HISTORIOGRAFÍA

Organize and structure your thoughts to write an essay

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
HISTORIOGRAFÍA by Mind Map: HISTORIOGRAFÍA

1. INTRODUCIÓN

1.1. Xénero literario no que se pretende facer compatible a narración de sucesos históricos coa fermosura da linguaxe.

1.2. Naceu en Roma como imitación dos historiógrafos gregos

1.3. Designaba xenericamente o coñecemento adquirido por descubrimento ou investigación

1.4. Heródoto (484-420 a.C.) e Tucídides (465-395 a.C.) foron os primeiros historiadores

1.5. Polibio (grego) introduciuna en Roma

1.6. Precedentes: os primeiros documentos

1.6.1. Documentos públicos

1.6.1.1. Foedera regum

1.6.1.1.1. tratados cos reis de pobos veciños

1.6.1.2. Actas dos maxistrados

1.6.1.2.1. Libri Pontificum

1.6.1.2.2. Annales Maximi

1.6.2. Documentos privados

1.6.2.1. Laudationes funebres

1.6.2.1.1. discursos de loubanza ao defunto

1.6.2.2. Tituli imaginum

1.6.2.2.1. inscricións gravadas debaixo dos retratos ou máscaras do defunto

2. ÉPOCA ARCAICA

2.1. Os comezos: os primeiros analistas (III-II a.C.)

2.1.1. Analistas (obras chamadas Annales)

2.1.1.1. Fabio Pictor, e L. Cincio Alimento

2.1.1.1.1. aínda escriben en grego

2.2. Catón

2.2.1. Catón (M. P. Cato, 234- 149 a . C.)

2.2.1.1. Origenes

2.2.1.1.1. obra composta de sete libros (só se conservan fragmentos)

2.2.1.1.2. Recolle

2.2.2. primeiro historiador que empregou o latín nunha obra historiográfica

2.3. Analistas posteriores a Catón (II-I a.C.)

2.3.1. Casio Hemina, Mucio Escévola, Valerio Antias, Claudio Cuadrigario

2.3.1.1. escriben xa en latín

2.3.2. baseasods nos historiadores gregos ou etruscos

2.3.3. Documentos

2.3.3.1. Públicos

2.3.3.1.1. Políticos

2.3.3.1.2. Relixiosos

2.3.3.2. Privados

2.3.3.2.1. As familias nobres tiñan os seus arquivos particulares

2.3.3.2.2. Xenealoxías e eloxios

2.3.3.3. documentación era pouco fiable

2.3.3.3.1. os historiadores inventan e falsifican a historia de Roma para exaltala

3. ÉPOCA CLÁSICA

3.1. Caius lulius Caesar

3.1.1. Político

3.1.1.1. 1º triunvirato con Craso e Pompeio

3.1.1.1.1. Dictador no 45 aC

3.1.2. non pode ser considerado un historiador no sentido estricto

3.1.2.1. non foi estructurada coa intención de divulgar a verdade dos feitos

3.1.2.2. pretende xustificar os seus actos e defenderse ante as críticas e acusacións

3.1.3. obra historiográfica

3.1.3.1. conxunto de obras

3.1.3.1.1. Comentarii

3.2. Caius Sallustius Crispus (86- 35 a . C.)

3.2.1. A conxura de Catilina

3.2.1.1. Bellum Catilinae ou CatiIina

3.2.1.1.1. conxura contra o goberno organizada por un nobre empobrecido, Catilina

3.2.2. Iugurtha

3.2.2.1. Bellum lugurthinum

3.2.2.1.1. guerra de Numidia, que, foi aliado de Roma, pero Iugurta, sobriño do rei Micipsa, enfrontouse con Roma e foi vencido.

3.2.3. Historias

3.2.3.1. Historiae

3.2.3.1.1. só se conservan fragmentos

3.3. Cornelius Nepos (C. Cornelio Nepote, 100-25 a. C.)

3.3.1. introduciu en Roma a historiografía biográfica

3.3.2. Obra

3.3.2.1. De viris illustribus

3.3.2.1.1. biografías de diversos personaxes, romanos e estranxeiros

3.3.2.2. De excellentibus ducibus

3.3.2.2.1. serie de vidas de grandes xenerais estranxeiros

3.3.2.3. Vida de Catón o Vello

3.3.2.4. Vida de Ático

4. ÉPOCA POST CLÁSICA

4.1. C. Suetonius Tranquillus (C. Suetonio Tranquilo)

4.1.1. estudos en Roma, arquiveiro para Adriano

4.1.2. obra

4.1.2.1. De viris illustribus

4.1.2.1.1. consérvanse fragmentos

4.1.2.2. De duodecim Caesarum vita

4.1.2.2.1. completa

4.1.2.3. fonte veraz

4.2. P. Cornelius Tacitus (P. Cornelio Tácito)

4.2.1. De vita et moribus Iulii Agricolae

4.2.1.1. retrata ao seu propio sogro como un romano tradicional nun mundo decadente

4.2.2. Germania

4.2.2.1. descrición de pobos nos que cre ver as mesmas virtudes que deron a Roma a súa grandeza

4.2.3. consagrouse con

4.2.3.1. Historiae

4.2.3.1.1. consérvanse cinco de catorce libros

4.2.3.2. Annales

4.2.3.2.1. 16 libros

4.2.4. Características

4.2.4.1. historia chea de patetismo e de efectos estéticos

4.2.4.1.1. próximo á traxedia

4.2.4.2. pensador profundo

4.2.4.2.1. oponse ao Imperio

4.2.4.3. estilo de Salustio

4.2.4.3.1. brevidade, concisión e solemnidade

4.3. Tito Livio

4.3.1. 59 a. C.-17 d. C.

4.3.2. Múdase a Roma para dedicarse de cheo a escribir ainmensa historia da cidade

4.3.3. Non participou na vida política

4.3.4. obra

4.3.4.1. Composición

4.3.4.1.1. Pretendía narrar a historia interior e exterior de Roma, dende a súa fundación ata a morte de Augusto

4.3.4.2. Método e Fontes

4.3.4.2.1. fontes: obras dos seus predecesores, especialmente Polibio

4.3.4.3. As súas fins

4.3.4.3.1. presentar un cadro dos costumes para que sirva de lección

4.3.4.4. Estilo

4.3.4.4.1. altísima categoría como escritor

5. ÉPOCA DECADENTE

5.1. (II - IV d.C.)

5.1.1. Floro

5.1.1.1. escribiu dous libros nos que se condensa a obra de Tito Livio

5.1.2. Eutropio

5.1.2.1. Breviarium

5.1.2.1.1. xénero historiográfico do epítome ou breviarium

5.1.3. Amiano Marcelino (s. IV d.C.)

5.1.3.1. Rerum Gestarum Libri XXXI

5.1.3.1.1. continuación da obra de Tácito

5.1.4. Historia Augusta (finais do s. IV d.C.)

5.1.4.1. Colección de biografías dos emperadores e personalidades do seu contorno, dende Adriano (117) ata Numeriano (284)

5.1.4.2. Crese que foi composta por seis autores diferentes durante os reinados dos emperadores Diocleciano e Constantino