Extern Redovisning

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Extern Redovisning af Mind Map: Extern Redovisning

1. Redovisningens Grunder

1.1. Inkomster / Utgifter

1.2. Inbetalningar / Utbetalningar

1.3. Intäkter / Kostnader

1.4. Likvida medel

1.5. Periodiseringsproblem

1.5.1. Matchningsprincipen

1.6. Balansidentiteten

1.6.1. Eget kapital

1.6.2. Tillgångar

1.6.3. Periodens resultat

1.7. Redovisning

1.7.1. Bokföring

1.7.1.1. Bokföring av affärshändelser

1.7.2. Dubbel Bokföring

1.7.3. Debet och Kredit

1.7.3.1. Noteringar

1.7.3.1.1. Tillgångskonton + | -

1.7.3.1.2. Skuldkonton - | +

1.7.3.1.3. Eget Kapital - | +

1.7.3.1.4. Utgiftskonton + | -

1.7.3.1.5. Inkomstkonton - | +

1.7.3.2. Saldo

1.7.4. Råbalans och saldobalans

1.7.4.1. Råbalans

1.7.4.2. Omslutning

1.7.4.3. Saldobalans

1.7.5. Bokslut

1.7.5.1. Resultaträkning

1.7.5.2. Balansräkning

1.7.6. Avskrivning

1.7.6.1. Restvärde

1.7.7. Budgetuppföljning

1.7.7.1. Resultatuppföljning

1.7.7.2. Likviditetsuppföljning

1.7.7.3. Balansuppföljning

1.8. Expansion

1.9. Ingående balans

1.10. Kundfordringars konto

1.11. Periodisering

1.11.1. Periodiseringsfall

1.11.2. Interimsfordringar

1.11.2.1. Förutbetald kostnad

1.11.2.2. Upplupen intäkt

1.11.3. Interimsskulder

1.11.3.1. Förutbetald intäkt

1.11.3.2. Upplupen kostnad

2. Utgångspunkter, normer, regler och praxis

2.1. Organisaitoner

2.1.1. Bokföringsnämnden (BFN)

2.1.2. Finansinsepktionen

2.1.3. FAR

2.1.4. Rådet för finansiell rapportering

2.1.5. FASB (Financial Accounting Standards Board)

2.1.6. IASB (International Accounting Standards Board)

2.1.7. IFRS (international Financial Reporting Standards)

2.1.8. EU

2.2. Grundläggande antanganden

2.2.1. Fortlevnadsprincipen

2.2.2. Konsekvent tillämpning och jämförbarhet

2.2.2.1. Jämförbarhet mellan företag

2.2.2.2. Jämförbarhet över tiden

2.2.3. Försiktighetsprincipen

2.2.3.1. Lägsta Värdets Princip (LVP)

2.2.4. Periodiseringsprincipen

2.2.5. Principen om individuell värdering

2.2.6. Principen om bruttoredovisning

2.2.7. Kontinuitetsprincipen

2.2.8. Ekonomisk innebörd framför juridisk form

2.3. Redovisningens kvalitativa egenskaper

2.3.1. Begriplighet

2.3.2. Tillförlitlighet

2.3.3. Relevans

2.3.4. Väsentlighet

2.3.5. Nytta och kostnad

2.4. Lagar och regler

2.4.1. Kretsen av bokföringsskyldiga

2.4.1.1. Fysisk och juridisk person

2.4.2. Räkenskapsår

2.4.3. Bokföringsskyldighetens innebörd

2.4.4. Redovisningsvaluta

2.4.5. Löpande bokföring

2.4.5.1. Tidpunkten för bokföring

2.4.5.2. Verifikationer

2.4.5.3. Hur löpande bokföring avslutas

2.4.5.3.1. Hur den avslutas

2.4.5.3.2. Sammanfattande avslutning av löpande bokföring - bokslut

2.4.6. Resultaträkningen

2.4.7. Balansräkningen

2.5. Praxis

2.5.1. God redovisningssed

