เทคโนดลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้

Jetzt loslegen. Gratis!
oder registrieren mit Ihrer E-Mail-Adresse
เทคโนดลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ von Mind Map: เทคโนดลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้

1. แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศ

1.1. แนวโน้มในด้านบวก

1.2. แนวโน้มในด้านลบ

2. แนวคิดของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

2.1. 1.การพัฒนาและการประยุกต์สารสนเทศ (Information) และความรู้(Knowledge) เพื่อสนับสนุนการเรียนที่มีผู้เรียนเป็นศูนย์กลางสื่อสารทางเดียว

2.2. 2.การส่งเสริมให้มีการพัฒนาประยุกต์และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ICT) เพื่อการสร้าง ต่อยอด และเผยแพร่ความรู้และสารสนเทศอสารสองทาง

2.3. 3.การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีสติปัญญา และความเอื้ออาทร เพื่อรองรับการพัฒนาและการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันในเศรษฐกิจความรู้

3. บทบาทที่สำคัญของเทคโนโลยี

3.1. เทคโนโลยีที่เข้ามามีส่วนช่วยในเรื่องการเรียนรู้

3.2. เทคโนโลยีที่เข้ามาสนับสนุนการจัดการศึกษา

3.3. เทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยให้การสื่อสารระหว่างบุคคล