AKADEMIE know-how

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
AKADEMIE know-how by Mind Map: AKADEMIE  know-how

1. Jak to dělají jinde

1.1. Sanghai

1.1.1. Sanghai improovement plan

1.2. Norsko

1.2.1. University of Stavanger

1.2.1.1. Na University of Stavanger jsem se dostala skrze krátkodobý výměnný program zaměřený na outdoor learning, což je v celém Norsku velice rozšířený program. Měli jsme i možnost navšítvit norské školy a vidět, jak efektivně může venkovní výučování probíhat. Tedy pokud by se Vám chtělo jet trochu dál do severních zemí, určitě stojí za to kontaktovat Kari-Anne ([email protected]), která řídila náš exchange program.

1.3. Švícarsko

1.3.1. OH ZUrich

1.3.1.1. a PH Zürich se můžete obrátit na international office, kde Vás případně dál mohou nasměrovat k dalším lidem, velice příjemná a ochotná je Laura Balz, ([email protected]). Potom mě napadla koordinátorka pedagogických praxí, která řídila praxe pro příchozí studenty, určitě bude mít dobrý přehled o možných pedagogických zařízeních, které by s Vámi ochotně spolupracovali, je to Kathleen Gallagher, ([email protected]). A do třetice Beatrix Zumsteg, u které jsem absolvovala předmět Education in 21st century a má velký přehled o inovativních školách v kantonu Zürich ([email protected]).

1.4. Finsko

1.4.1. Aktuální reforma

1.4.2. Formula for school succes

1.5. Singapore

1.5.1. Value based state curriculum

1.6. Canada

1.6.1. zlepšení v ontariu

1.7. Londýn

1.7.1. London Centre of Leadership in Education

1.7.1.1. lidé

1.7.1.1.1. Sarah Rivizi

1.7.1.1.2. Jonathan Dale

1.7.2. IOE Research and Development Network

1.7.2.1. výzkumná síť kolem IOE

1.7.2.2. 28. června mají konferenci

1.7.2.3. Karen Spence-Thomas = co-leader of network

1.7.2.3.1. [email protected]

1.7.3. PGCE teacher training

1.7.3.1. iPGCE

1.7.3.1.1. mezinárodní odnož - vyváží ten program do zahraničí (aniž by nutně musel splňovat kvalifikační požadavky UK

1.7.3.1.2. Kim Insley je lader

1.7.3.1.3. curriculum je na disku ve složce UCL

1.7.3.2. Proffesional Studies Program

1.7.3.2.1. Keynote speakers

1.7.3.2.2. School based seminars

1.7.3.2.3. Literature

1.7.3.2.4. workshops

1.7.3.2.5. school based study

1.7.3.2.6. focused observations

1.7.3.3. Experience

1.7.3.3.1. the practical teaching file

1.7.3.3.2. nabízí nepovinný formulář na plánování a vyhodnocování lekcí

1.7.3.3.3. chtějí, aby studenti učili všechny věkové kategorie

1.7.3.3.4. assessment

1.7.3.3.5. formulář pro plánování lekce

1.7.3.3.6. formulář pro evaluaci lekce

1.7.3.3.7. teaching plan

1.7.3.3.8. inclusion

1.7.3.3.9. curriculum context

1.7.3.4. Subject Studies

1.7.3.4.1. celkem 27 lekcí, 1-2 denně

1.7.3.4.2. v handbuku jsou popsané všechny ty lekce (str. 25 - 52)

1.7.3.5. Tasks, modules, assessment

1.7.3.5.1. celkem 17 úkolů

1.7.3.5.2. přehled úkolů na str. 60-61

1.7.3.6. subject knowledge developement

1.7.3.7. další poznámky

1.7.3.7.1. vše začíná větou "Who are the learners and what do they know?"

