BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

Jetzt loslegen. Gratis!
oder registrieren mit Ihrer E-Mail-Adresse
BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ von Mind Map: BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

1. ÖRNEKLEME YÖNTEMLERİ

1.1. ÖRNEKLEMLER

1.1.1. SEÇKİSİZ ÖRNEKLEME YÖNTEMLERİ

1.1.1.1. BASİT SEÇKİSİZ ÖRNEKLEM

1.1.1.2. TABAKALI ÖRNEKLEME

1.1.2. SEÇKİSİZ OLMAYAN ÖRNEKLEME YÖNTEMLERİ

1.1.2.1. SİSTEMATİK ÖRNEKLEM

1.1.2.2. AMAÇSAL ÖRNEKLEME

1.1.2.3. UYGUN/KAZARA ÖRNEKLEME

1.1.3. ÖRNEKLEM BÜYÜKLÜĞÜ

1.1.3.1. SÜREKLİ DEĞİŞKENLERDE TAHMİN

1.1.3.2. SÜREKSİZ DEĞİŞKENLERDE TAHMİN

1.2. TEMEL KAVRAMLAR

1.2.1. EVREN VE SAYIM

1.2.2. ÖRNEKLEM VE ÖRNEKLEME

2. PROBLEMİ TANIMLAMA

2.1. PROBLEM

2.1.1. DEĞİŞKENLER

2.1.1.1. DEĞİŞKENLERİN SINIFLANDIRILMASI

2.1.1.1.1. YAPI/ÖZELLİK

2.1.1.1.2. DEĞER

2.1.1.1.3. NEDEN/SONUÇ

2.1.2. LİTERATÜR TARAMASI

2.1.2.1. KUM SAATİ

2.1.2.2. 4N1K

2.1.3. ARAŞTIRMA SORUNU

2.1.3.1. HİPOTEZ

2.1.3.2. AMAÇ

2.1.3.3. ÖNEM

2.1.3.4. SAYILTI

2.1.3.5. SINIRLILIKLAR

2.1.3.6. TANIMLAR

2.1.3.7. UYGULAMA

3. BİLİMSEL ARAŞTIRMANIN TEMELLERİ

3.1. BİLMENİN YOLLAR

3.1.1. HİSSETME

3.1.2. BİLGİYİ BAŞKALARIYLA PAYLAŞMA

3.1.3. BİR UZMANIN SİZE BİR ŞEY SÖYLEMESİ

3.1.4. MANTIKSAL ÇÖZÜMLEME

3.1.5. BİLİM

3.2. BİLİMSEL YÖNTEM

3.2.1. OLGUSAL SÜREÇ

3.2.1.1. GÖZLEM

3.2.1.2. ÖLÇME

3.2.1.3. DENEY

3.2.2. KURAMSAL SÜREÇ

3.2.2.1. HİPOTEZ

3.2.2.2. KURAM

3.2.2.3. YASA

3.2.2.4. ÖNGÖRÜ

3.3. ARAŞTIRMA

3.3.1. ARAŞTIRMALARIN SINIFLANDIRILMASI

3.3.1.1. TEMEL ALDIKLARI FELSEFE, BAKIŞ AÇISI

3.3.1.1.1. NİCEL

3.3.1.1.2. NİTEL

3.3.1.1.3. KARMA

3.3.1.2. VERİ TOPLAMA TEKNİKLERİ

3.3.1.2.1. GÖRGÜL

3.3.1.2.2. BELGESEL

3.3.1.3. KULLANILAN VERİNİN ÖZELLİĞİ

3.3.1.3.1. BİRİNCİL VERİYE DAYALI

3.3.1.3.2. İKİNCİL VERİYE DAYALI

3.3.1.4. AMAÇLARI

3.3.1.4.1. TEMEL

3.3.1.4.2. UYGULAMALI

3.3.1.5. VERİLERİN TOPLAMA ZAMANI

3.3.1.5.1. ANLIK

