Lạm phát ở VN và ảnh hưởng của chính sách tiền tệ đến lạm phát giai đoạn 2009-2014

Jetzt loslegen. Gratis!
oder registrieren mit Ihrer E-Mail-Adresse
Lạm phát ở VN và ảnh hưởng của chính sách tiền tệ đến lạm phát giai đoạn 2009-2014 von Mind Map: Lạm phát ở VN và ảnh hưởng của chính sách tiền tệ đến lạm phát giai đoạn 2009-2014

1. Chương 3: Dự báo tình hình lạm phát sắp tới bằng mô hình

1.1. Đưa ra các yếu tố ảnh hưởng đến lạm phát

1.2. Thu thập số liệu cho từng yếu tố

1.3. Đưa ra nhận định

1.4. Thành lập mô hình dự báo cho lạm phát

2. Chương 2: Tình hình lạm phát của Việt Nam trong giai đoạn 2009 - 2013 và sự điều chỉnh trong chính sách tiền tệ

2.1. Xu hướng lạm phát giai đoạn 2009 - 2014

2.1.1. Thực trạng (biểu đồ + số liệu)

2.1.2. So sánh

2.1.2.1. Nền kinh tế tương đồng ở Đông Nam Á (Thái Lan)

2.1.2.2. Nền kinh tế lớn trong châu Á ( Trung Quốc)

2.1.3. Đánh giá thực trạng theo nhóm

2.2. Chính sách tiền tệ trong từng giai đoạncủa tình hình lạm phát ở Việt Nam

2.2.1. Được áp dụng như thế nào? Lí do làm như vậy

2.2.2. Thành công và hạn chế của chính sách này đối với lạm phát

2.2.3. Đưa ra đánh giá

2.3. Nguyên nhân

2.3.1. Nguyên nhân 1

2.3.2. Nguyên nhân 2

2.3.3. Nguyên nhân 3

2.3.4. ....

2.4. Tác động đến nền kinh tế Việt Nam

3. Chương 1: Cơ sở lý luận

3.1. Khái niệm về lạm phát

3.1.1. Lạm phát là gì?

3.1.1.1. Khái niệm chung

3.1.1.2. Luận thuyết "lạm phát lưu thông tiền tệ"

3.1.1.3. Luận thuyết "lạm phát cầu dư thừa tổng quát"

3.1.1.4. Luận thuyết "lạm phát giá cả"

3.1.2. Các loại lạm phát

3.1.2.1. Lạm phát vừa phải

3.1.2.2. Lạm phát phi mã

3.1.2.3. Siêu lạm phát

3.2. Chính sách tiền tệ

3.2.1. Chính sách tiền tệ mở rộng

3.2.2. Chính sách tiền tệ thắt chặt

3.3. Các nguyện nhân gây ra lạm phát và hậu quả

3.3.1. Cầu kéo

3.3.2. Chi phí đẩy

3.3.3. Hậu quả

3.4. Các cách thức đo lường lạm phát

3.4.1. Chỉ số giá tiêu dùng - CPI

3.4.2. Chỉ số giảm phát tổng sản phẩm quốc nội - GDP

3.4.3. Chỉ số lạm phát cơ bản

4. Chương 4: Giải pháp, kiến nghị

4.1. Giải pháp đưa ra bởi chính phủ

4.2. Ý kiến, đề nghị của nhóm