เลือดและองค์ประกอบของเลือด

Comienza Ya. Es Gratis
ó regístrate con tu dirección de correo electrónico
เลือดและองค์ประกอบของเลือด por Mind Map: เลือดและองค์ประกอบของเลือด

1. ควบคุมสมดุลของของเหลวในกระแสเลือดกับของเหลวในเนื้อเยื่อ โดยการแลกเปลี่ยนของน้ำ ควบคุมประมาณกรด-เบสของร่างกายให้คงที่ หรือเปลี่ยนแปลงน้อยที่สุด และควบคุมอุณหภูมิของร่างกายให้อยู่สภาวะสมดุล

2. เลือด (blood)

2.1. หน้าที่หลักของเลือด

2.1.1. การขนส่ง/การป้องกัน/และการควบคุม

2.1.1.1. ทำหน้าที่ขนส่งสารไปตามส่วนต่างๆ ภายในร่างกาย

2.1.1.2. ป้องกันเมื่อมีสิ่งแปลกปลอมเข้ามาในร่างกาย เช่น เชื้อโรค สารพิษ หรือเซลล์มะเร็ง ภายในเลือดจะมีเซลล์

3. องค์ประกอบของเลือด (Composition of blood)

3.1. น้ำเลือด (พลาสมา)

3.1.1. น้ำเลือดหรือพลาสมา มีสัดส่วนคิดเป็น55%ของเลือด

3.2. เลือดแดงมีpH 7.4 และเลือดดำมีpH7.5 ประกอบด้วยของเสีย ยูเรีย กรดยูริก สารอาหาร เกลือแร่ แก๊สต่างๆและโปรตียหลายๆกลุ่ม

3.3. ALBUMIN เป็นโปรตีนขนาดเล็กและพบมากที่สุดในพลาสมารักษาแรงดันเลือด ถ้ามีน้อยพลาสมาจะรั่วออกมานอกเส้นเลือด BLOBULIN เร่งปฎิกิริยาต่างๆ มีภูมิคุ้มกัน FIBRINOGEN เป็นโปรตีนที่ทำหน้าที่ในกระบวนการช่วยให้เลือดแข็งตัว

3.4. เม็ดเลือด (Blood cell)

3.5. เกล็ดเลือด (Platelet)