Dokumentation

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Dokumentation by Mind Map: Dokumentation

1. Regler: fx servicekatalog i kommunerne

2. love: laves af Folketinget

3. Serviceloven - regulerer adgangen til og indholdet af sociale ydelser og foranstaltninger

3.1. underretningspligt

3.1.1. pligt til at oplyses hvis barn udsættes for omsorgssvigt

3.2. oplysningspligt

3.2.1. pligt til at informere, når en situation  ændres, så borger ikke længere har ret til ydelse.

3.3. magtanvendelse

3.3.1. når b er til fare for sig selv eller andre, kun når alle andre midler er forsøgt anvend. kun med tilladelse  fra kommunen (evt. med tilbagevende kraft)

4. Forvaltningsloven -  - sikrer, at myndighederne træffer afgørelser på forsvarligt grundlag

4.1. aktindsigt

4.1.1. borgeren krav på at have indsigt i egen sag.

4.2. partshøring

4.2.1. Borger har ret at udtale sig om egen sag

5. Sundhedsloven - regulerer, hvem der har ansvaret for behandling, forebyggelse og sundhedsfremme

5.1. UTH: en fejl der ikke gøres med vilje.

6. Grundloven - sikrer vores frihedsrettigheder

6.1. selvbestemmelsesret

6.1.1. magtanvendelse: meget begrænset på grund af selvbestemmelsesretten

6.1.2. borgerinddragelse

6.1.3. Værgemålsloven

6.1.3.1. fratagelse af selvbestemmelse

7. Offentlighedsloven - regulerer notatpligt

7.1. notatpligt

7.1.1. Formålet med notatpligt, kvalitetsikring for borgeren

7.2. aktindsigt

7.2.1. Formålet er at skabe et fælles tillid mellem borgeren og offentlige forvaltning

7.3. tavshedspligt (ikke dokumentation)

7.3.1. formålet at sikre tillid mellem borgeren og personale

7.3.2. videregivelse kræver samtykke

8. Dokumentation: brug fagord, vær objektiv

9. Love og regler