1.7.3.7.2. mají to rozdělené na dva moduly - každý po 30 kreditech

1.7.3.7.3. před začátkem programu je pošlou na 1 týden na první stupeň - prý je to neocenitelné

2. Autoři

2.1. Dewey

2.1.1. 1897: My Pedagogic Creed

2.1.2. Education and Democracy

2.1.2.1. which is universally considered his main statement on the subject, written relatively early in the crusad

2.1.3. Education and Experience

2.1.3.1. written near the end of his life, and supposed to be an update that deals with critiques of his method from the POV of "traditional" education

2.1.4. How We Think

3. Učitel naživo

3.1. sběr nápadů

3.1.1. jako první jim dát jejich reflektivní deník

3.1.1.1. úplně na začátku

3.1.1.2. bude je provázet po celou dobu

3.1.1.3. mohli by si ho sami vyrobit - měli by k němu větší vztah

3.1.2. vytvořit wiki pro celý projekt

3.1.3. Institut of Education Prague

3.1.4. práce s vyhodnocováním výsledků žáků učitelem je patrně poměrně dost složitá věc. Možná že by stálo za to, abychom si pozvali někoho, kdo s tím má dobré zkušenosti a nechali se jím tu chvíli vést. Ale to bychom ho tu potřebovali asi na delší čas pravidelně...

3.2. popis programu

3.2.1. Základní informace o programu

3.2.2. filosofie

3.2.2.1. vize

3.2.2.2. desatero

3.2.2.3. zakotvení

3.2.2.4. jak budou hodnoty uplatněny

3.2.3. cíle

3.2.3.1. standard

3.2.3.2. mapa

3.2.3.3. povinné minimum

3.2.3.4. volitelné

3.2.3.5. profil absolventa

3.2.4. harmonogram

3.2.5. přijímací řízení

3.2.6. obsahy

3.2.6.1. struktury vzdělávaích částí

3.2.6.1.1. jména

3.2.6.2. online vzdělávací část

3.2.6.3. úkoly pro studenty

3.2.6.4. podpora studentů

3.2.6.5. zapojení studentů do rozhodování - parlament?

3.2.7. výukové prostředí

3.2.7.1. fungování studentů na praxích

3.2.7.2. výcviková část

3.2.7.2.1. prostory

3.2.7.3. způsob komunikace se studenty

3.2.7.4. online prostředí

3.2.7.5. sdílení informací

3.2.8. způsob hodnocení

3.2.8.1. podmínky absolvování

3.2.8.2. kritéria hodnocení

3.2.9. role aktérů

3.2.9.1. Student

3.2.9.1.1. zapojení studentů do rozhodování - parlament?

3.2.9.2. fungování studijních komunit

3.2.9.3. proázející učitel

3.2.9.4. ředitel

3.2.9.5. mentor

3.2.9.6. vyučující

3.2.9.7. management

3.2.9.8. kompetence jednotlivých aktérů

3.2.9.9. partnerství se školami

3.2.9.9.1. partnerské školy

3.2.9.9.2. tréninkové školy

3.2.10. fungování pedagogického týmu

3.2.11. postupy řešení problémů

3.2.12. kdo je kdo + kontakty

3.3. vize UNŽ

3.3.1. směřování a reflexe

3.3.2. vztahy

3.3.3. podnětné příležitosti pro učení

4. Průvodce vzdělávání

4.1. Step by Step

4.1.1. 1. Komunikace

4.1.1.1. 1.1. Učitel komunikuje s dětmi zdvořilím a přátelským způsobem a podporuje tak rozvoj pozitivního sebevědomí a sebepojetí dětí.

4.1.1.1.1. 1.1.1. Učitel v kontaktu s dítětem projevuje vstřícnost, vřelost, zájem a respekt každému dítěti

4.1.1.1.2. 1.1.2. učitel se v komunikaci s dětmi přizpůsobuje jejich věkovým zvláštnostem i individuálním dispozicím

4.1.1.1.3. 1.1.3. Učitel v průběhu dne často komunikuje s jednotlivými dětmi, staví na jejich silných stránkách a podporuje je v učení a rozvoji.

4.1.1.1.4. 1.1.4. Učitel přijímá emocionální, sociální, tělesné a kognitivní potřeby každého dítěte.

4.1.1.1.5. 1.1.5. Učitel poskytuje dětem často možnost volby. Volbu dětí respektuje a k jejímu respektování vede ostatní.

