Vandforsyningen for fremtidige generationer.

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Vandforsyningen for fremtidige generationer. af Mind Map: Vandforsyningen for  fremtidige  generationer.

1. Vandets kredsløb

1.1. Det meste af Jordens overflade består af vand hele 75 procent. Alt vand på Jorden bevæger sig i et lukket kredsløb, som bliver drevet af Solens varme.

1.2. Når Solen skinner, bliver vandet varmet op, og det begynder at fordampe. Det er starten på vandets kredsløb.

1.3. I havet og dybest nede i undergrunden finder du saltvand. Ferskvand finder man i søer, åer, floder og i den øverste del af grundvandet.

1.4. 97 procent af alt vandet på Jorden er saltvand, mens tre procent består af ferskvand.

1.5. Vandets kredsløb er en evig cyklus, hvor vandet bevæger sig fra lag nede i jorden, ud mod søer, vandløb og hav. Derfra fordamper noget af det og falder igen som regn eller sne

2. Grundvand

2.1. I Denmark is groundwater and one of our most important resources

2.2. Van har afgørende betydning for mennesker, for dyrelivet på landjord og i vandet, og for planter.

2.3. Vi drikker det, vi bader i det, vi bruger det til rengøring og vi bruger det til tusind ting i det daglige. Vandet får vores hverdag til at hænge sammen. Vandet er en fuldstændigt uundværlig del af vores liv.

2.4. Hver eneste dag pumpes der tusinde liter vandt op af undergrunden.

2.5. Den dybde, hvor man møder vandet første gang, er dybden på grundvandsspejlet. Grundvandsspejlet. Grundvandsspejlet ligger i Danmark fra 0 til 50 meter nede, men det er dog også afhængigt af, hvor man er i landet og selvfølgelig, hvor meget det har regnet

2.6. Grundvandet nede i jorden i bittesmå huller, der er mellem partiklerne i jorden.

2.7. Det meste af vores drikkevand kommer fra grundvand

2.8. Når vandet kommer ud til havet hedder det ikke mere grundvand, men bliver en del af det salte havvand.

2.9. Grundvand = drikkevand

2.10. Vandet er lettest at pumpe op, hvis det ligger i sand frem for i ler.

2.11. Når man planlægger en boring, skal man huske på, at vandet har svært ved at trænge igennem ler, fordi leret er finkornet og helt tæt. Man helst finde et sandlag, hvor det er meget lettere at pumpe vandet

2.12. Vi henter 700 millioner kubikmeter vand op fra den danske undergrund hvert år

2.13. der er Jern og mangan i grundvand

3. Vandværk

3.1. Fra vandværkerne strømmer vandet ud i vandrør og hen til huse, skoler, svømmehaller, gartnerier, hospitaler og til landbruget og fabrikkerne.

3.2. 2500 vandværker i dk

3.3. På vandværket samles vandet i bassiner, hvor man lader det oppumpede grundvand løbe ned over en trappe. Her bliver vandet iltet for bl.a. at fjerne svovlbrinte. Vandet løber også gennem et sandfilter for at fjerne jern og mangan og gøre vandet helt gennemsigtigt og klart.

4. Vandforbrug

4.1. Hver dansker bruger 116 L vand om dagen

5. Spildevand

5.1. I spildevand findes næringstofferne fosfor nitrogen.

5.2. Konsekvenserne af forurening er, at fisk og andre organismer i fødekæden dør

5.3. Næringsstoffer er livsvigtigt i alle levende organismer

5.4. Spildevandsrensning en i Danmark fjerner 90-95 % af næringsstofferne i spildevandet.

5.4.1. Spildevand kommer fra husholdninger fx toiletter og afløb landbrug og industri. I Danmark renses langt det meste spildevand før det ledes ud i havet en fjord eller en sø.

6. Drikkevand

6.1. Omkring 40 % af verdens befolkning lever i dag uden at have nok rent drikkevand.

6.2. Det vand, som pumpes op fra undergrunden, kaldes råvand. Råvandet både lugter og smager ofte dårligt. Nogle gange er det også brunt, mudret og uklart. Det skyldes vandets naturlige indhold af svovlbrinter og methan, som må fjernes, før det kan blive til godt drikkevand.

6.3. Der dannes hele tiden nyt grundvand, men hvis vi hvert år indvinder for meget vand, falder niveauet af grundvand for hurtigt. Det betyder, at vi bruger vandet hurtigere end naturen kan nå danne det. Det er et problem for både for os og naturen.

6.4. Hvert år bliver der fundet rester af sprøjtegifte i drikkevandet. Alene i 2016 blev der fundet sprøjtegifte i mindst hver fjerde drikkevandsboring, og i 2017 og 2018 vil tallet blive endnu højere, fordi vi finder flere og flere forurenede drikkevandsboringer. Når vandværkerne finder sprøjtegift i deres drikkevandsboringer, tager de ofte konsekvensen og lukker boringen. Siden 1994 er mere end 500 boringer blevet lukket på grund af sprøjtegift.

7. konventionelt landbrug

7.1. Konventionelt landbrug kan skade grundvandet fordi at de sprøjter marken med gift, hvilke går ned til grundvandet landmændene må ikke sprøjte 10 meter fra vandværket.

7.2. Hvis landmændene hælder gødning eller sprøjter med andet. Så når det regner kan de farlige stoffer trække sig ned i jorden som så går ned i vores grundvand.

8. Ferskvand

8.1. Når naturen får tilført meget plantenæring, er det skadeligt. Det kalder man eutrofiering.

8.2. For meget plantenæring i naturen er skadeligt. Fx kan en sø blive belastet med for meget næring. Det kalder man eutrofiering eller næringsbelastning.

8.3. Over 60% af jorden i Danmark er marker. Kun Ca. 10% er ren natur

9. Slam

9.1. Den del af spildevandet som bundfældes undervejs i rensningen kaldes slam. Det indeholder mange næringsstoffer og der er bundet meget kemisk energi i det. Slammet kan bruges som gødning på markerne eller til energiproduktion på et biogasanlæg.