การออกเเบบเเละพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยี และการสื่อสารทางการศึกษา

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การออกเเบบเเละพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยี และการสื่อสารทางการศึกษา by Mind Map: การออกเเบบเเละพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยี และการสื่อสารทางการศึกษา

1. หลักการออกแบบสื่อ

1.1. กระบวนการออกแบบ

1.1.1. การทบทวน วรรณกรรม

1.1.2. การศึกษาสภาพบริบท

1.1.2.1. คุณลักษณะของผู้เรียน

1.1.2.2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้

1.1.2.3. เนื้อหาวิชา

1.1.2.4. เทคโนโลยี

1.1.3. การสังเคราะห์กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี

1.1.3.1. เทคโนโลยี

1.1.3.2. เนื้อหา

1.1.3.3. ทฤษฎีการเรียนรู้

1.1.3.4. การสอน

1.1.4. สังเคราะห์กรอบแนวคิดการออกแบบ

1.1.4.1. หลักการ

1.1.4.2. ทฤษฎี

1.1.4.3. องค์ประกอบ

1.2. กระบวนการพัฒนา

1.2.1. การสร้างนวัตกรรม

1.2.2. การทดลองใช้ในบริบทจริง

1.3. กระบวนการประเมิน

1.3.1. ด้านผลผลิต

1.3.2. บริบทการใช้

1.3.3. ด้านสติปัญญา

1.3.4. ด้านความคิดเห็น

1.3.5. ผลสมฤทธิ์

2. การออกแบบสื่อ

2.1. อดีตมุ่งสู่ปรัชญาวัตถุนิยม

2.2. เน้นการเรียนรู้ตามลำดับขั้นตอน

2.3. เน้นที่การจดจำตามวัตถุประสงค์

2.4. ปัจจุบันมุ่งสู่คอนสตรัคติวิสต์

2.5. ผู้เรียนในการสร้างความรู้

2.6. พุทธิปัญญาในสภาพจริง

2.7. คุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

2.8. บูรณาการ

3. หลักการออกเเบบสื่อ

3.1. การวิเคราะห์ผู้เรียน

3.1.1. คุณลักษณะทั่วไป

3.1.2. สมรรถนะเฉพาะที่มีมาก่อน

3.1.3. แบบการเรียน

3.2. การกำหนดวัตถุประสงค์

3.2.1. มุ่งเน้นผู้เรียน

3.2.2. KPA

3.3. การเลือกวิธีการ สื่อ และวัสดุ

3.3.1. เลือกตามความต้องการของผู้เรียน

3.3.2. สอดคล้องกับสถานการณ์การเรียนรู้

3.3.3. เป็นไปตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้

3.3.4. สอดคล้องกับความสามารถของผู้เรียน

3.3.5. เลือกสื่อที่หลากหลาย

3.3.6. สอดคล้องกับหลักสูตร

3.3.7. กระตุ้นความสนใจ

3.3.8. ผู้เรียนมีส่วนร่วม

3.3.9. เนื้อหาชัดเจน เข้าใจง่าย

3.4. การใช้วิธีการ สื่อและวัสดุ

3.4.1. การเตรียมสื่อการเรียนรู้

3.4.1.1. ก่อนการจัดการเรียนรู้

3.4.1.2. ระหว่างการจัดการเรียนรู้

3.4.1.3. หลังการจัดการเรียนรู้

3.5. การตอบสนองที่มาจากผู้เรียน

3.5.1. ขั้นเริ่มต้นกิจกรรมเเละถามปัญหา

3.5.2. ขั้นดำเนินตามกิจกรรมและการถามปัญหา

3.5.3. ขั้นลงมือปฏิบัติกิจกรรม

3.5.4. ขั้นพัฒนาทักษะสู่การปฏิบัติ

3.6. การประเมินและการปรับ

3.6.1. ประเมินความสามารถของผู้เรียน

3.6.2. ประเมินองค์ประกอบของสื่อการเรียนรู้

3.6.3. ประเมินความสามารถของผู้สอน

4. MindMeister (171) นางสาววราภรณ์ ภูคงน้ำ 57100189122 พลศึกษาและสุขศึกษา