4.1.1.1.6. 1.1.6. Učitel svým přístupem k dětem podporuje rozvoj odpovědnosti, samostatnosti a sebekontroly dětí.

4.1.1.2. 1.2. učitel svým jednáním podporuje rozvoj učící se komunity, ve které se každé dítě cítí být přijímáno a podporováno v rozvoji svého potenciálu.

4.1.1.2.1. 1.2.1. Učitel dětem pomáhá dosahovat vzdělávací cíle tím, že podporuje jejich vzájemnou komunikaci. Učitel vytváří prostor, v němž děti mohou sdílet své porozumění věcem, podněcuje děti ke vzájemné podpoře, vytváří příležitosti, v nichž děti mohou prožít sounáležitost s ostatními.

4.1.1.2.2. 1.2.2. Učitel dětem nabízí činnosti, v nichž se děti učí rozlišovat a pojmenovávat své pocity a hovořit o nich.

4.1.1.2.3. 1.2.3. Učitel podporuje rozvoj demokratických hodnot a občanských kompetencí dětí tím, že je zapojuje do rozhodování o věcech, které se jich týkají, a poskytuje jim příležitost vyjádřit vlastní názor.

4.1.1.2.4. 1.2.4. Učitel poskytuje dětem různorodé příležitosti pro rozvoj jazyka a komunikace v průběhu dne.

4.1.1.3. 1.3. učitel jedná se všemi dospělými s respektem a úctou a svým vlastním vzorem podporuje prosociální chování dětí.

4.1.1.3.1. 1.3.1. Učitel jedná s respektem a úctou s rodiči dětí a kolegy a svým vlastním vzorem podněcuje, podporuje a modeluje prosociální chování.

4.1.1.3.2. 1.3.2. Učitel spolupracuje s dalšími odborníky ve škole a v komunitě (mimo školu) a pomáhá tak rozvoji a učení dětí.

4.1.2. 2. Rodina a komunita

4.1.2.1. 2.1. učitel utváří partnerský vztah s rodinami dětí, nabízí rodinám i dalším členům komunity možnost zapojit se do výchovy a vzdělávání dětí, zapojit se do života učící se společnosti.

4.1.2.1.1. 2.1.1. Učitel zapojuje rodiče dětí i členy rodiny a komunity do vzdělávání dětí, umožňuje jim aktivní vstup do výuky, vítá jejich přítomnost ve třídě v průběhu vyučování.

4.1.2.1.2. 2.1.2. Učitel dává rodičům příležitost spolurozhodovat o postupech vhodných k podpoře učení a rozvoje jejich dětí.

4.1.2.1.3. 2.1.3. Učitel zapojuje rodiny dětí do rozhodování o věcech souvisejících s životem třídy/školy.

4.1.2.2. 2.2. učitel užívá formálních i neformálních komunikačních strategií ke sdílení informací o pokrocích v učení dítěte a dalších informací.

4.1.2.2.1. 2.2.1. Učitel je v pravidelném kontaktu s rodiči dětí, průběžně je informuje o pokrocích, vzdělávacích cílech vyplývajících z kurikula, o akcích třídy/ školy a to prostřednictvím osobních setkání i písemných materiálů.

4.1.2.2.2. 2.2.2. Učitel pravidelně komunikuje s rodinami s cílem poznat rodinné prostředí dětí, a tím lépe porozumět jejich silným stránkám, zájmům, potřebám.

4.1.2.2.3. 2.2.3. Učitel vytváří příležitosti, v nichž se rodiny mohou od sebe učit navzájem a vzájemněvse podporovat.

4.1.2.2.4. 2.2.4. Učitel zachovává důvěrnost informací týkajících se rodin a dětí.

4.1.2.3. 2.3. učitel využívá k obohacení vzdělávání nabídky zdrojů, které mu poskytují rodiny dětí i širší komunita.

4.1.2.3.1. 2.3.1. Učitel navazuje kontakty a vytváří přátelské vztahy s lidmi, organizacemi a institucemi,

4.1.2.3.2. které mohou obohatit vzdělávání dětí, získává od nich odbornou i materiální podporu,

4.1.2.3.3. umožňuje dětem v rámci výuky vstoupit s těmito lidmi do kontaktu (exkurze, návštěva ve

4.1.2.3.4. třídě).

