SMZ op Koers

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
SMZ op Koers by Mind Map: SMZ op Koers

1. Theorie

1.1. Kotter

1.1.1. Urgentiebesef

1.1.1.1. De notitie laat zien waarom de verandering plaats moet vinden en welk doel deze heeft.

1.1.2. Leidende coalitie vormen

1.1.2.1. De leidende coalitie bestaat uit managers en districtsdirecteuren.

1.1.3. Visie en strategie ontwikkelen

1.1.3.1. De notitie laat zien welke visie en strategie is ontwikkeld voor de organisatieverandering SMZ op Koers.

1.1.4. Veranderingsvisie communiceren

1.1.4.1. Naar management toe is de notitie gecommuniceerd, maar naar medewerkers is er geen aanleiding en doel van de reorganisatie vermeld.

1.1.5. Breed draagvlak creëren

1.1.5.1. Door gebrekkige communicatie naar medewerkers toe is er geen optimaal draagvlak gecreëerd.

1.1.6. Op korte termijn resultaten realiseren

1.1.6.1. In de notitie staat dat ieder team output gestuurd gaat werken en dat de doelen duidelijk worden bespreken met de manager en het team.

1.1.7. consolideren en in beweging blijven

1.1.7.1. Bij deze stap is deze reorganisatie nu aanbeland. Hier is op dit moment nog niets over te schrijven, omdat er wordt gekeken naar een ander traject die zij kunnen starten.

1.1.8. Nieuwe benadering in cultuur verankeren

1.1.8.1. Naar aanleiding van de vorige stap kan deze ook nog worden beschreven.

1.2. Lewin

1.2.1. Unfreeze

1.2.2. Change

1.2.3. Refreeze

1.3. Caluwe

1.3.1. geeldrukdenken

1.3.2. rooddrukdenken

1.3.3. groendrukdenken

1.3.4. blauwdrukdenken

1.3.5. witdrukdenken

1.4. Ulrich

1.4.1. credible activist

1.4.2. strategic positioner

1.4.3. technology proponent

1.4.4. capability builder

1.4.5. change champion

1.4.6. HR I+I

1.5. Cameron & Quin

1.5.1. Hierarchie cultuur

1.5.2. Familiecultuur

1.5.3. Adhoccultuur

1.5.4. Marktcultuur

1.6. Boselien

1.6.1. zes componenten model

1.7. Schein

1.7.1. Artefacten

1.7.1.1. Kleding: Informele kleding bij de medewerkers, maar managers formele kleding.

1.7.1.2. Formaliteit: Iedereen gelijk, vriendelijk tegen elkaar, weinig blijk van hiërarchie.

1.7.1.3. Werktijden: 6.45-9.30 inloop, zelf verantwoordelijk voor pauze en een 8 urige werkdag.

1.7.1.4. Besluitvorming: Alles in samenspraak, maar manager is eindbaas.

1.7.1.5. Communicatie: Iedereen overlegd veel met elkaar, daarom vindt er veel wandelgangentalk plaats.

1.7.1.6. Sociale evenementen: Voor SMZ zijn random landelijke bijeenkomsten.

1.7.1.7. Jargon: Juridisch veel afkortingen.

1.7.1.8. Architectuur: Blauw/Wit, functies VA/AD zitten bij elkaar in hok. De rest verspreid over werkgebied en hierna over functies. Ook waren alle slogans in de kantine in ik-vorm geformuleerd.

1.7.1.9. Overig: Geen Wifi, Functieculturen

1.7.2. Beleden waarden

1.7.2.1. Doel: Op een zo efficient mogelijke wijze de toegevoegde waarde voor de samenleving te vergroten.

1.7.2.1.1. Inconsistenties

1.7.2.2. Cultuur van vertrouwen, vrijheid en verantwoordelijkheid in verbinding met de doelstellingen van de organisatie. Daarbij horen 4 kernwoorden: 1. Respect 2. Openheid 3. Professionaliteit 4. Eigen verantwoordelijkheid

1.7.2.3. Strategie: Zie het strategiehuis bij in bijlage ?

1.7.2.4. Minimale communicatie omtrent reorganisatie. Met minimaal wordt bedoeld dat medewerkers wel inspraakmomenten hadden, maar dat er verder niet is gecommuniceerd wat er met hun inspraak is gedaan.

