Get Started. It's Free
or sign up with your email address
HTML TAG by Mind Map: HTML TAG

1. โครงสร้างของเอกสาร html

1.1. รูปแบบ

1.1.1. <HTML>...</HTML> เป็นคำสั่งเริ่มต้น และ สิ้นสุดของเอกสาร html

1.1.2. <HEAD>...</HEAD> ใช้กำหนดข้อความในส่วนที่เป็นชื่อเรื่อง

1.1.3. <TITLE>...</TITLE> เป็นส่วนแสดงชื่อของเอกสาร โดยจะแสดงที่ไตเตลบาร์ของเว็บบราวเซอร์

1.1.4. <BODY>..</BODY> ตรงนี้จะใส่คำสั่งต่างๆที่เพื่อให้ได้ผลตามต้องการ

1.2. ตัวอย่าง

2. การเติมสีสันให้เอกสารของเราดูมีสีสันสดใส

2.1. รูปแบบ

2.1.1. <BODY BGCOLOR="#color"> ... </HTML>

2.1.2. <BODY TEXT="#color"> ... </HEAD>

2.1.3. <FONT COLOR="#color"> ...</FONT>

2.2. ตัวอย่าง

3. การจัดรูปแบบพารากราฟ

3.1. รูปแบบ

3.1.1. <P>

3.1.2. <P ALGIN=type> ... </P>

3.1.3. <BR>

3.1.4. <CENTER> ... </CENTER>

3.1.5. <HR ALGIN=type COLOR=color SIZE=n WIDTH=n NOSHADE>

3.1.6. <BLOCKQUOTE>... </BLOCKQUOTE>

3.1.7. <PRE>..</PRE>

4. รูปแบบของอักษร

4.1. รูปแบบ ย่อมาในส่วนที่ส่วนมากจะจำเป็นต้องใช้

4.1.1. <Hn>...</Hn>

4.1.2. <FONT FACE="font name">...</FONT>

4.1.3. <FONT SIZE=n>...</FONT>

4.1.4. <FONT COLOR=color> ....</FONT>

4.1.5. <B>....</B>

4.1.6. <I>....</I>

4.1.7. <U>....</U>

4.1.8. <STRIKE> ....</STRIKE>

4.1.9. <BLINK> ....</BLINK>

4.1.10. <BIG>....</BIG>

4.1.11. <SMALL> ....</SMALL>

4.1.12. <SUB>....</SUB>

4.2. ตัวอย่าง

5. ลิสต์แบบเครื่องหมายหน้ารายการไม่เรียงลำดับ

5.1. รูปแบบ

5.1.1. <UL type=n > <LI> ข้อมูล1 </LI> <LI> ข้อมูล2 </LI> ........................ </UL>

5.2. ตัวอย่าง

6. ลิสต์แบบเครื่องหมายหน้ารายการเรียงลำดับ

6.1. รูปแบบ

6.1.1. <OL start=x type=n > <LI> ข้อมูล1 </LI> <LI> ข้อมูล2 </LI> ........................ </OL>

6.2. ตัวอย่าง

7. ลิสต์แบบค่าจำกัดความ

7.1. รูปแบบ

7.1.1. <DL> <DT>หัวข้อ </DT> <DD>รายการ</DD> <DT>หัวข้อ</DT> <DD>รายการ</DD> ...................... </DL>

8. ฺBy Mr.Sakannaphat Prasert