Skrivning i dansk

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Skrivning i dansk af Mind Map: Skrivning i dansk

1. Fremstilling i 1. trinforløb - 1.-2. klassetrin

1.1. Håndskrift og tastaturskrivning- store og små bogstaver

1.2. Layout i fx præsentationer, tekstbehandling

1.3. Lave små, enkle tekster i forskellige genrer - herunder multimodale tekster

1.3.1. Eleven kan formulere sammenhængende sætninger

1.4. Respons på andres tekster

1.4.1. OBS elever skal lære at tekster altid kan blive bedre!

1.5. Korrektur - bruge forskellige strategier, skabeloner og skrivestøtteværktøjer til at forbedre deres skrivning og stavning

1.5.1. Elever kan stave til lydrette og almindelige ikke-lydrette ord.

1.6. Kommunikation

1.6.1. Hvordan man kommunikerer - herunder også digitalt

1.6.2. Fokus på brug af sproget når afsender og modtager ikke kan se hinanden

1.6.3. Hvordan man kommunikerer digitalt

1.7. Teksters struktur og virkemidler

2. Skrivning er produktion af sammenhængende tekst. Tekst er forstået som mono- og multimodale tekster (tale, lyd, tekst, billede)

3. Fremstilling i 2. forløb - 3.-4. klassetrin

3.1. Letlæselig sammenbundet håndskrift og effektiv skrivning på tastetur

3.2. Layout skal understøtte tekstens indhold og genre

3.3. Skrive sammenhængende multimodale tekster på baggrund af læste, sete, hørte tekster

3.4. Vise forståelse af et stofområde gennem gengivelse, visualisering

3.5. Bruge forskellige værktøjer til at planlægge og strukturere skriveprocessen

3.6. OBS Beskrivende, berettende og instruerende tekster i fokus

3.7. Tekster revideres undervejs efter respons

3.8. Korrektur - eleven kan sætte tegn og læse korrektur på egne og andres tekster

3.9. Kan bruge skrivestøtte og opslagsteknologier

3.10. Præsentation - kunne bruge forsk. skriftlige notater som støtte til præsentationer og fremlæggelser

3.11. Bevidsthed om modtageren

3.12. Bevidsthed om forskelle på tale og skriftsprog

4. Fremstilling i 3. forløb - 5.-6. klassettrin

4.1. Planlægning - bruge fx mindmaps og tankekort og kunne planlægge skriveprocessen

4.2. Forberede produktioner gennem disposition, synopsis, manuskript og storyboard

4.3. Bruge skrivning til kommenterende, forklarende tekster der forholder sig til andre tekster/temaer

4.3.1. Skrive anmeldelser, perspektiverer

4.4. Bruge skrivning som en del af et multimodalt produkt

4.5. Skal kunne give og modtage respons på egen og andres tekster og bruge det hensigtsmæssigt i egne tekster

4.6. Korrektur på egne tekster for at opnå en næsten korrekt tekst.

4.6.1. Stavning og tegnsætning er godt på vej

4.7. Præsentation - modtagerbevidsthed ved præsentationer og på digitale platforme

4.8. Eleven kan revidere og forholde sig til egen arbejdsproces

4.9. Etisk forholde sig til ansigtsløs kommunikation og dens evt konsekvenser

4.10. Videndele og samarbejde på nettet

5. Fremstilling i 4. forløb - 7.-9. klassetrin

5.1. Eleven skal kunne reproducere tekster i forskellige genrer til forskellige modtagere

5.2. Eleven skal selvstændigt eller sammen med andre kunne tilrettelægge en proces fra ide til færdigt produkt

5.3. Skrive argumenterende, ekspressive, jegorienterede tekster

5.4. Vælge passende modaliteter til at understøtte teksten/genren/temaet

5.5. Respons - arbejde med at give skriver- og læserorienteret respons (intention og virkning)

5.6. Opmærksomhed på sprog, struktur, virkemidler, layout og indhold.

5.7. Korrektur - eleven kan foretage basal korrektur på sprog, stavning, tegnsætning og layout på egne og andres tekster (OBS)

5.8. Præsentere og formidle større produktioner analogt og digitalt og kunne vurdere eget produkt og modtage kritik fra andre

5.9. Kunne opstille mål for nye fremstillingsprocesser

5.10. Eleven har viden om kommunikationsetik på nettet

5.11. Kan begå sig og kommunikere aktivt og ansvarligt i forskellige sproglige og kulturelle situationer i en globaliseret verden

5.12. Kunne anvende it som som redskab til ideudvikling, produktion, revision, deling, kommunikation om og præsentation af multimodale tekster