1.7.2.5. Functiecultuur - Afdelingen zijn verdwenen, maar functieculturen niet. Daardoor vertoont de ene functie meer weerstand tegenover "SMZ op Koers" dan andere functies.

1.8. Mintzberg

1.8.1. Configuratietheorie

2. Methodologie

2.1. Deskresearch

2.1.1. Theoretisch kader

2.1.1.1. Begrippen

2.1.1.1.1. SMZ op Koers

2.1.1.1.2. Organisatiecultuur

2.1.1.2. Modellen

2.1.1.2.1. Kotter

2.1.1.2.2. Lewin

2.1.1.2.3. Mintzberg

2.1.1.2.4. Schein

2.1.1.2.5. Boselien

2.1.1.2.6. Cameron & Quin

2.1.1.2.7. Ulrich

2.1.1.2.8. Caluwe

2.1.2. Documentenstudie

2.1.2.1. Notitie SMZ op Koers

2.1.2.2. UWV Website

2.2. Fieldresearch

2.2.1. Interviews

2.2.1.1. Half gestructureerd interview

2.2.2. Observatie

2.2.2.1. Rondleiding/Oberservatiefactoren

3. Huidige situatie

3.1. Het veranderingstraject zoals in notitie is beschreven is niet geslaagd. Daarom is "SMZ op Koers" opgezet. Op dit moment is de afdeling SMZ opgedeeld in vijf multidisciplinaire teams die team- en resultaatgerichter moeten gaan werken. Ook zijn er soms landelijke bijeenkomsten om "SMZ op Koers" levendig te houden bij het personeel. Er is mee gestart, maar er is nog een lange weg te gaan naar het gewenste resultaat.

4. Probleemformulering

4.1. Aanleiding

4.1.1. Rijksoverheid: gericht op resultaat en minder op procesvoering.

4.1.2. Gemeenten verwachten van SMZ dat zij efficiënter en flexibeler te werk gaan. Heeft ook te maken met budgettering.

4.2. Probleemstelling

4.3. Centrale vraag

4.3.1. "Hoe kan het veranderinitiatief "SMZ op koers" resultaat behalen, rekening houdend met de kritieke culturele succesfactoren binnen het SMZ?

4.4. Deelvragen

4.4.1. 1. Hoe kan de bedrijfscultuur van SMZ worden beschreven.

4.4.2. 2. Welke stappen zijn ondernomen in de ontwikkeling van "SMZ op Koers"?

4.4.3. 3. Welke stappen zijn ondernomen tijdens de implementatie van "SMZ op Koers"?

4.4.4. 4. Hoe had de cultuur moeten zijn om de huidige interventie "SMZ op Koers" te laten slagen?

4.4.5. 5. Welke kritiek culturele succesfactoren hebben invloed gehad op "SMZ op Koers"?

4.5. Onderzoeksvragen

4.5.1. 1. Hoe zien werknemers de bedrijfscultuur van SMZ?

4.5.2. 2. Hoe zien managers de bedrijfscultuur van het SMZ?

4.5.3. 3. Hoe zijn de medewerkers geinstrueerd/gefaciliteerd in "SMZ op Koers"?

4.5.4. 4. Hoe zijn de managers geinstrueerd/gefaciliteerd in "SMZ op Koers"?

4.5.5. 5. Met welke cultuurfactoren zijn rekening gehouden bij de ontwikkeling van "SMZ op Koers"?

4.5.6. 6. Welke culturele kernwaarden waren belangrijk om "SMZ op Koers" te laten slagen?

4.6. Doelstelling

4.6.1. Adviesproduct voor de afdeling SMZ

4.6.2. Onderzoeksrapport Hogeschool Leiden

4.7. Afbakening

4.7.1. Invalshoek

4.7.1.1. Culturele aspecten

4.7.2. Plaats

4.7.2.1. Afdeling SMZ van het UWV regio Alkmaar.

4.7.3. Tijd

4.7.3.1. 8 februari t/m 22 april 2016.