3.3.1.5.2. KESİTSEL

3.3.1.5.3. BOYLAMSAL

3.3.1.6. GÖZLEM BİRİMİ, DENEK SAYISI

3.3.1.6.1. TEK DENEKLİ

3.3.1.6.2. ÇOK DENEKLİ

3.3.1.7. DENEME, ÖLÇME KOŞULLARI

3.3.1.7.1. GRUPLAR ARASI DESEN

3.3.1.7.2. GRUPLAR İÇİ DESEN

3.3.1.7.3. KARIŞIK DESEN

3.3.1.8. MANİPÜLASYON, MÜDAHALE DURUMU

3.3.1.8.1. DENEYSEL

3.3.1.8.2. DENEYSEL OLMAYAN

3.4. NİCEL ARAŞTIRMALAR

3.4.1. TARAMA ARAŞTIRMASI

3.4.2. KORELASYON ARAŞTIRMA

3.4.3. NEDENSEL KARŞILAŞTIRMA ARAŞTIRMASI

3.4.4. DENEYSEL ARAŞTIRMA

3.4.5. TEK DENEKLİ ARAŞTIRMA

3.4.6. TASARIM VE GELİŞTİRME ARAŞTIRMASI

3.4.7. META-ANALİZ

3.5. NİTEL ARAŞTIRMA

3.5.1. ETNOGRAFİK ARAŞTIRMA

3.5.2. TARİHİ ARAŞTIRMA

3.5.3. EYLEM ARAŞTIRMASI

3.5.4. OLGUBİLİM ÇALIŞMALARI

3.5.5. KURAM OLUŞTURMA ÇALIŞMALARI

3.5.6. DURUM ÇALIŞMASI

3.5.7. ANLATI ARAŞTIRMASI

3.6. DÜZEYLERİNE GÖRE ARAŞTIRMA TÜRLERİ

3.6.1. BETİMSEL ARAŞTIRMALAR

3.6.2. İLİŞKİSEL ARAŞTIRMA

3.6.3. MEDAHALE ARAŞTIRMASI

3.7. ARAŞTIRMA SÜRECİNİN AŞAMALARI

3.7.1. LİTERATÜR TARAMASI

3.7.2. PROBLEMİ TANIMLAMA

3.7.3. SORULARI/HİPOTEZLERİ BELİRLEME

3.7.4. ARAŞTIRMA DESENİ OLUŞTURMA

3.7.5. ÖRNEKLEMİ SEÇME

3.7.6. ARAÇLARI BELİRLEME

3.7.7. ANALİZ YÖNTEMİNİ BELİRLEME

3.7.8. VERİ TOPLAMA/UYGULAMA

3.7.9. VERİ ANALİZ ETME

3.7.10. RAPORLAŞTIRMA

3.8. ETİK

3.8.1. BİLİMDE ETİK DAVRANIŞ

3.8.1.1. DÜRÜSTLÜK

3.8.1.2. DİKKAT

3.8.1.3. AÇIKLIK

3.8.1.4. ÖZGÜRLÜK

3.8.1.5. EĞİTİM SORUMLULUĞU

3.8.1.6. TOPLUMSAL SORUMLULUK

3.8.2. BİLİMDE ETİK DIŞI DAVRANIŞ

3.8.2.1. DİSİPLİNSİZ ARAŞTIRMA

3.8.2.2. YİNELENEN YAYIN(DUPLİCATİON)

3.8.2.3. SAHTECİLİK, SAPTIRMA VEYA ALDATMACA(FALSİCİCATİON)

3.8.2.4. UYDURMACILIK(FABRİCATİON)

3.8.2.5. AŞIRMACILIK(PLAGİARİSM)

4. VERİLERİN TOPLANMASI

4.1. ÖLÇME

4.1.1. ÖLÇMEDE HATA

4.1.2. ÖLÇME ARAÇLARININ SINIFLANDIRILMASI

4.2. GÜVENİRLİK

4.2.1. TEMEL KAVRAMLAR

4.2.2. TEK UYGULAMAYA DAYALI YÖNTEMLER

4.2.3. İKİ UYGULAMAYA DAYALI YÖNTEMLER

4.2.4. DEĞERLENDİRMECİLER ARASI TUTARLILIK

