A LÍRICA

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
A LÍRICA by Mind Map: A LÍRICA

1. A lírica. Xénero literario

1.1. composicións poéticas que expresan sentimentos, emocións, e teñen un enfoque persoal

1.1.1. subxéneros

1.1.1.1. égloga

1.1.1.1.1. nun lugar idílico da natureza os pastores dialogan sobre temas amorosos

1.1.1.2. elexía

1.1.1.2.1. poema composto no metro elexíaco, que alterna un verso hexámetro e outro pentámetro, temas sobre o amor, vida e morte

1.1.1.3. epigrama

1.1.1.3.1. composición poética breve que expresa un único pensamento principal festivo ou satírico de forma inxeniosa

1.1.1.4. oda

1.1.1.4.1. composición poética de ton elevado ou cantado, que recolle unha reflexión do poeta. Pode ser relixiosa, heroica, filosófica, ou amorosa

2. Primeiras manifestacións

2.1. Precedentes

2.1.1. Carmen fratrum Arvalium

2.1.1.1. sucesión de termos cuxo sentido se nos escapa, e non pode ser entendido senón por medio de conxecturas

2.1.2. Carmen Saliorum

2.1.2.1. Os "Fratres Salii" cantaban este himno en procesión mentres danzaban.

2.1.3. Quinto Lutacio Catulo

2.1.3.1. a poesía lírica de estilo helenístico introduciuse en Roma no século II a.C., e os primeiros poetas líricos pertencen xa ó circulo de Quinto Lutacio Cátulo

3. A lírica no s. I a.C.

3.1. O status social dos poetas

3.1.1. pertencen a clases altas e económicamente sólidas

3.2. A función da poesía, o poeta e o seu público

3.2.1. Desinterés e afastamento do poeta do colectivo de cidadáns

3.2.2. público culto e esixente

3.3. Os neotéricos

3.3.1. termo grego co que se coñece a esta nova corrente da poesía latina

3.3.1.1. Catulo, Calvo, Cinna, Bibáculo e Cornificio

3.3.1.1.1. condición social elevada

4. Catulo

4.1. principal representante desta escola de xoves poetas

4.1.1. Biografía

4.1.1.1. Gayo Valerio Catulo, Verona no ano 87 a. C., nunha familia economicamente próspera

4.1.1.2. múdase a Roma aos 20 anos e dedícase á poesía exclusivamente

4.1.1.3. ilustra nos seus carmina as etapas do seu sentimento amoroso cara a Lesbia (Clodia)

4.1.1.4. Marcha a Bitinia tras a ruptura con Lesbia, onde morre

4.1.2. Obra

4.1.2.1. Consérvanse 116 poemas

4.1.2.1.1. enorme variedade en canto ós temas

5. Poesía e sociedade augústeas

5.1. O espazo histórico

5.1.1. momento históricamente delicado no que o sistema republicano da paso ó Imperio.

5.1.2. A literatura acada a súa época dourada e os poetas teñen claro que o seu papel é conseguir a inmortalidade

5.1.3. 3 momentos

5.1.3.1. Período triunviral 43a.C.

5.1.3.2. primeiro período augústeo o 27 a.C

5.1.3.3. terceiro cambio 20 a.C

5.2. Os poetas e a sociedade

5.2.1. cambio final de actitude cara á poesía e ós poetas

5.2.1.1. os poetas renuncian ó esteticismo e comprométesen coa sociedade

5.2.1.2. visión grega clásica da poesía: traballo de xente con talento, que serve ós cidadáns como educación moral.

5.3. Os poetas e os patróns

5.3.1. Augústeo Mecenas

5.3.1.1. patrón que mediaba entre poetas e princeps

6. Horacio

6.1. educado en Atenas e Roma. Participou na batalla de Filipos

6.2. Círculo de Mecenas gracias ao seu amigo Virxilio

6.3. Horacio a través do período imperial

6.3.1. Épodos e Sátiras

6.3.1.1. conflictos persoais e públicos, tono de pesimismo xuvenil

6.4. A contribución horaciana á lírica

6.4.1. primeiro en facer poesía lírica en latín

6.4.2. Odas

6.5. A temática de Horacio

6.5.1. amor, a amizade, os himnos, os banquetes, a natureza, as reflexións filosóficas e vitais e políticas

6.5.1.1. predominan os temas amorosos