку, збирання, одержання, опрацювання, зберігання, подання, передавання інформаційних ресурсів та управління інформаційними процесами.

5.1.1. Методологія

5.1.1.1. Філософські основи природничих і гуманітарних наук, обчислювальний експеримент.

5.1.2. Предмет

5.1.2.1. Інформаційні технології, які реалізуються за допомогою комп'ютерних систем

5.1.3. Об’єкт

5.1.3.1. Інформаційні процеси будь-якої природи

5.2. як навчальний предмет – це педагогічно адаптована і предметно специфікована система знань.

5.2.1. Об’єкт

5.2.1.1. Предмет інформатики як наукової дисципліни.

5.2.2. Предмет

5.2.2.1. Результат дидактичного опрацювання наукових знань, які належать до навчального об'єкта, відповідно до цілей навчання.

6. Особливості ШКІ

6.1. Зміст ШКІ базується на 3-х фундаментальних поняттях сучасної науки: інформація, алгоритм, ЕОМ.

6.2. Формуються уявлення про етапи повного розв'язування практичної задачі з використанням комп'ютера.

6.3. Комп'ютер є об'єктом вивчення і засобом навчання

6.4. Понятійний апарат включає універсальні поняття і вузькоспеціальні.

6.5. Кілька об'єктів вивчення

6.6. Зростає роль учителя в управління навчально-пізнавальної діяльності.

6.7. В курсі розглядається фундаментальне поняття інформація і суттєво розширяється поняття величини.

6.8. Міжпредметність.

6.9. Зростає роль самостійної роботи учнів.

7. Методична система навчання інформатики

7.1. це - система, функціонування якої обумовлюється такими чинниками

7.1.1. цілі навчання та виховання

7.1.2. принципи і зміст навчання інформатики

7.1.3. характер соціального замовлення на сучасному етапі розвитку інформаційного суспільства

8. Особливості

8.1. Методи

8.1.1. педагогічний експеримент

8.2. Предмет

8.2.1. проектування, конструювання, реалізація, аналіз і розвиток методичних систем навчання інформатики в школі.

8.3. Завдання

8.3.1. Визначити та обґрунтувати конкретні цілі навчання інформатики та зміст відповідного загальноосвітнього предмета середньої школи.

8.3.2. Розглянути необхідні засоби навчання та розробити рекомендації щодо їх застосування в навчальному процесі.

8.3.3. Розробити найбільш раціональні методи й організаційні форми навчання, спрямовані на досягнення поставленої мети.

8.4. Об’єкт

8.4.1. процес навчання інформатики в школі.

8.5. Питання

8.5.1. Навіщо вивчати інформатику? (Мета навчання інформатики).

8.5.2. Що саме слід вивчати? (Зміст навчання).

8.5.3. Як треба навчати інформатики? (Засоби, методи, організаційні форми навчання).

9. Навчання інформатики і школі

9.1. Цілі

9.1.1. виховна

9.1.2. розвивальна

9.1.3. освітня

9.2. Завдання

9.2.1. ознайомити учнів з такими поняттями як система, інформація, модель, алгоритм, їх роллю у формуванні сучасної інформаційної картини світу,

9.2.2. розкрити загальні закономірності інформаційних процесів у природі суспільстві, технічних системах,

9.2.3. сформувати навички пошуку опрацювання, зберігання, передавання інформації за допомогою сучасних комп’ютерних технологій для розв’язування навчальних задач і для майбутньої професійної діяльності.

9.2.4. розвивати синтетичне і аналітичне мислення,