ภาวะซึมเศร้า

Plan your projects and define important tasks and actions

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ภาวะซึมเศร้า by Mind Map: ภาวะซึมเศร้า

1. ความหมาย

1.1. กรมสุขภาพจิต,2559

1.1.1. ภาวะจิตใจที่หม่นหมองหดหู่ ร่วมกับความรู้สึกท้อแท้ หมดหวัง

1.1.2. มีความรู้สึกผิด รู้สึกมีคุณค่าต่ำ ตำหนิตนเอง

1.1.3. มองโลกในแง่ร้าย

1.2. WHO,2018

1.2.1. อารมณ์เศร้าโศกจากการสูญเสีย

1.2.2. ความคิดอัตโนมัติ

1.2.3. สัมพันธภาพระหว่างบุคคล

1.3. Beck, 1967

1.3.1. ภาวะซึมเศร้าเป็นกระบวนการภายในจิตใจเมื่อมีสถานการณ์เกิดขึ้นจะเกิดความคิดอัตโนมัติทางด้านลบต่อตนเอง

1.3.2. ความคิดอัตโนมัติทางด้านลบต่ออนาคต

1.3.3. ความคิดอัตโนมัติทางด้านลบต่อตนรอบข้าง และสิ่งแวดล้อม