4.1.2.3.5. 2.3.2. Učitel pomáhá rodičům orientovat se jakým způsobem získávat potřebné informace,

4.1.2.3.6. pomáhá vyhledávat informační zdroje a poradenství potřebné ke zlepšení kvalit učení a

4.1.2.3.7. rozvoje dítěte.

4.1.2.3.8. 2.3.3. Učitel do vzdělávání začleňuje obsahy a témata, která korespondují se zkušenostmi

4.1.2.3.9. dětí ze života ve vlastní rodině/komunitě.

4.1.2.3.10. 2.3.4. Učitel nabízí rodičům informace a nápady, jak pro děti vytvořit vhodné domácí k

4.1.2.3.11. učení, (podnětné) stimulující prostředí a pomáhá rodičům zlepšovat jejich rodičovské

4.1.2.3.12. kompetence.

4.1.3. 3. Inkluze, rozmanitost a demokratické hodnoty

4.1.3.1. 3.1. učitel vytváří každému dítěti a jeho rodině rovné příležitosti ke vzdělávání bez ohledu na jeho pohlaví, věk, etnickou příslušnost, kulturu, rodný jazyk, náboženství, rodinné zázemí, ekonomický statut nebo speciální vzdělávací potřeby.

4.1.3.1.1. 3.1.1. Učitel si je vědom svých vlastních postojů, hodnot, zkušeností i předsudků a jejich

4.1.3.1.2. vlivu na komunikaci s dětmi, rodinami dětí i celý pedagogický proces.

4.1.3.1.3. 3.1.2. Učitel přistupuje ke každému dítěti s respektem a úctou, vytváří pro každé dítě rovné

4.1.3.1.4. příležitosti pro zapojení se do života třídy a třídní komunity.

4.1.3.1.5. 3.1.3. Učitel přistupuje ke každé rodině s respektem a úctou, vytváří příležitosti pro zapojení

4.1.3.1.6. rodiny do vzdělávání svého dítěte.

4.1.3.1.7. 3.1.4. Učitel se v komunikaci s dětmi vyvaruje generovým a jiným stereotypům.

4.1.3.1.8. 3.1.5. Učitel přizpůsobuje prostředí třídy a učební aktivity tom

4.1.3.2. 3.2. učitel vychází vstříc individuálním potřebám a potenciálu každého z dětí ve třídě; pomáhá dětem porozumět, respektovat a oceňovat odlišnost a rozmanitost.

4.1.3.2.1. 3.2.1. Učitel oceňuje rozmanitost, která existuje mezi dětmi a rodinami v rámci komunity a

4.1.3.2.2. snaží se ji do výuky začlenit.

4.1.3.2.3. 3.2.2. Učitel vede děti prostřednictvím různých příležitostí k tomu, aby si všímaly rozmanitosti

4.1.3.2.4. existující ve společnosti a respektovaly ji.

4.1.3.3. 3.3. učitel vede žáky k porozumění hodnotám občanské společnosti a k dovednostem potřebným pro participaci v občanské společnosti.

4.1.3.3.1. 3.3.1. Učitel u dětí rozvíjí a podporuje dovednost ocenit se navzájem, dovednost zaujmout

4.1.3.3.2. a objasnit vlastní stanovisko, dovednost spoluvytvářet a respektovat pravidla a řád.

4.1.3.3.3. 3.3.2. Učitel pomáhá dětem porozumět, jak předsudky a stereotypy mohou ovlivnit jejich

4.1.3.3.4. postoje a chování

4.1.3.3.5. 3.3.3. Učitel podporuje děti ve slušném, poctivém, ohleduplném a respektujícím chování

4.1.3.3.6. vůči ostatním a v očekávání téhož chování od druhých.

4.1.3.3.7. 3.3.4. Učitel vede děti k osobní zodpovědnosti za péči o životní prostředí a vytváří

4.1.3.3.8. příležitosti, v nichž děti mohou tuto osobní zodpovědnost prožívat v praktických situacích.

