Uitgangspunten StructuurVisie boven- en ondergronds

Jetzt loslegen. Gratis!
oder registrieren mit Ihrer E-Mail-Adresse
Uitgangspunten StructuurVisie boven- en ondergronds von Mind Map: Uitgangspunten StructuurVisie boven- en ondergronds

1. kwaliteit

2. duurzaamheid

3. flexibiliteit

4. maaiveld

4.1. er boven

4.2. er onder

5. Contouren en zoekzones

5.1. Contouren discussie loslaten

5.2. Leg 'wat' vast en niet 'hoe'

6. partnerschap

7. regionale differentiatie

8. hoofdstructuur verantwoordelijkheid provincie

8.1. doelstellingen

8.2. ambities

8.3. opgaven

9. gebiedsgerichte opgaven

9.1. aansluiten bij regionale dynamiek

9.2. generiek kaders niet op voorhand maatgevend

9.3. Gedragen en vastgesteld benutten

10. monitoring

10.1. indicatoren

10.2. benchmarking

11. speerpunten coalitieakkoord

11.1. economie, werk en innovatie

11.2. dynamische steden en vitale regio's

11.3. zorg en welzijn

11.4. mobiliteit

11.5. ruimtelijke ordening

11.6. natuur en landschap

11.7. bestuur en financiën

12. wat ligt vast in hoofdinfrastructuur?

12.1. rijkswegen

12.2. provinciale wegen

12.3. rijkswateren

12.4. vliegvelden

12.5. natuurgebieden

12.5.1. Natura 2000

12.5.2. EHS

12.6. defensie

13. zeven kerntaken van de provincie (commissie Lodders)

13.1. Het profiel is nader uitgewerkt in de volgende zeven kerntaken van de provincie:

13.2. • duurzame ruimtelijke ontwikkeling en inrichting, waaronder waterbeheer

13.3. • milieu, energie en klimaat

13.4. • vitaal platteland

13.5. • regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer

13.6. • regionale economie

13.7. • culturele infrastructuur en monumentenzorg

13.8. • kwaliteit van het openbaar bestuur

14. provincie

14.1. volksvertegenwoordiger, toezichthouder, financier, subsidieverlener, handhaver, stimulator, bevoegd gezag, planner, budgethouder, vergunningverstrekker