4.2.5. ÖLÇMENİN STANDART HATASI

4.2.6. GÜVENİRLİĞİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

4.3. GEÇERLİK

4.3.1. GEÇERLİK TÜRLERİ

4.3.2. GEÇERLİĞİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

4.3.3. GÜVENİRLİK İLE GEÇERLİK ARASINDAKİ İLİŞKİ

4.4. MADDE ANALİZİ

4.5. ANKET

4.5.1. ANKET GELİŞTİRME SÜRECİ

4.5.2. PROBLEMİ TANIMLAMA

4.5.3. MADDE YAZMA

4.5.4. UZMAN GÖRÜŞÜ ALMA VE ÖN UYGULAMA FORMUNU OLUŞTURMA

4.6. ÖN UYGULAMA, ANALİZLER VE ANKETE SON ŞEKLİNİ VERME

4.6.1. ANKET UYGULAMA BİÇİMİ

4.6.2. ANKETLERİN GERİ DÖNÜŞ ORANI

4.6.3. ANKET GELİŞTİRMEDE KARŞILAŞILAN BAZI SORUNLAR

4.7. GÖZLEM

4.7.1. GÖZLEMİN SINIFLANDIRILMASI

4.7.1.1. YAPILANDIRILMA DURUMU

4.7.1.2. KATILIMCI ROLÜ

4.7.1.3. KATILIMCI GÖZLEMİN AŞAMALARI

4.7.1.4. KATILIMCI GÖZLEMDE OLUŞABİLECEK ÖN YARGILAR

4.8. GÖRÜŞME

4.8.1. GÖRÜŞMENİN SINIFLANDIRILMASI

4.8.2. GÖRÜŞME ÖNCESİ HAZIRLIK AŞAMALARI

4.8.3. GÖRÜŞME SÜRECİ

4.8.4. GÖRÜŞME VERİLERİNİN ANALİZ EDİLMESİ

4.9. GÖZLEM VE GÖRÜŞMEDE GEÇERLİK VE GÜVENİLİRLİK

5. NİCEL ARAŞTIRMALAR

5.1. İÇ GEÇERLİĞİ TEHDİT EDEN FAKTÖRLER

5.1.1. DENEKLERİN SEÇİMİ

5.1.2. DENEKLERİN OLGUNLAŞMASI

5.1.3. VERİ TOPLAMA ARACI

5.1.4. DENEKLERİN GEÇMİŞİ

5.1.5. DENEK KAYBI ETKİSİ

5.1.6. ÖNTEST ETKİSİ

5.1.7. İSTATİKSEL REGRASYON

5.1.8. ETKİLEŞME ETKİSİ

5.1.9. BEKLENTİLERİN ETKİSİ

5.1.10. DIŞSAL DEĞİŞKENLERİN ETKİSİ

5.2. DIŞ GEÇERLİĞİ TEHDİT EDEN FAKTÖRLER

5.2.1. ÖRNEKLEME ETKİSİ

5.2.2. BEKLENTİLERİN ETKİSİ

5.2.3. ÖNTEST-DENEYSEL DEĞİŞKEN ETKİLEŞİM ETKİSİ

5.3. TARAMA ARAŞTIRMALARI

5.3.1. ÖRNEK ARAŞTIRMA DURUMLAR

5.3.2. TARAMA ARAŞTIRMASI NEDİR?

5.3.3. TARAMA ARAŞTIRMALARININ ÖZELLİKLERİ

5.3.4. TARAMA ARAŞTIRMALARININ TÜRLERİ

5.3.5. TARAMA ARAŞTIRMALARININ YÜRÜTÜLMESİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KONULAR

5.3.6. ÖRNEK ARAŞTIRMA ÖZETİ

5.3.7. İLKÖĞRETİM PROGRAMLARININ ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

