การประยุกต์ใช้งานคอมพิวเตอร์

Create a To-Do list for your upcoming tasks

Kom i Gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
การประยุกต์ใช้งานคอมพิวเตอร์ af Mind Map: การประยุกต์ใช้งานคอมพิวเตอร์

1. ด้านบันเทิง

1.1. ฟังเพลง (Music)

1.2. เล่นเกมส์

1.3. ชมภาพยนตร์และฟิล์ม (Theater and Film)

2. ด้านการแพทย์

2.1. การใช้คอมพิวเตอร์ในการรักษาพยาบาลทั่วไป

2.2. งานปลูกฝีและฉีดวัคซีน

2.3. การใช้คอมพิวเตอร์ในการศึกษาและวิจัยด้านการแพทย์

2.4. การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยตรวจวินิจฉัยรักษาโรค

2.5. การใช้คอมพิวเตอร์ในห้องทดลองด้านการแพทย์

3. ด้านการศึกษา

3.1. การลงทะเบียน

3.2. การตัดเกรด

3.3. การเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)

3.4. ในห้องเรียนและห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

3.5. การตรวจข้อสอบปรนัย

4. ด้านราชการ

4.1. ช่วยในการทำทะเบียนราษฎร์

4.2. ช่วยในการนับคะแนนเลือกตั้ง คิดภาษี

4.3. ช่วยในการรวบรวมข้อมูลและสถิติ

4.4. การบริหารงานทั่วไปของหน่วยงานราชการ ทำให้สะดวกและรวดเร็ว

5. งานวิศวกรรม

5.1. ช่วยในการเขียนแบบ

5.2. ช่วยในการคำนวณโครงสร้าง วางแผนควบคุมก่อสร้าง

5.3. เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลต่างๆเพื่อการบริหาร

6. ด้านวิทยาศาสตร์

6.1. ช่วยในการเปรียบเทียบ คัดเลือกข้อมูล

6.2. ช่วยในการเดินทางของยานอวกาศ การถ่ายภาพระยะไกล และสื่อสารผ่านดาวเทียม

6.3. ได้ใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดเก็บข้อมูล

6.4. วิเดราะห์ข้อมูลและวิเคราะห์งานวิจัย

7. ด้านธุรกิจ

7.1. ช่วยในการวางแผนธุรกิจ

7.2. ช่วยในการสนับสนุนการทำงานของพนักงานในฝ่ายต่าง

7.3. ช่วยทำให้การสื่อสารมีความสะดวกและรวดเร็ว

7.4. ในเรื่องของการลงบันทึกรายการทางด้านบัญชี

7.5. ในเรื่องของการจัดทำงบการเงินไม่ว่าจะเป็นงบทดลอง งบกระแสเงินสด งบ