Jetzt loslegen. Gratis!
oder registrieren mit Ihrer E-Mail-Adresse
Valutazione von Mind Map: Valutazione

1. Indicatori quantitativi

1.1. conversazione

1.1.1. talking about this

1.2. viralità

1.2.1. share, retweet, repin...

1.2.2. % viralità

1.3. gradimento

1.3.1. mi piace

1.3.2. n.fan/follower

2. Indicatori qualitativi

2.1. partecipazione

2.2. creazione

3. visione differente cm/committente