5.4. KORELASYONEL ARAŞTIRMALAR

5.4.1. ÖRNEK ARAŞTIRMA DURUMLAR

5.4.2. KORELASYONEL ARAŞTIRMA NEDİR?

5.4.3. KORELASYONEL ARAŞTIRMANIN ÖZELLİKLERİ

5.4.4. KORELASYONEL ARAŞTIRMA TÜRLERİ

5.4.5. KORELASYONEL ARAŞTIRMALARININ YÜRÜTÜLMESİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KONULAR

5.4.6. ÖRNEK ARAŞTIRMA ÖZETİ

5.5. NEDENSEL KARŞILAŞTIRMA AŞAMALARI

5.5.1. ÖRNEK ARAŞTIRMA DURUMU

5.5.2. NEDENSEL KARŞILAŞTIRMA ARAŞTIRMASI NEDİR?

5.5.3. NEDENSEL KARŞILAŞTIRMA ARAŞTIRMALARININ ÖZELLİKLERİ

5.5.4. NEDENSEL KARŞILAŞTIRMA ARAŞTIRMALARININ TÜRLERİ

5.5.5. NEDENSEL KARŞILAŞTIRMA ARAŞTIRMALARININ YÜRÜTÜLMESİNDE DİKKAT EDİLMESİ

5.5.6. GEREKEN KONULAR

5.5.7. ÖRNEK ARAŞTIRMA ÖZETİ

5.6. DENEYSEL ARAŞTIRMALAR

5.6.1. ÖRNEK ARAŞTIRMA DURUMLARI

5.6.2. DENEYSEL ARAŞTIRMA NEDİR?

5.6.3. DENEYSEL ARAŞTIRMALARININ ÖZELLİKLERİ

5.6.4. DENEYSEL ARAŞTIRMA TÜRLERİ

5.6.4.1. EŞLEŞTİRME

5.6.4.2. SEÇKİSİZ ATAMA

5.6.5. ZAYIF DENEYSEL DESENLER

5.6.6. GERÇEK DENEYSEL DESENLER

5.6.7. YARI DENEYSEL DESENLER

5.6.8. ZAMAN SERİSİ DESEN

5.6.9. FAKTÖRYEL DESEN

5.6.10. DENEYSEL ARAŞTIRMALARIN YÜRÜTÜLMESİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KONULARI

5.7. TEK DENEKLİ ARAŞTIRMA

5.7.1. ÖRNEK ARAŞTIRMA DURUMU

5.7.2. TEK DESENLİ ARAŞTIRMA NEDİR?

5.7.3. TEK DENEKLİ ARAŞTIRMANIN ÖZELLİKLERİ

5.7.4. TEK DENEKLİ ARAŞTIRMANIN TÜRLERİ

5.7.5. AB DESENİ

5.7.6. ABA DESENİ

5.7.7. ABAB DESENİ

5.7.8. ABCB DESENİ

5.7.9. BAB DESENİ

5.7.10. ÇOKLU BAŞLAMA DÜZEYİ DESENLERİ

5.8. TEK DENEKLİ ARAŞTIRMALARIN YÜRÜTÜLMESİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KONULAR

5.8.1. ÖRNEK ARAŞTIRMA ÖZETİ

5.9. TASARIM VE GELİŞTİRME ARAŞTIRMASI

5.9.1. ÖRNEK ARAŞTIRMA DURUMLARI

5.9.2. TASARIM VE GELİŞTİRME ARAŞTIRMASI NEDİR?

5.9.3. TASARIM VE GELİŞTİRME AŞAMASININ ÖZELLİKLERİ

5.9.4. TASARIM VE GELİŞTİRME AŞAMASININ AŞAMALARI

5.9.5. TİP 1 TGA İÇİN ÖRNEK ARAŞTIRMA ÖZETİ

5.9.6. TİP 2 TGA İÇİN ÖRNEK ARAŞTIRMA ÖZETİ

5.10. META-ANALİZ

5.10.1. ÖRNEK ARAŞTIRMA DURUMLARI

5.10.2. META-ANALİZ NEDİR?

5.10.3. META-ANALİZİN ÖZELLİKLERİ

5.10.4. META-ANALİZİN AŞAMALARI

5.10.5. ÖRNEK ARAŞTIRMA ÖZETİ

