CIRCUITS INDUSTRIALS

Jetzt loslegen. Gratis!
oder registrieren mit Ihrer E-Mail-Adresse
CIRCUITS INDUSTRIALS von Mind Map: CIRCUITS INDUSTRIALS

1. Quadres de comandament i protecció

1.1. Quadres elèctrics

1.1.1. Agrupen els dispositius segons la seva funció

1.1.1.1. Dispositius de comandament

1.1.1.2. Dispositius de protecció

1.1.1.3. Dispositius de mesura

1.1.1.4. Dispositius de senyalització

1.2. Dispositius de comandament

1.2.1. Són els encarregats de governar el circuit

1.2.1.1. Polsadors

1.2.1.2. Interruptor

1.2.1.3. Commutador

1.2.2. Són encarregats del quadre de comandament

1.2.2.1. Seccionador

1.2.2.1.1. Elements de maniobra

1.2.2.1.2. Permet tancar i obrir el circuit al buit

1.2.2.1.3. Manté el circuit separat de la font d'alimentació

1.2.2.2. Interrupotor de càrrega

1.2.2.2.1. Aparell d'accionament manual

1.2.2.2.2. Permet tancar i obrir el circuit de càrrega

1.3. Dispositius de protecció

1.3.1. Funció

1.3.1.1. Poden ser perilloses

1.3.2. Anomalies

1.3.2.1. Sobreintensitats

1.3.2.1.1. Produides per sobreintensitats

1.3.2.2. Contactes elèctrics amb la instal·lació

1.3.2.3. Sobretensions

1.4. Aparells

1.4.1. Fusibles

1.4.1.1. Obren el circuit quan la intensitat es superior a la nominal

1.4.1.2. Protegeixen contra sobrecàrregues i curtcircuits

1.4.2. Relé tèrmic

1.4.2.1. Protegeixen el circuit de sobrecàrregues

1.4.2.2. Esdetecta per mitjà d'un dispositiu tèrmic

1.4.2.3. Actua associat a un dispositiu que obra el circuit

1.4.2.4. Làmina bimetel·lica

1.4.2.4.1. En escalfar-se es corba

1.4.2.4.2. Escalfament

1.4.2.5. Relé tèrmic doferencial

1.4.2.5.1. Protegeix dels motors trifàsics

1.4.2.5.2. Ofereix una protecció eficaç

1.4.3. Interruptors automàtics

1.4.3.1. Detecten i eliminen sobrecàrregues i curtcircuits

1.4.3.1.1. Controlen les sobrecarregues

1.4.3.1.2. Control del curtcircuit

1.4.3.1.3. Interruptor automàtic

1.4.3.1.4. Magnetotèrmic

1.4.4. Interruptor diferèncial

1.4.4.1. Detecten i eliminen els corrents de defecte

1.4.4.2. Protegeixen a les persones dels contactes

1.4.4.3. Funcionament

1.4.4.3.1. En

1.4.4.3.2. Amb corrent de defecte

1.4.4.4. Característiques

1.4.4.4.1. Sensibiliatat

1.4.5. Dispositius de protecció de sobreintensitats

1.4.5.1. Proitegeixen de sobretensions permanent

1.4.5.2. Protegeixen de sobretencions transitories

2. Dispositius de maniobra de màquines

2.1. Circuits de maniobra

2.1.1. Circuits de potència

2.1.2. Circuits de comanadament

2.2. Dispositius del circuit de potència

2.2.1. Contactor

2.2.1.1. Es pot accionar a distància i desde diferents punts

2.2.1.2. Obre o tanca el circuit de potència

2.2.1.3. Posicions de funcionament

2.2.1.3.1. Estable

2.2.1.3.2. Inestable

2.2.1.4. Tipus de contactor en funció del seu accionament

2.2.1.4.1. Electromagnetic

2.2.1.4.2. Penumàtic

2.2.1.4.3. Hidràulic

2.3. Dispositius de comandament

2.3.1. Reles de comadament

2.3.1.1. Aplicacions

2.3.1.1.1. Accionar una làmpada

2.3.1.1.2. Invertir el gir d'un motor

2.3.1.2. Caracteróstiques

2.3.1.2.1. Rebel l'informació en senylas elèctrics

2.3.1.2.2. Elaboren les normes d'acció segons les quals l'automtisme a de fer el procès