2.5.2. Rättvisande bild

2.5.3. BAS-planen

2.5.3.1. Grundprinciper

2.5.3.2. Kontoplanens uppbyggnad

2.5.3.2.1. Kontoklasser

2.5.3.2.2. Kontogrupper

2.5.3.2.3. Konton

2.5.3.2.4. Underkonton

2.5.3.3. Balansräkningen och BAS-planen

2.5.3.4. Resultatärkningen och BAS-planen

2.5.3.5. Avläsningsmetoden - vid bokslut med dator

2.5.3.6. Utjämningsmetoden

3. Kompendium

3.1. Finansieringsanalys

3.2. Kassaflödesanalys

3.2.1. Företagets kassaflödesanalys

3.2.1.1. Steg 1: Kassaflödet från den löpande verksamheten exkl rörelsekapitalet

3.2.1.2. Steg 2: Förändringen av rörelsekapitalet

3.2.1.3. Steg 3: Kassaflödet från investeringsverksamheten

3.2.1.4. Steg 4: Kassaflödet från finansieringsverksamheten.

4. Varutransaktioner

4.1. Offert (anbud)

4.2. Beställning (order)

4.3. Köplagen

4.4. Leveransklausuler

4.5. Betalningsvillkor

4.6. Mervärdesskatt (moms)

4.6.1. Ingående Moms

4.6.2. Utgående moms

4.6.3. Redovisning av moms

4.6.4. Registrering och deklaration

4.6.5. Destinationsprincipen

4.7. Redovisning av varutransaktioner

4.7.1. Faktura (räkning)

4.7.2. Kreditnota (tonvikt på e)

4.7.3. Hemtagningsutgifter

4.7.4. Anskaffningsutgift

4.7.5. Kassarabatt

4.7.6. Dröjsmålsränta

4.7.7. Remissa

4.7.8. Bruttoresultat

4.7.9. Beräkning av kostnad för sålda varor

4.7.9.1. Inventering

4.7.10. Löpande periodisering

4.8. Reskontra

4.9. Utländsk valuta

5. Andra Affärshändelser

5.1. Personalkostnader

5.1.1. Lön och premilinärskatt

5.1.2. Lönekonton i basplanen

5.1.3. Lagstadgade arbetsgivaravgifter

5.1.4. Semesterlöner

5.1.5. BAS-planens uppdelning av personalkostnader

5.2. Fastigheter

5.2.1. Avtal

5.2.2. Taxeringsvärde

5.2.3. Köp av fastighet

5.2.3.1. Stämpelskatt / Lagfartsstämpel

5.2.4. Förvaltning

5.3. Värdepapper

5.3.1. Aktier och andra andelar

5.3.1.1. Aktiebrev

5.3.1.2. Koncern (moderbolag/dotterbolag)

5.3.1.3. Intresseföretag

5.3.2. Redovisning av aktier och andelar

5.3.3. Köp av aktier

5.3.3.1. Avräkningsnota

5.3.4. Förvaltning

5.3.5. Försäljning

5.3.5.1. Genomsnittsmetoden

5.3.6. Obligationer och andra värdepapper

5.4. Factoring and Leasing

5.4.1. Factoring

5.4.2. Leasing

5.5. Aktiebolagets inkomstskatt

5.5.1. Preliminär självdeklaration och preliminärskatt

5.5.2. Allmän självdeklaration och beräknad skatt

5.5.3. Skattesedel avseende slutlig skatt

5.5.4. Sammanfattning av bolagets inkomstskatter vid bokslutet

5.6. Årets beskattningsbara resultat

5.7. Skattekonto hos skatteverket

6. Årsbokslut - TIllgångar

6.1. Lagens regler för redovisning och beskattning

6.1.1. Civilrättsliga värderingsreglerna

6.1.2. Skatterättsliga värderingsreglerna

6.1.3. Årsbokslut - 2 funktioner

6.1.3.1. Resultatberäkning

6.1.3.2. Bokslutspolitik

6.2. Tillgång - teoretiskt perspektiv

