Staroveká lit. (3500pnl-5.st.nl)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Staroveká lit. (3500pnl-5.st.nl) by Mind Map: Staroveká lit. (3500pnl-5.st.nl)

1. znaky antickej drámy

1.1. trojjednota miesta,času,deja

1.2. žánre: tragédia,komédia

1.3. božské veci nad svetské

1.4. hl. postava-protagonista

1.4.1. vznešený rod

1.4.2. racionalizmus

1.4.3. chyba,kt.vedie k zmene charakteru

2. delenie

2.1. sumerská

2.2. hebrejská

2.3. antická

2.3.1. staroveká grécka

2.3.2. staroveká rímska

3. antická literatúra

3.1. vytborenie kultúrnych hodnôt-základ EU vzdelanosti

3.2. po Biblii najväčšie ovplyvnenie EU lit.

3.3. formovanie lit. žánrov, umeleckých a výrazových prostriedkov (Aristoteles-Rétorika, Poetika)

3.4. 3 zákl. lit. druhy

3.4.1. lyrika-óda, ľub.báseň,elégia

3.4.2. epika-mýtus,epos,bájka

3.4.3. dráma-tragédia,komédia

4. znaky antickej.lit

4.1. polyteizmus,podriadenosť bohom, polobohovia, apoteóza,ananké,kalogagatia,safrosyné

5. antická dráma

5.1. vznik v Grécku - oslavy boha Dionýza (tanec,spev...)

5.2. inšpirácia gr.mytológiou, neskôr eposmi Ilias a Odysea

5.3. hraná chórom/zborom, neskôr vyčlenenie hercov (len muži,koturny,masky,lieviky,jednoduch.rekvizity)

5.4. nemá rozprávača - zbor

5.5. vonk.kompozícia

5.5.1. dejstvá (väčšinou 5+prológ,epilóg)

5.5.2. výstupy

5.6. vnút.kompozícia

5.6.1. ecpozícia/prológ

5.6.2. kolízia/zápletka

5.6.3. kríza/vyvrcholenie

5.6.4. peripetia/obrat

5.6.5. katastrofa/rozuzlenie

6. antická tragédia

6.1. capí spev

6.2. podľa Aristotela je jej cieľom katazia (duševná očista)

6.3. základ tvorí dej (1miesto,1deň,1jedna príhoda),tvoria ho konflity (morálne,interpersonálne, spoločenské,individuálne)

6.4. postavy by mali byť: dobré,primerané(ženy nemajú mužské vlastnosti),reálne, dôsledné

6.5. deus ex machina (bábka boha vysloví múdry výrok/ponaučenie)

7. autori+diela

7.1. staroveká grécka lit.

7.1.1. Homér:eposy Ilias,Odysea

7.1.2. Sofokles: tragédia Antigona

7.1.3. Ezop: bájky Bájky

7.2. staroveká rímska lit.

7.2.1. Caesar: próza Zápisky z vojny v Gálii

7.2.2. Cicero:politic.spis O štáte

7.2.3. Horatius: ódy Ódy