Portfolio 1 Lpfö och lärandemål

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Portfolio 1 Lpfö och lärandemål af Mind Map: Portfolio 1  Lpfö och lärandemål

1. Lärandemål

1.1. Kunskaper och ämnesdidaktik

1.1.1. Naturvetenskap

1.1.2. Teknik

1.2. Ämnesspecifikt språk

1.2.1. Första- och andraspråksperspektiv

1.3. Hur organiseras en pedagogisk verksamhet för att främja barns lärande?

1.3.1. Skapa en miljö som använder sig av Typ 1 och Typ 2 lärande (Per Dahlbeck)

1.3.2. Röd linje att följa som det linjära (Typ 1) men kunna flöda fritt i utforskande och kunskapande (Typ 2)

1.4. Förklara samband i naturen med utgångspunkt i:

1.4.1. Undersökningar

1.4.2. Upplevelser

1.4.3. Lek

1.4.4. Vi behöver ämneskunskap för att kunna se (glasögon) och uppleva.

1.5. Utmana barns tankar och teorier genom:

1.5.1. Experiment

1.5.2. Gestaltningar

1.5.3. Tekniska konstruktioner

1.5.4. Låta barn utforska sin hypotes trots att det kanske är "fel".

1.5.4.1. Ge barnen de verktyg de behöver för att kunna fånga sin tankar och forska

1.6. Hur kan utomhusmiljön gynna barns lärande?

1.6.1. Inom naturvetenskap, teknik och hållbar utveckling

1.6.1.1. Gestalta

1.6.1.2. Diskutera

1.6.1.3. Problematisera

1.6.2. Utnyttja kontrasten mellan inom- och utomhusmiljö

1.7. Omvandla och konkretisera Läroplan

2. Lpfö

2.1. Revideringen har lett till ett större fokus på miljö och hållbar utveckling

2.2. Utveckla intresse och förståelse för:

2.2.1. Naturens olika kretslopp

2.2.2. Hur människor, natur och samhälle påverkar varandra

2.2.3. Inte enbart ha det som temporärt fokus då och då. Ha det genomgående hela tiden

2.2.4. Sagor

2.3. Kunnande om:

2.3.1. Växter

2.3.2. Djur

2.3.3. Enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen

2.4. Naturvetenskap och samband i naturen

2.4.1. Dela kunskap med varandra - liten som stor

2.5. Utveckla förmågan att:

2.5.1. Dokumentera

2.5.1.1. Learning Studies

2.5.1.2. Pedagogisk dokumentation

2.5.2. Utforska

2.5.3. Urskilja

2.5.4. Ställa frågor om och samtala om naturvetenskap

2.5.4.1. Ta till vara på barns frågor - ta de på allvar!

2.5.5. Urskilja teknik i vardagen

2.5.6. Utforska enkel teknik

2.5.6.1. Låta barnen använda sig av de verkyg som finns

2.5.7. Learning by doing

2.6. Utveckla förmågan att:

2.6.1. Bygga

2.6.2. Skapa

2.6.3. Konstruera

2.6.4. Med hjälp av olika:

2.6.5. Tekniker

2.6.6. Material

2.6.7. Redskap