Chương trình sinh học 10

Jetzt loslegen. Gratis!
oder registrieren mit Ihrer E-Mail-Adresse
Chương trình sinh học 10 von Mind Map: Chương trình sinh học 10

1. Phần I: Giới thiệu chung về thế giới sống

1.1. Các cấp tổ chức sống

1.2. Các giới sinh vật

2. Phần II: Sinh học tế bào

2.1. Chương I: Thành phần hóa học của tế bào

2.1.1. Các nguyên tố hóa học và nước

2.1.2. Cacbonhidrat và Lipit

2.1.3. Protein

2.1.4. Axit nucleic

2.2. Chương II: Cấu trúc tế bào

2.2.1. Tế bào nhân sơ

2.2.2. Tế bào nhân thực

2.2.3. Vận chuyển các chất qua màng sinh chất

2.2.4. Thí nghiệm co và phản co nguyên sinh

2.3. Chương III: Chuyển hóa vật chất và năng lượng trong tế bào

2.3.1. Khái quát về năng lượng và chuyển hóa vật chất

2.3.2. Enzim và vai trò

2.3.3. Hô hấp tế bào

2.3.4. Quang hợp

2.4. Chương IV: Phân bào

2.4.1. Chu kỳ tế bào và quá trình nguyên phân

2.4.2. Giảm phân

2.4.3. Thực hành: Quan sát các kỳ của nguyên phân trên tiêu bản rễ hành

3. Phần III: Sinh học vi sinh vật

3.1. Chương I: Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật

3.1.1. Dinh dưỡng, chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật

3.1.2. Quá trình tổng hợp, phân giải các chất

3.1.3. Thực hành: lên men etilic và lactic

3.2. Chương II: Sinh trưởng và sinh sản của vi sinh vật

3.2.1. Sinh trưởng

3.2.2. Sinh sản

3.2.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng vi sinh vật

3.3. Chương III: Virus và bệnh truyền nhiễm

3.3.1. Cấu trúc Virus

3.3.2. Sự nhân lên của virus trong tế bào chủ

3.3.3. Virus gây bệnh, ứng dụng của virus thực tiễn

3.3.4. Bệnh truyền nhiễm và miễn dịch