4.1.3.3.9. 3.3.5. Učitel umožňuje participovat na rozhodnutích třídy a školy s vědomím vlastní

4.1.3.3.10. odpovědnosti za tato rozhodnutí a s vědomím jejich důsledků.

4.1.4. 4. Hodnocení a plánování výuky

4.1.4.1. 4.1. učitel systematicky sleduje, zaznamenává vývoj, proces učení dítěte a učební výsledky dítěte, přičemž se vyhýbá předpojatosti a stereotypům.

4.1.4.1.1. 4.1.1. Učitel využívá záměrného pozorování a dalších vhodných technik sběru dat o pokrocích

4.1.4.1.2. v učení dítěte. Učitel shromažďuje autentické produkty dětí a neformální informace

4.1.4.1.3. o dítěti (např. pozorovací archy, sebehodnotící archy, ukázky prací dítěte, epizodické záznamy,

4.1.4.1.4. záznamy rozhovorů s dítětem, zprávy od rodičů apod.) se souhlasem zákonných

4.1.4.1.5. zástupců dítěte i oficiální zprávy od odborníků

4.1.4.1.6. 4.1.2. Učitel průběžně vyhodnocuje míru zapojení každého dítěte do spolupráce s ostatními

4.1.4.1.7. 4.1.3. Učitel zodpovídá za to, že sběr dat o dítěti a hodnocení dítěte bere v úvahu jeho silné

4.1.4.1.8. stránky, individuální potřeby a zájmy.

4.1.4.2. 4.2. učitel plánuje výuku systematicky s ohledem k cílům stanovených v kurikulárních dokumentech a vzhledem k individuálním možnostem a potřebám dětí.

4.1.4.2.1. 4.2.1. Učitel plánuje aktivity, které odpovídají vývojové úrovni, dosavadním zkušenostem,

4.1.4.2.2. představám a zájmům dětí.

4.1.4.2.3. 4.2.2. Učitel do svého plánu začleňuje i aktivity navržené dětmi, čímž vychází vstříc

4.1.4.2.4. potřebám, učebním stylům, schopnostem a dalším osobnostním charakteristikám dětí ve

4.1.4.2.5. třídě.

4.1.4.2.6. 4.2.3. Učitel plánuje učební situace vyžadující individuální práci žáků, spolupráci žáků v

4.1.4.2.7. menších skupinách a společnou (frontální) práci celé skupiny tak, aby tyto organizační

4.1.4.2.8. formy byly vyváženě zastoupeny.

4.1.4.2.9. 4.2.4. Učitel plánuje dostatečně variabilní nabídku aktivit pro děti, má připravenou

4.1.4.2.10. rozšiřující nabídku činností, které děti zaměstnají a zaujmou.

4.1.4.2.11. 4.2.5. Učitel plánuje tak, aby jeho plány a činnosti z nich vycházející byly dostatečně flexibilní,

4.1.4.2.12. umožňovaly přizpůsobovat se měnícím se podmínkám, potřebám a zájmům dětí.

4.1.4.3. 4.3. učitel do procesu plánování a hodnocení zapojuje děti, rodiče a zainteresované odborníky.

4.1.4.3.1. 4.3.1. Učitel dává dětem prostor k sebehodnocení výsledků svého učení i sebehodnocení

4.1.4.3.2. procesů a postupů, jimiž při učení prošly. K sebehodnocení dává dětem předem jasná kritéria,

4.1.4.3.3. umožňuje dětem se na tvorbě kritérií spolupodílet.

4.1.4.3.4. 4.3.2. Učitel vede děti k tomu, jak přistupovat k hodnocení práce a chování (postojů)

4.1.4.3.5. druhých

4.1.4.3.6. 4.3.3. Učitel si s rodiči vyměňuje informace o pokrocích dítěte a ve spolupráci s nimi stanovuje

4.1.4.3.7. pro dítě krátkodobé i dlouhodobé cíle vzdělávání, které formuluje do plánů jeho

4.1.4.3.8. rozvoje a vzdělávání (individuální vzdělávací program)

4.1.4.3.9. 4.3.4. Učitel do procesu hodnocení a plánování, je-li to potřebné a v zájmu dítěte, začleňuje

4.1.4.3.10. zainteresované odborníky.

