ปัญหาและอุปสรรคในการใช้นวัตกรรม

Jetzt loslegen. Gratis!
oder registrieren mit Ihrer E-Mail-Adresse
ปัญหาและอุปสรรคในการใช้นวัตกรรม von Mind Map: ปัญหาและอุปสรรคในการใช้นวัตกรรม

1. 1. ปัญหาด้านบุคลากร

2. 2. ปัญหาด้านวัสดุ อุปกรณ์ และงบประมาณ

3. 3. ปัญหาด้านสภาพแวดล้อม และสถานที่การใช้นวัตกรรม

4. 4. ปัญหาด้านสภาพการเรียนการสอน

5. 5. ปัญหาด้านการวัดผลและประเมินผล