Jetzt loslegen. Gratis!
oder registrieren mit Ihrer E-Mail-Adresse
PROJECT von Mind Map: PROJECT

1. From Client (Tất cả các nội dung nhận từ khách)

1.1. 0101. Paper works.(Sổ đỏ,...)

1.2. 0102. References (hình tham khảo khách gửi : lưu riêng từng folder ghi rõ ngày nhận)

1.3. 0103. Comments( phản hồi khách gửi : lưu riêng từng folder ghi rõ ngày nhận)

2. Referrences(tư liệu tham khảo) : tham khảo tự tìm lúc thiết kế

3. Presentation( Thuyết minh/Thiết trình)

3.1. 0301. Working( file CAD,PDF,PSD,PNG,JPEG,...)

3.2. 0302. Final (file PPT & PPF thuyết trình cuối cùng)

4. Consultants( Bản vẽ từ các bên tư vấn liên quan -> lưu riêng từng folder - ghi rõ ngày phien bản cập nhập chỉnh sửa)

4.1. 0401. Structure (kết cấu)

4.2. 0402. M&E( Điện nước và điện lạnh)

4.3. 0403. Tophography (Địa hình)

5. Docunmentation 2D( Tất cả các bản vẽ 2D AutoCAD... lưu theo từng folder ghi rõ ngày)

5.1. 0501. Working drawings

5.1.1. REVIT

5.1.2. XREF

5.1.3. DRWS

5.2. 0502. Issused drawings

5.2.1. CAD

5.2.2. PDF

6. Vizulization 3D(Tất cả các bản vẽ 3D: 3Dsmax, SU, Lumion,...)

6.1. 0601. Working drawings

6.1.1. 3Dsmax

6.1.2. Revit

6.1.3. Sketchup

6.1.4. Textures

6.2. 0602. Final drawings

6.2.1. Draft render

6.2.2. Final render

7. Site photos

7.1. 0701. Existing photos (Hình hiện trạng)

7.2. 0702. Construction photos ( Hình báo cáo tiến độ thi công)

7.3. 0703. Final photos ( Hình hoàn thiện upload media)