4.1.5. 5. Výchovné a vzdělávací strategie

4.1.5.1. 5.1. učitel užívá spektrum výchovně vzdělávacích strategií rozvíjejících vědomosti, dovednosti a postoje dětí s ohledem ke vzdělávacím cílům definovaných v kurikulárních dokumentech a potřebám dětí.

4.1.5.1.1. 5.1.1. Učitel užívá širokou škálu metod aktivního učení cílené na všechny rozvíjené oblasti

4.1.5.1.2. v celostním principu.

4.1.5.1.3. 5.1.2. Učitel nabízí dětem aktivity podporující objevování, experimentování, kladení otázek

4.1.5.1.4. a tvořivost

4.1.5.1.5. 5.1.3. Učitel užívá vzdělávací metody podněcující u dětí myšlení vyššího řádu a problémové

4.1.5.1.6. učení.

4.1.5.1.7. 5.1.4. Učitel rozpoznává a vytváří příležitosti k učení i mimo čas přímého vyučování.

4.1.5.1.8. 5.1.5. Učitel seznamuje děti se vzdělávacími cíli a vede je k jejich dosahování a reflexi jejich

4.1.5.1.9. výsledků učení.

4.1.5.1.10. 5.1.6. Učitel dává dětem možnost využívat při učení informační technologie, které by

4.1.5.1.11. podpořily jejich učení, rozvíjely dovednosti a umožnily jim lépe se orientovat ve společnosti

4.1.5.1.12. a uplatnit se v informační společnosti.

4.1.5.2. 5.2. učitel užívá širokou škálu výchovně vzdělávacích strategií zaměřených na sociální a emocionální rozvoj dětí.

4.1.5.2.1. 5.2.1. Učitel nabízí dětem aktivity, které posilují jejich pozitivní sebepojetí a sebevědomí.

4.1.5.2.2. 5.2.2. Učitel užívá výchovně vzdělávacích strategií, které podporují, budují a vytvářejí autonomii

4.1.5.2.3. a iniciativu každého z dětí.

4.1.5.2.4. 5.2.3. Učitel využívá výchovně vzdělávacích strategií, které podporují seberegulaci každého

4.1.5.2.5. z dětí.

4.1.5.2.6. 5.2.4. Učitel užívá výchovně vzdělávacích strategií, které pomáhají dětem vytvářet pozitivní

4.1.5.2.7. vztahy a vzájemně spolupracovat.

4.1.5.2.8. 5.2.5. Učitel podporuje rozvoj schopností dětí řešit samostatně konflikty.

4.1.5.3. 5.3. učitel nabízí dětem aktivity, které vycházejí z jejich předchozích zkušeností a dovedností a využívá metod kooperativního učení dětí k dosažení vyššího stupně porozumění a k podpoře rozvoje jejich sociálních dovedností.

4.1.5.3.1. 5.3.1. Učitel propojuje nová témata a dovednosti s předchozími dovednostmi a vědomostmi

4.1.5.3.2. dětí.

4.1.5.3.3. 5.3.2. Učitel vychází z předchozích zkušeností dětí a k jejich dalšímu pokroku v učení jim

4.1.5.3.4. nabízí aktivity, které jsou v jejich zóně nejbližšího možného rozvoje.

4.1.5.3.5. 5.3.3. Učitel vede děti k tomu, aby si stanovovaly vzdělávací cíle, formulovaly očekávání od

4.1.5.3.6. své vlastní práce a ve vazbě na tyto stanovené cíle a očekávání prováděly sebehodnocení.

4.1.5.3.7. 5.3.4. Učitel vytváří situace, v nichž děti aplikují to, co se samy naučily ve škole, v

4.1.5.3.8. každodenním životě a reálných situacích.

4.1.5.4. 5.4. učitel užívá výchovně vzdělávacích strategií založených na demokratických principech.

4.1.5.4.1. 5.4.1. Učitel zařazuje procesy a postupy, které podporují smysluplné, kooperativní učení a

4.1.5.4.2. vzájemnou podporu mezi dětmi.

