Індивідуальне завдання студента групи СПб-1-15-4.0д Болобосова Валерія Тема «Структура процесу с...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Індивідуальне завдання студента групи СПб-1-15-4.0д Болобосова Валерія Тема «Структура процесу соціального проектування» by Mind Map: Індивідуальне завдання студента групи СПб-1-15-4.0д Болобосова Валерія  Тема «Структура процесу соціального проектування»

1. 1. Що таке соціальне проектування?

1.1. Це – проектування соціальних процесів, явищ, технологій, якостей, яке завжди спрямоване на внесення змін в соціальне середовище людини

1.2. Це – теоретична і одночасно практична діяльність по впровадженню соціальних інновацій

2. 2. Основні вимоги до технологій соціального проектування

2.1. Однозначність виконання операцій і процедур

2.2. Надійність результатів

2.3. Безпека і гнучкість впровадження

2.4. Можливість внесення коректив на кожному з етапів апробації

2.5. Можливість їх мультиплікації

3. 3. Загальнонаукові принципи соціального проектування

3.1. Ясність, яка сприяє однозначній розпізнаваності методу

3.2. Детермінованість – відсутність сваволі в застосуванні принципів, відповідних даному методу

3.3. Спрямованість – підпорядкованість певній меті, задачі

3.4. Результативність – здатність забезпечувати крім запланованих результатів інші, не менш важливі

3.5. Надійність – здатність з більшою ймовірністю забезпечувати отримання вихідного результату

3.6. Економність – здатність давати результат з найменшими витратами часу і коштів

4. 4. Види соціального проектування

4.1. Соціально-економічне проектування

4.2. Соціально-політичне проектування

4.3. Соціокультурне проектування

4.4. Соціально-педагогічне проектування

4.5. Соціально-медичне проектування та ін

5. 5. Види технологій і технологічних стратегій соціального проектування

5.1. Технології соціального проектування

5.1.1. Рутинні технології, що характеризуються малою наукоємністю

5.1.2. Інноваційні технології, що спираються на ґрунтовні наукові розробки

5.2. Технологічні стратегії соціального проектування – визначаються конкретною проектною ситуацією

5.2.1. Лінійна стратегія – для проектування взаємопов’язаних послідовних дій

5.2.2. Розгалужена стратегія – для проектування багатоваріантної та альтернативної діяльності

5.2.3. Циклічна стратегія – для проектування циклічно повторюваних дій

5.2.4. Адаптивна стратегія – передбачає лише початкову проектну дію, а вибір наступних залежить від результатів попередніх дій

5.2.5. Узагальнена стратегія – має універсальні властивості, поєднуючи інші стратегії

6. 6. Алгоритми процесу соціального проектування

6.1. Алгоритм розробки соціального проекту

6.1.1. Ініціація проекту

6.1.2. Визначення мети і задач проекту

6.1.3. Визначення сильних і слабких сторін об'єкта в досягненні поставленої мети на момент розробки проекту

6.1.4. Визначення необхідності проекту

6.1.5. Визначення основних принципів реалізації проекту

6.1.6. Опис суті соціальної технології

6.1.7. Визначення життєвого циклу проекту

6.1.8. Розробка критеріїв результативності проекту

6.1.9. Захист проекту

6.2. Алгоритм управління проектом

6.2.1. Визначення ресурсного забезпечення проекту

6.2.2. Організація роботи з впровадження у діяльність установи відпрацьованих технологій

6.2.3. Контроль виконання кожного етапу з реалізації проекту

6.2.4. Аналіз результатів реалізації кожного етапу проекту

6.2.5. Внесення коректив у плани реалізації проекту

6.3. Алгоритм завершення проекту

6.3.1. Детальний аналіз досягнутих результатів

6.3.2. Визначення подальших перспектив проекту

6.3.3. Впровадження у діяльність напрацьованих технологій

6.3.4. Навчання фахівців для реалізації проекту

7. 7. Інформаційні технології в соціальному проектуванні

7.1. Підготовчий етап

7.1.1. Інтернет-технології

7.1.2. Текстові, табличні процесори

7.1.3. Редактори обробки зображень

7.1.4. Засоби мультимедіа

7.2. Етап розробки соціального проекту

7.2.1. Тестові технології

7.2.2. Бази даних, електронні таблиці

7.2.3. Програми сортування

7.2.4. Засоби побудови таблиць, графіків, діаграм

7.2.5. Презентації

7.3. Етап управління проектом

7.3.1. Пакети прикладних програм

7.3.2. Програми статистичного аналізу

7.3.3. Дистанційні технології обробки даних

7.4. Етап впровадження результатів проекту

7.4.1. Презентації

7.4.2. Електронні публікації

7.4.3. Дистанційні навчальні курси

7.4.4. Електронні підручники

7.4.5. Сайти експерименту

7.4.6. Інтернет-форуми