Инвестиции

Track and organize your meetings within your company

Jetzt loslegen. Gratis!
oder registrieren mit Ihrer E-Mail-Adresse
Инвестиции von Mind Map: Инвестиции

1. Инвестиционен процес

1.1. Инвестиционни проучвания

1.1.1. Предпроектни проучвания

1.1.1.1. Номенклатура

1.1.1.2. Технологии за производство

1.1.1.3. Необходими машини и оборудване

1.1.1.4. Суровини, материали, полуфабликати

1.1.1.5. Персонал

1.1.1.6. Технико-икономическа обстановка

1.1.2. Технико-икономическо задание

1.1.2.1. Детайлно

1.1.2.2. Окрупнено

1.2. Капиталови стоителства

1.2.1. Работен проект

1.2.2. Доставчик на машини и обоудване

1.2.3. Въвеждане в експлоатация

1.2.4. Достигане на проектната производствена мощност

1.3. Участници в проекта

1.3.1. Инвеститор

1.3.2. Проектант

1.3.3. Доставчик на машини и оборудване

1.3.4. Строително-монтажна организация

1.3.5. Банка

2. Видове

2.1. Според ролята им

2.1.1. Преки

2.1.2. Косвени

2.2. Според съдържанието и насочеността им

2.2.1. Ново строителство

2.2.2. Реконструкция, разширение, модернизация

2.2.3. Иновации

2.2.4. Дълготрайни активи

2.2.5. В персонала

2.2.6. Финансови

2.2.7. Други

3. Методи за оценка на икономическата ефективност на инвестиционните проекти

3.1. Статични

3.1.1. по разходите

3.1.2. по печалбата

3.1.3. по срок на откупуване на инвестиции

3.2. Динамични

3.2.1. Нетна настояща стойност

3.2.2. Метод на вътрешната норма на възвръщаемост

3.2.3. Динамичен скок на откупуване

3.2.4. Други методи

3.2.4.1. анюитенция

3.2.4.2. отношението приходи-разходи

3.2.4.3. отношението разходи-приходи

3.2.4.4. други

4. Същност