4.1.5.4.3. 5.4.2. Učitel užívá strategií, které umožňují dětem spolupodílet se na rozhodování,

4.1.5.4.4. porozumět odpovědnosti a jejím následkům.

4.1.5.4.5. 5.4.3. Učitel užívá strategie, které pomáhají dětem porozumět hranicím a pravidlům, učí

4.1.5.4.6. děti respektovat práva ostatních v demokratické společnosti.

4.1.5.4.7. 5.4.4. Učitel dává dětem v průběhu vyučování i mimo něj možnost volby a vede je k

4.1.5.4.8. porozumění, že každá volba má své důsledky.

4.1.6. 6. Učební prostředí

4.1.6.1. 6.1. učitel rozvíjí pozitivní sociální klima třídy, ve kterém se každé dítě cítí být přijímáno.

4.1.6.1.1. 6.1.1. Učitel vytváří prostředí, ve kterém se každé dítě cítí být součástí třídního/školního

4.1.6.1.2. společenství.

4.1.6.1.3. 6.1.2. Učitel vyjadřuje dětem respekt, zajímá se o jejich pocity, myšlenky a zkušenosti.

4.1.6.1.4. 6.1.3. Učitel vytváří učební prostředí, ve kterém se může každé dítě zapojit a svobodně

4.1.6.1.5. vyjádřit samo sebe.

4.1.6.1.6. 6.1.4. Učitel vytváří učební prostředí a situace, v nichž se děti nebojí riskovat a dělat chyby.

4.1.6.1.7. 6.1.5. Učitel rozvíjí vzájemnou náklonnost a buduje osobní vztah s každým dítětem.

4.1.6.2. 6.2. učitel vytváří vstřícné, bezpečné, inkluzivní a podnětné materiální prostředí, v němž jsou děti podněcovány ke zkoumání, experimentování a samostatnosti

4.1.6.2.1. 6.2.1. Učitel ve třídě utváří učební prostředí, které je pro děti fyzicky bezpečné a pro děti

4.1.6.2.2. i učitele přehledné.

4.1.6.2.3. 6.2.2. Učitel utváří takové prostředí třídy, které vybízí děti k činnostem, umožňuje jim pracovat

4.1.6.2.4. na široké škále aktivit, a to nezávisle na jeho osobě.

4.1.6.2.5. 6.2.3. Učitel rozdělí prostor třídy do logicky uspořádaných a prostorově jasně

4.1.6.2.6. vymezených učebních center. Učitel zajistí, aby každé dítě mělo místo pro uložení svých

4.1.6.2.7. osobních věcí.

4.1.6.2.8. 6.2.4. Učitel nabízí dětem širokou škálu variabilních pomůcek a materiálů. Materiály jsou

4.1.6.2.9. přístupné, mohou si je samostatně brát a využívat v procesu svého i učení, existují

4.1.6.2.10. pravidla pro uložení materiálů i práci v učebních centrech.

4.1.6.2.11. 6.2.5. Učitel zapojuje děti do plánování uspořádání třídy, utváření prostředí i jejího

4.1.6.2.12. udržování.

4.1.6.2.13. 6 2.6. Učitel přizpůsobuje prostředí třídy, její uspořádání a vybavení věkovým i

4.1.6.2.14. individuálním potřebám dětí.

4.1.6.3. 6.3. učitel podporuje děti v aktivní spoluúčasti na utváření školního společenství/kultury třídy.

4.1.6.3.1. 6.3.1. Učitel jasně formuluje svá očekávání vzhledem k chování dětí a zapojuje děti do tvorby

4.1.6.3.2. těchto pravidel.

4.1.6.3.3. 6.3.2. Učitel vytváří prostředí vystavěné na demokratických hodnotách a podporuje participaci

4.1.6.3.4. dětí.

4.1.6.3.5. 6.3.3. Učitel staví učební prostředí na opakujících se principech a postupech, čímž podporuje

4.1.6.3.6. nezávislost dětí na jeho osobě, seberegulaci dětí a jejich samostatnost.

4.1.6.3.7. 6.3.4. Učitel usměrňuje (vede) chování každého z dětí na základě svých znalostí o osobnosti

4.1.6.3.8. dítěte a stupni jeho vývoje.

