Sở TTTT

Jetzt loslegen. Gratis!
oder registrieren mit Ihrer E-Mail-Adresse
Sở TTTT von Mind Map: Sở TTTT

1. Phòng thông tin - Báo chí - Xuất bản

1.1. Trường phòng

1.2. Phó trưởng phòng 1

1.3. Phó trưởng phòng 2

1.4. Chuyên viên ( 3 người)

2. Thanh tra Sở

2.1. Chánh thanh tra

2.2. Phó chánh thanh tra 1

2.3. Phó chánh thanh tra 2

3. Ban Giám Đốc

3.1. Giám Đốc

3.1.1. Phó Giám Đốc 1

3.1.1.1. Phòng CNTT

3.1.1.1.1. Trưởng phòng

3.1.1.1.2. Chuyên viên ( 4 người)

3.1.1.2. Văn Phòng Sở

3.1.1.2.1. Chánh Văn Phòng

3.1.1.2.2. Phó Chánh Văn Phòng

3.1.1.2.3. Phó Phòng

3.1.1.2.4. Chuyên viên ( 8 người )

3.1.2. Phó Giám Đốc 2

3.1.2.1. Trung tâm CNTT - TT

3.1.2.1.1. Giám đốc

3.1.2.1.2. Phó giám đốc

3.1.2.1.3. Phòng hành chính tổng hợp

3.1.2.1.4. Phòng quản lý trung tâm tích hợp dữ liệu

3.1.2.1.5. Phòng nghiên cứu, ứng dụng và phát triển

3.1.2.2. Phòng Bưu chính viễn thông

3.1.2.2.1. Trưởng phòng

3.1.2.2.2. Phó trưởng phòng 1

3.1.2.2.3. Phó trưởng phòng 2

3.1.2.2.4. Phó trưởng phòng 3

3.1.2.2.5. Chuyên viên