2.3.1.2.3. Dissenyas per controlar intensitats debils

2.3.1.3. Funcionament

2.3.1.3.1. Format per una bobina i uns contactes

2.3.1.3.2. Interruptor goverat per un electroimant

2.3.1.4. Classificació

2.3.1.4.1. Relé electromecànic

2.3.1.4.2. Relé d'estat sòlid

2.3.2. Temporitzadors

2.3.2.1. Modes de temporitzador

2.3.2.1.1. Temporitzador a la connexió

2.3.2.1.2. Temporitzador a la desconnexió

2.3.2.1.3. Temporitzador a la connexió/desconexxió

2.3.2.1.4. Imatge

2.3.3. Dispositius auxiliars de control

2.3.3.1. Polsador

2.3.3.1.1. Característiques

2.3.3.1.2. Consten de:

2.3.3.1.3. Aplicacions de l'actuador

2.3.3.1.4. Tipus

2.3.3.1.5. Imatge

2.3.3.2. Selector

2.3.3.2.1. Característiques

2.3.3.2.2. Imatge

2.3.3.3. Detector mecànic

2.3.3.3.1. Controlen el desplaçament dels dispositius mòbils

2.3.3.3.2. Format per un actuador adequat a l'òrgan i al moviment a controlar i un bloc de contacte

2.3.3.3.3. Els senyals obtinguts inicien a aturen una seqüència

2.3.3.4. Dispositiu de senyalització

2.3.3.4.1. Informen de la màquina o de circuit

2.3.3.4.2. Poden ser òptics o acústics

3. Circuits electrònics industrials

3.1. Rectificadors

3.1.1. Característiques

3.1.1.1. Circuits destinats a convertir el CA en corrent polsant

3.1.1.2. Un rectificador ideal és el que permet el pas del corrent en un únic sentit dese oferir resistència

3.2. Aparells rectificadors

3.2.1. El diode

3.2.1.1. Permeten el pas en un sentit

3.2.1.2. Es basa en la unió de dos semiconductors

3.2.1.2.1. Del tipus P, silíci

3.2.1.2.2. Del tipus N, germani

3.2.1.3. Aplicacions

3.2.1.3.1. S'utilitza en les fons d'alimentació coma a rectificador

3.2.1.3.2. En circuits limitdors

3.2.1.3.3. En funcions lògiques

3.2.1.3.4. Elements de protecció

3.2.1.4. Té dos terminals anode i càtode

3.2.1.5. Polarització

3.2.1.5.1. Directa

3.2.1.5.2. Inversa

3.2.1.6. Imatge

3.2.2. Rectificadors d'ona mitja

3.2.2.1. Circuits destinats a corvertir el CE en CC polsant

3.2.3. Rectificadors d'ona completa

3.2.3.1. Característiques

3.2.3.1.1. Sempre circula corrent per la càrrega

3.2.3.2. Configuracions

3.2.3.2.1. Presa intermèdia

3.2.3.2.2. Pont de Graetz

3.3. Circuits bàsics amb transistors

3.3.1. Característiques

3.3.1.1. Són fonamentals en un circuit electrónic

3.3.1.2. Fan funcions d'amplificació o commutació

3.3.1.3. Construïts amb 3 capes de materials semiconductors

3.3.1.4. S'utilitzen individualment o formant part d'un circuit integrat

3.3.1.5. Disposen de 3 terminals

3.3.1.5.1. Col·lector

3.3.1.5.2. Base

3.3.1.5.3. Emissor

3.3.2. Polarització del transistor

3.3.2.1. Segons es connectin obtindrem formes de treball diferents

3.3.2.1.1. Zona activa

3.3.2.1.2. Zona de saturació

3.3.2.1.3. Zona de bloqueig

3.3.3. Regulador de velocitat

3.3.3.1. Tiristor

3.3.3.1.1. Treballa en commutació

3.3.3.1.2. La funció d'iterruptor la fan els terminals de l'ànode e el càtode

3.3.3.1.3. Element semiconductor

3.3.3.2. Diac

3.3.3.2.1. S'utilitza per conduir el tiristor i el diac

3.3.3.2.2. Disposa de dos terminals sense polarització

3.3.3.2.3. Entra en funcionament quan la ddp és 32V

3.3.3.3. Triac

3.3.3.3.1. Pot controlar el corrent en qualsevol direcció