4.1.7. 7. Profesní rozvoj

4.1.7.1. 7.1. učitel pravidelně hodnotí a zvyšuje kvalitu a efektivitu své práce, neustále zvažuje své profesní kompetence, reaguje na požadavky měnícího se světa a potřeby společnosti z toho vyplývající.

4.1.7.1.1. 7.1.1. Učitel pracuje na svém osobnostním růstu a profesním rozvoji prostřednictvím svého

4.1.7.1.2. celoživotního vzdělávání (kurzy dalšího vzdělávání učitelů, studium odborné literatury,

4.1.7.1.3. konzultace s kolegy apod.). Učitel si je vědom důležitosti celoživotního vzdělávání a

4.1.7.1.4. využívá různé varianty a příležitostí k profesnímu rozvoji.

4.1.7.1.5. 7.1.2. Učitel analyzuje a vyhodnocuje kvalitu své pedagogické práce prostřednictvím rozmanitých

4.1.7.1.6. technik. Na základě výsledků reflexe (od dětí, vedení školy, rodičů) a sebereflexe

4.1.7.1.7. učitel realizuje změny své pedagogické činnosti, plánuje svůj profesní růst.

4.1.7.1.8. 7.1.3. Učitel se podílí na týmové práci, spolupracuje s kolegy a dalšími osobami, čímž

4.1.7.1.9. přispívá ke zvyšování celkové kvality výuky i své profesionality.

4.1.7.1.10. 7.1.4. Učitel zodpovídá za rozhodnutí, která činní při výkonu své profese. Dovede svá rozhodnutí

4.1.7.1.11. objasnit ve vazbě k uznávaným teoretickým konceptům, analyzovat a zhodnotit,

4.1.7.1.12. případně navrhnout alternativní řešení.

4.1.7.1.13. 7.1.5. Učitel odpovídá za implementaci požadavků stanovených v koncepčních kurikulárních

4.1.7.1.14. dokumentech do vlastní práce, čímž přispívá ke zvyšování kvalitního vzdělávání

4.1.7.1.15. pro každé dítě a respektu k učitelské profesi

4.1.8. Zdroje:

4.1.8.1. Duhová kniha

4.1.8.1.1. ISSA_duhova_kniha_kompletniucitel_step_by_step_upravene 2012_final.pdf

4.1.8.2. Pozorovaci_archy_vyhodnocovani

4.1.8.2.1. ISSA_Nástroj profesního rozvoje - ZŠ - final-pro pilotáž.pdf

4.2. Rámec profesních kvlait

4.2.1. Zdroje:

4.2.1.1. Rámec profesních kvalit - dopracovaný v rámci projektu cesta ke kvalitě

4.2.1.1.1. 08 - Rámec profesních kvalit učitele.pdf

4.2.2. Hodnoty za standardem

4.2.2.1. lidská práva

4.2.2.1.1. nediskriminace

4.2.2.2. legislativa

4.2.2.3. oschrana osobních údajů

4.2.2.4. altruistické chování

4.2.2.4.1. úcta k člověku a jeho rozvoji

4.2.2.4.2. ochrana života

4.2.2.4.3. pomoc slabšímu

4.2.2.4.4. sounáležitost

4.2.2.4.5. láska k lidem

4.2.2.5. dítě jako rozvíjející se osobnost

4.2.2.6. demokratické principy

4.2.2.6.1. svoboda

4.2.2.6.2. rovnost

4.2.2.6.3. angažovanost

4.2.2.7. otevřenost a promyšlenost

4.2.3. profesní znalostní základna učitele

4.2.3.1. pedagogické znalosti

4.2.3.2. znalosti v oboru

4.2.3.3. didaktická znalost obsahu a propojení s oborem

4.2.3.4. znalost kurikula

4.2.3.5. znalost cílů, účelů a hodnot výchovy a vzdělávání, filozofických a historických východisek

4.2.3.6. znalost vzdělávaího prostředí

4.2.3.7. znalosti žáků a jejich charakteristik

4.2.3.8. znalost sebe sama

4.3. New Topic