แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้และเครือข่าย

Jetzt loslegen. Gratis!
oder registrieren mit Ihrer E-Mail-Adresse
แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้และเครือข่าย von Mind Map: แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้และเครือข่าย

1. ความหมายของแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้

1.1. ศูนย์รวมขององค์ความรู้ทั้งที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติ บุคคล สิ่งประดิษฐ์ วัตถุ อาคาร สถานที่ ตลอดจนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

2. ลักษณะการเรียนการสอนเชิงกายภาพและเชิงเสมือน

2.1. เรียนการสอนเชิงกายภาพ”เป็นการเรียนการสอนแบบทั่วไป คือผู้สอนและผู้เรียนรวมกันอยู่ในห้องเรียน

2.2. การเรียนการสอนเชิงเสมือน”เป็นลักษณะที่ผู้สอนและผู้เรียนไม่พบเห็นหน้ากัน แต่สามารถทำให้เกิดการเรียนรู้ได้โดยใช้คอมพิวเตอร์

3. แหล่งเรียนรู้

3.1. แหล่งข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศ และประสบการณ์