Державний стандарт початкової освіти (1)

Jetzt loslegen. Gratis!
oder registrieren mit Ihrer E-Mail-Adresse
Державний стандарт початкової освіти (1) von Mind Map: Державний стандарт початкової освіти (1)

1. Обов'язкові вміння

1.1. читання з розумінням

1.2. уміння висловлювати власну думку усно і письмово

1.3. критичне та системне мислення

1.4. творчість

1.5. інніціативність

1.6. здатність логічно обгрунтовувати позицію

1.7. вміння конструктивно керувати емоціями

1.8. оцінювати ризики

1.9. приймати рішення

1.10. розв'язувати проблеми

1.11. співпрацювати з іншими особами

2. Ключові компетентності

2.1. вільне володіння державною мовою

2.1.1. уміння усно і письмово висловлювати свої думки, почуття

2.1.2. любов до читання

2.1.3. відчуття краси слова

2.1.4. усвідомлення ролі мови для спілкування та самовираження

2.1.5. готовність вживати українську мову як рідну в різних життєвих ситуаціях

2.2. здатність спілкуватися рідною та іноземними мовами

2.2.1. активне використання рідної мови у різних ситуаціях

2.2.2. можливість розуміти прості всловлювання іноземною мовою, спілкуватися нею

2.2.3. оволодіння навичками міжкультурного спілкування

2.3. математична компетентнсть

2.3.1. виявлення простих математичних залежностей в навколишньому світі

2.3.2. моделювання процесів та ситуацій із застосуванням математичних знань

2.3.3. усвідомлення ролі математичних знань і вмінь в особистому і суспільному житті людини

2.4. компетентності у галузі природничих наук,техніки і технологій

2.4.1. формування допитливості, прагнення шукати і пропонувати нові ідеї

2.4.2. самостійно чи вгрупі спостерігати та досліджувати

2.4.3. на основі проведених дослідів формулювати припущення і робити висновки

2.4.4. пізнавати себе і навколишній світ шляхом спостереження та дослідження

2.5. інноваційність

2.5.1. відкритість до нових ідей

2.5.2. ініціювання змін у класі, школі, громаді тощо

2.5.3. формування знань, умінь, сталень, що забезпечують подальшу здатність до успішного навчання, провадження професійної діяльності

2.5.4. готовність брати участь у справах громади та відчувати себе частиною спільноти

2.6. екологічна копетентність

2.6.1. усвідомлення основи екологічного природокористування

2.6.2. дотримання правил природоохороннної поведінки

2.6.3. навички ошадливого використання природних ресурсів

2.6.4. розуміння важливості збереження природи для сталого розвитку суспільства

2.7. інформаційно-комунікативна компетентність

2.7.1. опанування основ цифрової грамотності для спілкування і розвитку

2.7.2. здатність безпечного та етичного використання засобів інформаційно-комунікаційної компетентності у навчанні і житті

2.8. навчання впродовж життя

2.8.1. опанування вміннями і навичками, необхідними для подальшого навчання

2.8.2. організація власного навчального середовища

2.8.3. визначення власних навчальних цілей і способів їх досягнення

2.8.4. вміння працювати самостійно і в групі

2.9. громадянські та соціальні компетентності

2.9.1. усвідомлення рівних прав і можливостей всіх людей

2.9.2. співпраця з іншими особами для досягнення мети

2.9.3. активність у житті класу і школи

2.9.4. повага до прав інших осіб

2.9.5. вміння діяти в конфліктних ситуаціях

2.9.6. цінувати культурне різноманіття народів та ідентифікувати себе як громадянина України

2.9.7. дбайливе ставлення до власного здоров'я і збереження здоров'я інших людей

2.9.8. дотримання здоровго способу життя

2.10. культурна компетентність

2.10.1. залучення до різних видів мистецької творчості

2.10.2. розкриття і розвиток природних здібностей

2.10.3. творче вираження особистості

2.11. підприємливість та фінансова грамотність

2.11.1. інніціативність, готовність брати відповідальність за власні рішення

2.11.2. вміння організовувати свою діяльність для досягнення цілей

2.11.3. усвідомлення етичних цінностей ефективної співпраці

2.11.4. готовність до втілення в життя інноваційних ідей, власних рішень

3. Базовий навчальний план (навчальне навантаження)

3.1. Визначає

3.1.1. загальний обсяг навчального навантаження

3.1.2. загальну щорічну кількість годин за освітніми галузями

3.1.3. зміст і структура початкової освіти

3.1.4. погодинне співвідношення між освітніми галузями за роками навчання

3.1.5. гранично допустиме тижневе навантаження

3.1.6. кількість годин для проведення корекційно-розвиткової роботи

3.2. Має такі варіанти:

3.2.1. для закладів загальної середньої освіти з ураїнською мовою навчання

3.2.2. для закладів загальної середньої освіти з навчанням мовою відповідного корінного народу або національної меншини

3.2.3. для спеціальних закладів(класів) загальної середньої освіти з укр. мовою навчання дітей з особливими потребами

3.2.4. для спецзакладів(класів) загальної середньої освіти з навчанням мовою відповідного корінного народу або нацменшини

3.3. Складається

3.3.1. Інваріативний складник

3.3.1.1. є обовязковим для всіх закладів загальної середньої освіти

3.3.1.2. передбачає проведення корекційно-розвиткової роботи

3.3.2. Варіативний складник

3.3.2.1. розподіляється закладом загальної середньої освіти самостійно

3.3.2.2. впроваджує резервний час в освітній програмі навчального закладу

4. Освітні галузі

4.1. мовно-літературна

4.1.1. вивчення української мови та літератури, мов та літератур відповідних корінних народів і національних меншин

4.1.1.1. формування комунікативної, читацької та інших ключових компетентностей

4.1.1.2. здатність спілкуватися українською мовою,мовами відповідних корінних народів інаціональних меншин, користуватися ними в особистому та суспільному житті

4.1.1.3. розвиток особистості здобувачів освіти засобами різних видів мовленнєвої діяльності

4.1.1.4. збагачення емоційно-чуттєвого досвіду

4.1.1.5. розвиток мовленнєво-творчих здібностей

4.1.2. іншомовна освіта

4.1.2.1. формування іншомовної комунікативної компетентності для безпосередкованого та опосередкованого міжкультурного спілкування

4.2. математична

4.2.1. формування математичної та інших ключових компетентностей

4.2.2. розвиток мислення

4.2.3. розвиток здатності розпізнавати і моделювати процеси та ситуації з повсякденного життя

4.2.4. розвиток здатності робити свідомий вибір

4.3. природнича

4.3.1. формування компетентностей в галузі природничих наук, техніки та технологій, екологічної та інших ключових компетентностей

4.3.2. розвиток здібностей, які забезпечуютьуспішну взаємодію з природою

4.3.3. формування основи наукового світогляду

4.3.4. формування критичного мислення

4.3.5. становлення відповідальної, безпечної та природоохоронної поведінки в навколишньому світі

4.3.6. усвідомлення принципів сталого розвитку

4.4. технологічна

4.4.1. формування компетентностей в галузі техніки та технологій та інших ключових компетентностей

4.4.2. формування здатності до зміни навколишнього світу за допомогою сучасних технологій без заподіяння йому шкоди

4.4.3. формування здатності використовувати технології для власної самореалізації, культурного і національного самовираження

4.5. інформатична

4.5.1. формування інформаційно-комунікаційної компетентності та інших ключових компетентностей

4.5.2. формування здатності до розв'язання проблем з використанням цифрових пристроїв, інформаційно-комунікаційних технологій

4.5.3. формування навичок безпечної та етичної діяльності в інформаційному суспільстві

4.6. соціальна і здоров'я-збережувальна

4.6.1. формування соціальної компетентності та інших ключових компетентностей

4.6.2. формування активної громадянської позиції

4.6.3. формування підприємливості, самостійності через особисту ідентифікацію

4.6.4. застосуванн моделі здорової та безпечної поведінки

4.6.5. збереження власного здоров'я та здоров'я інших

4.7. громадянська та історична

4.7.1. формування громадянської та інших компетентностей

4.7.2. формування готовності до змін шляхом осмислення звязків між минулим і сучасним життям

4.7.3. формування активної громадянської позиції

4.7.4. формування толерантного ставлення до оточуючих

4.7.5. набуття досвіду житт в соціумі

4.8. мистецька

4.8.1. формування культурної та інших компетентностей

4.8.2. формування цінностей у процесі пізнання мистецтва

4.8.3. художньо-творче самовираження здобувача освіти в особистому та суспільному житті

4.8.4. формування поваги до національної та світової мистецької спадщини

4.9. фізкультурна

4.9.1. формування соціальної та інших компетентностей

4.9.2. формування стійкої мотивації здобувачів освіти до занять фізкультурою та спортом

4.9.3. підвищення функціональних можливостей організму

4.9.4. вдосконалення життєво необхідних рухових умінь та навичок

5. Державна підсумкова атестація

5.1. проводиться у формі контрольних робіт

5.2. проводить моніторинг якості освіти