195 t/m 205

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
195 t/m 205 by Mind Map: 195 t/m 205

1. Boxplot

1.1. Visualisatie verdeling data

1.1.1. Minimum

1.1.2. 1e kwartiel

1.1.3. mediaan (2e kwartiel)

1.1.4. 3e kwartiel

1.1.5. Maximum

2. Histogram

2.1. Grafische samenvatting diagram

2.1.1. centrale ligging van data

2.1.2. spreiding van data

2.1.3. vorm van de verdeling

2.1.4. aanwezigheid uitschieters

2.1.5. aanwezigheid van een of meerdere pieken

3. Soorten gegevens

3.1. Kwantitatief (variabel)

3.1.1. meetbaar

3.1.2. is te tellen

3.2. Kwalitatief (attributief

3.2.1. niet meetbaar

3.2.2. niet op te tellen

4. Meetniveaus - meetschalen

4.1. Nominaal (categorisch)

4.1.1. kwalitatieve gegevens die elkaar uitsluiten en waartussen geen rangorde bestaat

4.2. Ordinaal

4.2.1. kwalitatieve gegevens waartussen een bepaalde rangorde bestaat, maar waarbij afstanden tussen de rangen niet meetbaar zijn

4.3. Interval

4.3.1. kwantitatieve gegevens waartussen een rangorde bestaat en een afstand te berekenen valt maar waar een vastliggend nulpunt ontbreekt

4.4. Ratio

4.4.1. kwantitatieve gegevens waartussen een rangorde bestaat, waarbij de onderlinge afstand te berekenen valt en waarbij het nulpunt werkelijk vast ligt

5. Statistiek (wiskunde)

5.1. Gemiddelde

5.1.1. Het rekenkundige gemiddelde van een reeks getallen wordt berekend door de getallen bij elkaar op te tellen en vervolgens het totaal te delen door het aantal getallen in de reeks

5.2. Mediaan

5.2.1. Het middelste getal van een verdeling of gegevensverzameling

5.3. Spreidingsbreedte

5.3.1. bepaalt de afstand tussen uiterste waarden in een set data door het maximum - minimum te doen.

5.4. Standaardafwijking

5.4.1. Gemiddelde afwijking t.o.v. het gemiddelde van de waarnemingen