Recursos naturals

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Recursos naturals by Mind Map: Recursos naturals

1. Energètics

1.1. Renovables

1.1.1. biocarburants

1.1.2. biomassa

1.1.3. eòlica

1.1.4. geotèrmica d'Alta Entalpia

1.1.5. geotèrmica de Baixa Entalpia

1.1.6. marina

1.1.7. minieòlica

1.1.8. minihidràulica

1.1.9. solar fotovoltaica

1.1.10. solar tèrmica

1.1.11. solar termoelèctrica

1.2. No renovables

1.2.1. Energia nuclear

1.2.1.1. fissió nuclear

1.2.1.2. fusió nuclear

1.2.2. Combustibles fòssils

1.2.2.1. carbó

1.2.2.2. petroli

1.2.2.3. gas natural

2. Hídrics

2.1. Usos consumptius

2.2. Usos no consumptius

3. Geològics

3.1. Minerals d'interès econòmic

3.1.1. Metàl·lics

3.1.1.1. Or

3.1.1.2. Plata

3.1.1.3. Mercuri

3.1.1.4. Coure

3.1.1.5. Pirita (ferro),

3.1.1.6. Galena (plom)

3.1.1.7. Blenda (zinc)

3.1.1.8. Cinabri (mercuri)

3.1.1.9. Bauxita (alumini)

3.1.2. No metàl·lics

3.1.2.1. Sofre

3.1.2.2. Grafit (carboni)

3.1.2.3. Sepiolita (absorbent)

3.1.2.4. Guix (per a la construcció)

3.1.2.5. Halita (sal comuna, per als aliments)

3.1.2.6. Nitrats (per als sòls agrícoles)

3.1.3. Energètics

3.1.3.1. Uraninita (principal mena d'urani per a la producció d'energia)

3.1.4. Gemmes

3.1.4.1. Diamant

3.1.4.2. Crisòlit

3.1.4.3. Topazi

3.1.4.4. Malaquita

3.1.4.5. Turquesa...

3.2. Roques d'interès econòmic

3.2.1. Industrial

3.2.1.1. Conglomerats per a la construcció

3.2.1.2. Margues (és una argila calcària)

3.2.1.3. Calcàries

3.2.1.4. Sílex

3.2.2. Ornamental

3.2.2.1. Marbre

3.2.2.2. Granit

3.2.2.3. Basalt

3.2.2.4. Roques

3.2.2.5. Metamòrfiques

3.2.2.6. Calcàries

3.2.3. Energètic

3.2.3.1. Carbó

3.2.3.2. Petroli

4. Biològics

4.1. Recursos genètics, organismes o part d'ells i poblacions.

4.1.1. Vegetals

4.1.1.1. Agricultura

4.1.1.1.1. Intensiva

4.1.1.1.2. Extensiva

4.1.1.2. Recursos forestals

4.1.1.2.1. Proporcionen:

4.1.1.3. Algues marines

4.1.2. Animals

4.1.2.1. Ramaderia

4.1.2.1.1. Intensiva

4.1.2.1.2. Extensiva

4.1.2.2. Recursos marins

5. Paisatgístics

5.1. El paisatge és un recurs natural, ja que posseeix valors estètics, culturals i educatius

6. Què son?

6.1. Allò que obtenim de l’ecosfera i utilitzem per satisfer les nostres necessitats