แนวคิดของการโปรแกรมเชิงวัตถุ(Oop Concepts)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
แนวคิดของการโปรแกรมเชิงวัตถุ(Oop Concepts) by Mind Map: แนวคิดของการโปรแกรมเชิงวัตถุ(Oop Concepts)

1. การปกป้อง (Encapsulation)

1.1. default

1.2. public

1.3. private

1.4. protected

2. การสืบทอด (Inheritance)

2.1. ectend

2.2. implements

3. การพ้องรูป(Polymorphism)

3.1. Overliding

3.1.1. มีชื่อและตัวแปรเหมือนกัน เพื่อเขียนพฤติกรรม(Behavior)ขึ้นมาใหม่

3.2. Overloading

3.2.1. มีชื่อโปรแกรมเดียวกัน (Parameter list)ต่างกัน