TRANSFORMACIONS ECONOMIQUES INICI s.XX

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
TRANSFORMACIONS ECONOMIQUES INICI s.XX by Mind Map: TRANSFORMACIONS ECONOMIQUES INICI s.XX

1. EVOLUCIÓ DEMOGRÀFICA

1.1. INTENSIFICACIÓ URBANITZACIÓ

1.1.1. BCN

1.1.1.1. ↑ciutat i pateix una gran transformació

1.1.1.1.1. construcció xarxes transport

1.1.1.1.2. +municipis

1.1.2. migracions interiors

1.1.2.1. ↑urbanització

1.1.2.2. ↑ciutats grans

1.1.2.2.1. +poblacions centres ind. i miners

1.2. MOVIMENT MIGRATORI

1.2.1. emigració d'ultramar

1.2.1.1. ↑ocupació      ↓població

1.2.1.2. millor navegació

1.2.1.3. ↓durada

1.2.1.4. Amèrica Llatina

1.2.2. migracions interiors

1.2.2.1. redistribució: MAD i BCN principals centres ind.

1.2.2.2. immigració intensa

1.3. TRANSFORMACIÓ DEMOGRÀFICA

1.3.1. ↓mortalitat

1.3.1.1. millor alimentació

1.3.1.2. millors infraestructures higenicosanitaries

1.3.1.3. ↑població espanyola

1.3.2. ↑esperança vida

1.3.3. segona decada s.XX

1.3.3.1. ↓natalitat

1.3.4. modernització retardada

2. ENDARRIMENT AGRARI CONFLICTIVITAT PAGESA

2.1. CRISI AGRÀRIA

2.1.1. crisi cerealista

2.1.1.1. arribada productes agricultura expansiva

2.1.1.1.1. ↑preus     ↓producció

2.1.1.1.2. reducció ingressos caiguda beneficis

2.1.2. crisi viticultura

2.1.2.1. ↑conreu vinya

2.1.2.2. arribada fil·loxera

2.1.2.2.1. pèrdua collites

2.1.2.3. conflicte propientaris/rabassaires

2.1.2.3.1. propietaris

2.1.2.3.2. vigència rabassa morta

2.2. EVOLUCIÓ AGRÍCOLA

2.2.1. ↑producció

2.2.1.1. intensificacció conreus

2.2.1.1.1. ↓guaret

2.2.1.1.2. fertilitzants artificials

2.2.1.1.3. ↑regadiu

2.2.1.2. nous conreus

2.2.1.2.1. ferratge → producció ramadera

2.2.1.3. especialització

2.2.1.3.1. oliveres, vinya, cítrics → exportació

2.2.2. ↑producte agrari

2.2.2.1. ↑cereals → conreu principal

2.2.2.2. sector cerealístic

2.2.2.2.1. ↓rendiment    ↑preus

2.2.3. ↑producte ramader

2.3. PROBLEMES CAMP ESPANYOL

2.3.1. desigualtat estructura de la terra

2.3.1.1. minifundis

2.3.1.1.1. GALICIA

2.3.1.2. latifundis

2.3.1.2.1. EXTREMADURA ANDALUSIA

2.3.2. governs

2.3.2.1. ↑regadiu

2.3.2.2. millora producció

2.3.2.3. conf. hidrogràfica

2.3.2.4. pagesos sense terra

2.3.2.4.1. 1907→ llei repartició hc petits propietaris

2.3.2.4.2. 1917→ llei repartició entre pagesos

2.3.3. pressió grans propietaris

2.3.3.1. NO reforma agraria

3. EVOLUCIÓ ECONOMICA

3.1. RECUPERACIÓ ECONOMICA DESASTRE 98 (efectes↓)

3.1.1. perjudica

3.1.1.1. tèxtil CAT

3.1.1.2. farineres CASTELLA

3.1.1.3. ↑preus productes importats (colònies)

3.1.2. crisis ràpidament superada

3.1.2.1. ↓inflació

3.1.2.2. reducció deute públic

3.1.2.3. repatriació capitals

3.1.2.4. creació bancs i empreses

3.1.3. renovació estructura obligada

3.1.3.1. accelera canvi energètic

3.2. CONJUNTURA PGM

3.2.1. expansió economina

3.2.1.1. subministració productes ind. i agraris

3.2.2. ↑demanda exterior ↑producció

3.2.2.1. siderúrgica, minera, tèxtil i metal.

3.2.2.2. balança pagaments positiva

3.2.3. enriquiment fàcil

3.2.3.1. NO millora sist. producció

3.2.3.2. classes populars

3.2.3.2.1. ↓nivell vida

3.2.3.2.2. ↑inflació → NO augment salaris

3.2.4. fi guerra

3.2.4.1. fi eufòria econòmica→ forta crisi

3.2.4.1.1. ↓mercat intern

3.2.4.1.2. tanquen empreses→ desocupació

3.2.4.2. ↑↑sider. i químic + ↑tèxtil i agrícola

3.3. EFECTES CRISIS 1929

3.3.1. depressió econòmica mundial

3.3.1.1. ESP - incidència

3.3.1.1.1. ↓sectors agrícola i mineral

3.3.1.1.2. poc pes comerç exterior

3.3.2. depreciació pesseta

3.3.2.1. ↓preus moneda estrangera

3.3.2.1.1. competitivitat exportacions

4. CANVIS SOCIALS

4.1. MÓN RURAL

4.1.1. -lentitud procés industrialitzador -presència important vida econòmica -CAT ↓pagesia ↑ind.