6.3. Anläggningstillgångar

6.3.1. Värdering av anläggningstillgångar

6.3.1.1. Immateriella anläggningstillgångar

6.3.1.2. Materiella anläggningstillgångar

6.3.1.3. Finansiella anläggningstillgångar

6.3.2. Anskaffningsvärde

6.3.3. Avskrivning

6.3.4. Nedskrivning

6.3.5. Uppskrivning

6.3.6. Immateriell anläggningstillgång

6.4. Materiella anläggningstillgångar

6.4.1. Byggnader och mark

6.4.1.1. Avskrivningar på fastigheter

6.4.1.2. Konton för fastigheter

6.4.2. Maskiner och inventarier

6.4.2.1. Konton för maskiner och inventarier

6.4.2.2. Förbruksinventarier

6.4.2.3. Avyttrad anläggningstillgång

6.4.3. Finansiella anläggnigstillgångar

6.4.3.1. Aktier som långsiktig placering

6.4.4. Långfristiga fordringar

6.5. Värdering av omsättningstillgångar

6.5.1. Lägsta Värdets Princip (LVP)

6.5.1.1. Anskaffningsvärdet vid värdering av omsättningstillgångar

6.5.1.2. Nettoförsäljningsvärde

6.6. Varulager

6.6.1. Konton för lager

6.6.2. FIFU (Först-in-först-ut) principen

6.6.3. Vägda genomsnittsprincipen

6.6.4. Enskild / kollektiv värdering

6.6.5. Alternativregel vid värdering av lager till anskaffningsvärdet.

6.6.6. Pågående arbete för annans räkning

6.7. Kortfristiga fordringar

6.7.1. Kontogrupper

6.7.2. Osäkra kundfordringar

6.7.3. Utländsk valuta

6.8. Kortfristiga placeringar

6.8.1. Exempel på konton för kortfristiga placeringar

6.9. Kassa och Bank

7. Årsbokslut - Skulder och eget kapital

7.1. Skulder

7.1.1. Kort- och långfristiga skulder

7.1.2. Kontoplan

7.2. Avsättningar

7.3. Obeskattade reserver

7.3.1. Avskrivningar över plan

7.3.1.1. Skattemässig avskrivning på maskiner och inventarier

7.3.1.2. Bokfört Restvärde

7.3.1.3. Degressiv avskrivning

7.3.1.4. Proportionell / linjär avskrivning

7.3.2. Huvudregeln

7.3.3. Kompletteringsregeln

7.3.4. Restvärdeavskrivning

7.3.5. Redovisning av överskrivningar

7.3.6. Kollektiv överavskrivning på maskiner och inventarier

7.4. Periodiseringsfonder

7.4.1. Ränta på periodiseringsfonder

7.4.2. Upplösning av periodiseringsfond

7.4.3. Positiv och negativ räntefördelning

7.4.4. Expansionsmedel

7.5. Eget kapital i olika företagsformer

7.5.1. Teoretiskt perspektiv

7.5.2. Företagsformer

7.5.2.1. Enskild firma

7.5.2.1.1. Eget kapital i enskild firma

7.5.2.2. Handelsbolag

7.5.2.2.1. Eget kapital i handelsbolag

7.5.2.2.2. Årsbokslut hos handelsbolag

7.5.2.3. Kommanditbolag

7.5.2.4. Ekonomisk förening

7.5.2.5. Aktiebolag

7.5.2.5.1. Aktieägarna

7.5.2.5.2. Bolagsstämman

7.5.2.5.3. Styrelsen

7.5.2.5.4. Verkställande Direktor (VD)

7.5.2.5.5. Fåmansföretag

7.5.2.5.6. Revisorerna

7.5.2.5.7. Eget kapital i Aktiebolag

7.5.2.5.8. Vinstdisposition

7.5.2.5.9. Förvaltningsberättelse

7.5.2.5.10. Årsredovisning

7.5.2.5.11. Fond- och nyemission

7.5.2.5.12. Aktiers värde