6. NİTEL ARAŞTIRMALAR

6.1. NİTEL ARAŞTIRMALARININ TEMELLERİ

6.1.1. NİTEL ARAŞTIRMANIN ÖZELLİKLERİ

6.1.2. NİTEL VE NİCEL ARAŞTIRMALAR ARASINDAKİ FARK

6.1.3. NİTEL ARAŞTIRMALARIN AŞAMALARI

6.2. İÇERİK ANALİZİ

6.2.1. NİTEL ARAŞTIRMALARDA GENELLEME

6.2.2. NİTEL ARAŞTIRMALARDA GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK SORUNLARI

6.2.3. NİTEL VE NİCEL ARAŞTIRMALARIN BİRLİKTE KULLANILMASI

6.3. DURUM ÇALIŞMASI

6.3.1. ÖRNEK ARAŞTIRMA DURUMLARI

6.3.2. DURUM ÇALIŞMALARININ TÜRLERİ

6.3.3. DURUM ÇALIŞMALARININ AŞAMALARI

6.3.4. AVANTAJ VE DEZAVANTAJLAR

6.3.5. DURUM ÇALIŞMALARININ GENELLENEBİLİRLİĞİ

6.4. EYLEM ARAŞTIRMASI

6.4.1. ÖRNEK ARAŞTIRMA DURUMLARI

6.4.2. EYLEM ARAŞTIRMASI NEDİR?

6.4.3. EYLEM ARAŞTIRMASININ FELSEFİ TEMELİ

6.4.4. EYLEM ARAŞTIRMASI KİM İÇİN UYGUNDUR?

6.4.5. EYLEM ARAŞTIRMASININ ÖZELLİKLERİ

6.4.6. EYLEM ARAŞTIRMASININ AŞAMALARI

6.4.7. EYLEM ARAŞTIRMASINDA EVREN VE ÖRNEKLEM

6.4.8. EYLEM ARAŞTIRMASINDA VERİLERİN TOPLANMASI VE ÇÖZÜMLENMESİ

6.4.9. EYLEM ARAŞTIRMASININ SONUÇLARI: İÇ VE DIŞ GEÇERLİK

6.4.10. EYLEM ARAŞTIRMASININ KALİTESİNİ BELİRLEYEN ÖLÇÜTLER

6.5. ANLATI ARAŞTIRMASI

6.5.1. ÖRNEK ARAŞTIRMA DURUMLARI

6.5.2. ANLATI ARAŞTIRMASI NEDİR?

6.5.3. ANLATI ARAŞTIRMA AŞAMALARI

6.5.4. ANLATI ARAŞTIRMA DURUMLARI

6.5.5. ANLATI ARAŞTIRMASINDA VERİ TOPLAMA TEKNİKLERİ

7. RAPORLAŞTIRMA

7.1. BİLİMSEL BİR YAZININ DÜZENLENMESİ

7.1.1. MAKALE TÜRLERİ

7.1.2. UZUNLUK VE BAŞLIKLAR

7.2. BİLİMSEL BİR YAZININ BÖLÜMLERİ

7.2.1. BAŞLIK SAYFASI

7.2.2. ÖZET

7.2.3. GİRİŞ

7.2.4. YÖNTEM

7.2.5. BULGULAR

7.2.6. TARTIŞMA

7.2.7. KAYNAKLAR

7.2.8. EKLER

7.2.9. YAZAR NOTU

7.2.10. KONTROL LİSTESİ

7.3. GENEL YAZIM KURALLARI

7.3.1. SAYFA AYARLARININ DÜZENLENMESİ

7.3.2. İSTATİSTİKSEL VE MATEMATİKSEL GÖSTERİMLER

7.3.3. BOŞLUKLAR, HİZALAMA VE NOKTALAMA

7.3.4. TABLOLAR

7.3.5. ŞEKİLLER

7.3.6. DİPNOTLAR VE NOTLAR

7.3.7. EKLER

7.3.8. AKTARMALAR

7.3.9. KAYNAK GÖSTERME

7.3.10. KISALTMALAR

7.3.11. KAYNAK GÖSTERME

7.3.12. KISALTMALAR

7.3.13. METİN İÇİNDE KAYNAK GÖSTERİMİ

7.3.14. KAYNAKLAR LİSTESİNDE YER ALACAK ÇALIŞMALARIN SIRALANMASI

7.3.15. KAYNAKLAR LİSTESİNİN HAZIRLANMASI