4.1.2. PROPIETARIS

4.1.2.1. antiga oligarquia

4.1.2.1.1. NO desapareix

4.1.2.1.2. amplia patrimoni

4.1.2.2. nova burgesia agraria

4.1.2.2.1. grans empreses

4.1.2.2.2. adquireix patrimonis rurals importants

4.1.3. PAGESOS

4.1.3.1. propietats depèn regions

4.1.3.1.1. ANDALUSIA EXTREMADURA

4.1.3.1.2. GALÍCIA

4.1.3.1.3. CATALUNYA

4.1.3.2. -propietaris -arrendataris -jornalers

4.2. SOCIETAT URBANA

4.2.1. ↑classes urbanes (societat masses)

4.2.1.1. BURGESIA

4.2.1.1.1. INDUSTRIAL

4.2.1.1.2. FINANCERA

4.2.1.2. CLASSES MITJANES

4.2.1.2.1. desenvolupament comercial

4.2.1.3. OBRERS

4.2.1.3.1. capes populars urbanes

4.2.1.3.2. ↑condicions jornalers agrícoles

4.3. NOVES FORMES SOCIABILITAT I CULTURA URBANES

4.3.1. desenvolupament ciutats

4.3.1.1. nous valors socials

4.3.1.2. ampliació transports

4.3.1.3. ↑mitjans comunicació

4.3.2. millora qualitat educativa

4.3.2.1. alfabetització

4.3.2.1.1. -1877 30% -1900 45% -1930 70%

4.3.2.1.2. ↑hàbit lectura

4.3.2.1.3. demanda oci i cultura

4.3.2.2. progrés sistema educatiu

4.3.3. ↑oci aire lliure

4.3.3.1. esport

4.3.3.1.1. inici s.XX → fundació principals equips futbol ESP

4.3.3.2. excurcionisme

4.3.3.2.1. centres

5. PROGRESSOS INDUSTRIALS

5.1. CANVI ENERGÈTIC

5.1.1. PETROLI ELECTRICITAT

5.1.1.1. ↑economia espanyola

5.1.1.2. elimina obstacles ind.

5.1.2. procés electrificació

5.1.2.1. 1889 - 1914 → ús restringit llum pública

5.1.2.2. 1914 - 1930 → ús ind.

5.1.2.3. CATALUNYA

5.1.2.3.1. ↓dependència energètica carbó ↑hidroelectricitat

5.1.3. automòbil→ 1r terç s.XX

5.1.4. millora transmissió info.

5.1.4.1. 1860 - telègraf

5.1.4.2. 1920 - telèfon + ràdio

5.1.4.2.1. ciutats grans

5.1.4.2.2. implantació lenta

5.2. CREIXAMENT INDUSTIRAL

5.2.1. inici s.XX

5.2.1.1. ↑producte ind. per càpita

5.2.2. estructura ind. transformació important

5.2.3. SECTORS TRADICIONALS NOVES IND.

5.2.3.1. ràpid ↑ ind. elèctrica

5.2.3.1.1. 1914 → centrals hidroelèctriques

5.2.3.2. ↑ind. metal.

5.2.3.2.1. expansió

5.2.3.3. ↑ind. siderúrgica

5.2.3.3.1. beneficis → diversificació ind.

5.2.3.3.2. Altos Hornos Vizcaya

5.2.3.4. parc automobilístic

5.2.3.4.1. empreses refinatge/distribució petroli

5.2.3.5. construcció

5.2.3.5.1. gran impuls → ind. ciment

5.2.3.6. química, tèxtil, alimentària → continuen expansió

5.2.4. DIVERSIFICACIÓ CATALANA

5.2.4.1. ind. tèxtil

5.2.4.1.1. manté predomini

5.2.4.1.2. redueix pes especiífic

5.2.4.2. diversificació

5.2.4.2.1. ↑ind. bàsiques i lleugeres

5.2.4.2.2. ↑↑química, metal., contruc., mecàniques

5.2.4.3. ↑sector elèctric

5.2.4.3.1. consolida ind. anteriors

5.2.4.3.2. primeres multinacionals

5.2.4.4. destinació producció

5.2.4.4.1. ↑renda ESP

5.2.4.4.2. 80% teixits → resta ESP. + maquinària

5.2.4.4.3. ESP → CAT

5.2.4.4.4. BCN nucli ind.

5.2.4.5. ↑potencial econòmic   ↓capacitat financera

5.2.4.5.1. banca CAT en crisi

5.2.5. DIFUCIÓ TERRITORIAL IND.

5.2.5.1. CATALUNYA PAÍS BASC

5.2.5.1.1. ind. es difon

5.2.5.2. NO posa fi als desequilibris de distribució

5.2.6. CATALUNYA → manté posició ind.

5.3. MILLORA COMUNICACIÓ

5.3.1. transformació que millora la ind.

5.3.1.1. mitjans transport

5.3.1.1.1. millora de camins

5.3.1.1.2. electrificació ferrocarrils

5.3.1.1.3. transports urbans

5.3.1.2. sistemes comunicació

5.3.1.2.1. xarxa telegràfica

5.4. INTERVENCIONALISME ESTAT

5.4.1. 1r terç s.XX

5.4.1.1. -restricció competitiva -intervenció estat

5.4.1.1.1. conceció ajudes

5.4.1.1.2. proteccionisme

5.4.2. 1891→ tomb capitalisme ESP

5.4.2.1. aranzel duaner

5.4.2.2. proteccionisme carbó

5.4.2.2.1. ús obligat de carbó ESP

5.4.2.2.2. empreses acord entre preus / repartiment mercat

5.4.2.2.3. ↑preus de venda a ESP

5.4.2.3. ind. sider.

5.4.2.3.1. restricció competència

5.4.3. mesures protectores

5.4.3.1. efecte negatiu

5.4.3.1.1. economia

5.4.3.1.2. ↓productivitat

5.4.3.1.3. poca competència

5.4.3.2. efecte positiu

5.4.3.2.1. fomenta ind. nacional