conflicted-memory

Jetzt loslegen. Gratis!
oder registrieren mit Ihrer E-Mail-Adresse
conflicted-memory von Mind Map: conflicted-memory

1. Indıcators: 1) Barış aktörlerinin etkinlik ve yayınlarında hak-öznesi odaklı barış bakış açısını dahil ettiler mi? 2) Karar alıcılardan hedeflenenlerden kaç kişiye rapor ulaştırıldı? Meclis'te en az bir kere gündemleştirilmesi (önerge, konuşma vb) 3) Hafıza örgütlerinin yıllık planladıkları aktivitelerin en azından birine çatışma-temelli hafıza konusunun girmiş olması 4) Taban örgütlerinin kendi faaliyetlerinin görünürlüğünün artması sağlanmış mı? (belgeseli bu örgütlerden İHD, Göç-Der gibi örgütlerin bir kez gösterimini yapması, tool kit'i kendi örgütlerinin çalışmalarında kullanım sayısı) 5) Hafıza Kütüphanesi'ne kendi görsellerini vererek katılımcı olmaları ve Kütüphane arşivinden yararlanma sayıları (kütüphaneye başvurma sayısı, websitesine tıklanma sayısı)

2. Sorun: Barış çalışmalarında hak öznesi odaklı yaklaşımın eksikliği

2.1. Barış çalışmalarında hak öznelerin hikayelerine dayalı çözümlerin üretilmesinde eksik kalınması

2.1.1. Çatışmanın sonuçlarının genelde veriler ve istatistiklerle ortaya konması ancak kişisel anlatıların ve hafızanın önemsenmemesi

2.2. Çatışma dönüşümünde, sadece etnik bir sorun çözümü olarak bakıp tek tip bir bakışın hakim olması, farklı grupların seslerinin duyulur olmaması

2.2.1. Çatışmanın yaş, sınıf, cinsiyet gibi diğer boyutlarının çoğu zaman görülmeden, tek bir grup ya da topluluk varmış gibi davranılması, dolayısıyla sorunun çözümünün daha çok etnik ya da güvenlik temelli aranması, hak öznesi bakış açısının farkına varılmaması.

2.2.2. Kürt çatışmasının siyasallaşmasının getirdiği sonuçla birlikte hak öznesi yani tabandan barış inşası bakış açısının tartışmalarda göz ardı edilmesi

2.3. Çatışmadan dolaylı ya da doğrudan etkilenen hak öznelerinin farklı ve çeşitlenen mağduriyetler yaşadıklarının yeterince ortaya çıkarılmaması

2.3.1. Farklı ezilmiş ve marjinalize edilmiş (LGBTİ'ler, gençler, etnik azınlıklar, kadınlar) grupların kendi anlatılarından yaşadıklarının bütüncül bir şekilde barış çalışmalarına dahil edilmemesi

2.3.2. Barış örgütleri ve hak örgütlerinin farklı mağduriyetleri kapsayıcı olmada yetersiz olması, ayrıca bu farklı mağduriyetlerin ve hakikatlarin derlendiği hafızaya dair kapsayıcı bir arşivin olmaması

3. Objective: Barışın ele alınmasında hak-öznesi yaklaşımının eksikliğinin giderilmesi

3.1. Obj1: Barış ve adaletin tesisinde bütüncül ve hak öznesi odaklı barış anlayışının sağlanması için tartışmalar açmak

3.2. Obj 2: Olası bir barış sürecinin ve geçiş dönemi adaleti mekanizmalarında hafızalaştırma programlarının tasarlanmasına zemin oluşturmak

3.3. Obj 3: Tabandan, hak örgütlerinin ve öznelerinin barış için savunuculuk yapmaları için onlara gereken bilgi ve birikimi taşımak, uzun vadade adalete erişim ve hakikat mekanizmaları için kullanabilecekleri kapsayıcı bir hafıza odaklı arşiv çalışmasını başlatmak

4. Impact: Türkiye’de hak öznesi odaklı barış anlayışının yerleşmesine katkı sağlamak

4.1. Outcomes: 1) Barış üzerine çalışan aktörlerin mağdur odaklı tartışmalarını artırmak . 2) Yasa yapıcılara ileride olabilecek bir barış sürecinde tasarlayacakları hafızalaştırma ve barış programlarının özne odaklı olmasını sağlayacak öneriler çıkarılması 3) Hafıza üzerine çalışan örgütlerin çatışmaya dayalı hafızayı daha çok gündemlerine almalarını sağlamak 4) Tabandan hak örgütlerinin ve öznelerinin barış savunuculuklarını güçlendirmek

4.1.1. Output 1: Çatışmaya dayalı farklı hak öznelerinin hafızalarını hikayeleştirerek adalet ve barış taleplerinin ortaya çıkarılması ve tartışmalarına zemin oluşturulması

4.1.1.1. Aktivite 1) Field research: Sözlü tarih yöntemi - çeşitli mağdur gruplarıyla görüşme (50 kişi) ve hafıza-kitabı yayınlanması

4.1.1.2. Aktivite 2) Hafıza Kütüphanesinin kurulması: çatışmaya dayalı bir bellek oluşturulması - dijitalleştirilmesi (websitesi)

4.1.1.3. Aktivite 3) Çalıştay serisi: İnsan hakları aktivistlerine yönelik yaratıcı ve hak-özne odaklı hafızalaştırma yöntemlerine dair (Tarih Vakfı ile birlikte)

4.1.1.4. Aktivite 4) Sözlü tarih çalışmasına dayalı daha az kişiyle bir hafızaya dair belgesel hazırlanması

4.1.2. Output 2: Hafızalaştırma pratikleri için öneriler çıkarılması

4.1.2.1. Aktivite 5) Proje kapsamında yapılacak hafıza çalışmasından çıkan talepler doğrultusunda, AB'de iyi örneklerin incelenmesiyle bir hafıza yasası taslağı oluşturmak, farklı grupların hafızalarının tanınması için yapılması gerekenleri bir yol haritası olarak bir raporda yayınlamak

4.1.3. Output 3: Hafızalaştırma pratiklerine hak öznesi açısından bakılmasına dair bir perspektif çalışması yürütülmesi ve bunun tartışılmasının sağlanması

4.1.3.1. Aktivite: Tool kit: Çatışmaya dayalı anlatıların nasıl hafızalaştırılacağını anlatan - hak özneleri ve barış alanında çalışan örgütlere yönelik

5. Birincil paydaşlar

5.1. Çatışmadan kaynakları mağduriyetler üzerine çalışan taban örgütleri: Cumartesi İnsanları, Göç-Der, İHD, Roboski-Der, 10 Ekim Barış ve Dayanışma Derneği

5.2. Barış ve hafıza üzerine çalışan sivil toplum örgütleri: Barış Vakfı, DİSA, Hafıza Merkezi, DİTAM, Karakutu Derneği, Mekanda Hafıza Derneği, Hrant Dink Vakfı, Beraberce Derneği, Tarih Vakfı

6. İkincil paydaşlar

6.1. Kanun yapıcılar: Mağdur Hakları Genel Müdürlüğü (Adalet Bakanlığı), TBMM İnsan Hakları Komisyonu

6.2. Çatışmadan kaynaklı mağduriyet yaşamış kişiler (mağdurlar, yakınları, hayatta kalanlar)

6.3. Üniversitelerin bellek çalışmalası yürüten merkezleri: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi - Bellek ve Kültür Sosyolojisi Çalışmaları Derneği, Hacattepe Üniversitesi İletişim Fakültesi-Bellek Çalışmaları, Sabancı Üniversitesi-Kültürel Çalışmalar