Verpleegtechnisch handelen

Jetzt loslegen. Gratis!
oder registrieren mit Ihrer E-Mail-Adresse
Rocket clouds
Verpleegtechnisch handelen von Mind Map: Verpleegtechnisch handelen

1. Wet BIG: - cliënt/patiënt wordt beschermd voor    onzorgvuldig en ondeskundig    handelen van beroepsbeoefenaars. - risicovolle en voorbehouden   handelingen staan in deze wet   opgenomen en mogen alleen   uitgevoerd worden wanneer ik   bekwaam en vaardig ben. - kennis en kwaliteit wordt getoetst   d.m.v BIG scholingen - ik als verzorgende moet mij continu   bijscholen. - Ik als verzorgende ig moet mijn   bekwaamdheid en vaardigheid   kunnen aantonen.

2. WGBO: - recht op informatie over medische   situatie - recht op vrije artsenkeuze - recht op inzage eigen medisch dossier - toestemming voor medische    behandeling - recht op privacy en geheimhouding   (beroepsgeheim) - van belang voor een ieder die te   maken krijgt met medische zorg te   maken krijgt - Wet op Geneeskundige Behandelings    Overeenkomst

3. Kwaliteitswet zorginstellingen: ( WKKGZ:: Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg) - vastgelegd wat goede zorg precies is - wat te doen bij klachten - mogelijkheid tot bemiddeling van   klachtenfunctionaris - mogelijkheid tot wenden   geschillencommissie - meldplicht als verzorgende tot het       melden van huiselijk geweld - veilige omgeving om intern veilig   onzorgvuldigheden en incidenten te   bespreken