องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ

Comienza Ya. Es Gratis
ó regístrate con tu dirección de correo electrónico
องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ por Mind Map: องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ

1. แรม (Ram: Random Access Memory)

2. Peopleware

2.1. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (Operator)

2.2. บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับระบบ (System)

2.3. ผู้จัดการศูนย์ประมวลผลคอมพิวเตอร์ (Electronic Data Processing Manager)

2.4. ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ (Computer user)

3. Hardware

3.1. Input Unit

3.1.1. ทำหน้าที่ดัดแปลงข้อมูลและคำสั่งต่างๆที่รับเข้ามาผ่านอุแกรณ์นำข้อมูลเข้า

3.1.2. เช่น

3.1.2.1. แป้นพิมพ์

3.1.2.2. เมาส์

3.1.2.3. เครื่องแสกนเนอร์ 

3.1.2.4. ปากกาแสง

3.2. Central Processing Unit

3.2.1. หน่วยควบคุม (Control Unit) 

3.2.1.1. ควบคุมการทำงานทุกส่วนของระบบคอมพิวเตอร์

3.3. หน่วยเก็บข้อมูล

3.3.1. ทำหน้าที่เก็บข้อมูลและสารสนเทศ ที่ผ่านการประมวลผลแล้ว

3.3.2. หน่วยความจำหลัก (Main Memory)

3.3.2.1. ซีมอส ( Complementary Metal-oxide Semiconductor)

3.4.  หน่วยคำนวณและตรรกะ (Arithmetic and Logical Unit)

3.4.1. หน่วยเก็บข้อมูลสำรอง(Secondary Storage)

3.4.1.1. ได้แก่

3.4.1.1.1. ฮาร์ดดิสก์ (Hard Disk)

3.4.1.1.2. ฟลอปปีดิสก์ (Floppy Disk)

3.4.1.1.3. คอมแพ็กดิส (Compact Disk หรือ CD)

3.4.1.1.4. หน่วยความจำแบบแฟลช (Flash Drive หรือ Flash Memory)

3.4.2. คำนวณทางคณิตศาสตร์และเปรียบเทียบค่าทางตรรกศาสตร์

3.5. หน่วยแสดงผล

3.5.1. ทำหน้าที่แสดงข้อมูล หรือผลลัพธ์ ที่ได้ประมวลผลแล้ว ผ่านทางอุปกรณ์แสดงผล

3.5.2. ได้แก่

3.5.2.1. จอภาพ (monitor)

3.5.2.2. เครื่องพิมพ์ (printer)

3.5.2.3. รอม (ROM: Read Only Memory)

4. Software

4.1. ซอฟต์แวร์ระบบ ( System Software )

4.1.1. ระบบปฏิบัติการ ( operating systems )

4.1.2. โปรแกรมอรรถประโยชน์ ( utility programs )

4.2. ซอฟต์แวร์ประยุกต์ ( Application Software )

4.2.1. แบ่งตามลักษณะการผลิต

4.2.1.1. ซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นใช้เองโดยเฉพาะ ( Proprietary Software )

4.2.1.2. ซอฟต์แวร์ที่หาซื้อได้โดยทั่วไป ( Off – the– Shelf Software หรือ Packaged Software )

4.2.2. แบ่งตามกลุ่มการใช้งาน

4.2.2.1. กลุ่มการใช้งานทางด้านธุรกิจ ( business ) 

4.2.2.2. กลุ่มการใช้งานทางด้านกราฟิกและมัลติมีเดีย ( graphic and multimedia )

4.2.2.3. กลุ่มสำหรับการใช้งานบนเว็บและการติดต่อสื่อสาร ( web and communications )

5. New Topic