MT Acreditació EAPS criterio 1

Project Control, Project Closing, Timeline template

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
MT Acreditació EAPS criterio 1 by Mind Map: MT Acreditació EAPS criterio 1

1. Lideratge 9/27

1.1. Subcriteri - 1a (0/3)

1.1.1. (1) 1a-01-E01 - La missió de l’EAP està aprovada, és vigent i es dóna a conèixer a les persones de l’EAP.

1.1.1.1. UTILITZAR DESCRIPCIÓEN EL PLA D'ACOLLIDA

1.1.2. (2) 1a-01-E02 - La visió de l’EAP està aprovada, és vigent i es dóna a conèixer a les persones de l’EAP.

1.1.2.1. Existència d’un document (per exemple: pla estratègic,pla funcional, pla d’acollida, etc.) en el qual està explicitada la visió. Es valorarà la seva vigència i que estigui aprovada per la direcció de l’EAP i/o organització. Existència d’un sistema de comunicació (web, cartells, intranet, pla d’acollida, díptics, estalvis de pantalla...)

1.1.2.1.1. UTILITZAR DESCRIPCIÓEN EL PLA D'ACOLLIDA

1.1.3. (3) 1a-01-E03 - Els valors de l’EAP estan aprovats, són vigents i es donen a conèixer a les persones de l’EAP.

1.1.3.1. UTILITZAR DESCRIPCIÓEN EL PLA D'ACOLLIDA

1.2. Subcriteri - 1b (5/16)

1.2.1. 01- Model organitzatiu del lideratge: gerència(2/4)

1.2.1.1. (4) 1b-01-E01 - L’organització disposa d’un organigrama que està aprovat, és vigent i es dóna a conèixer a les persones de l’organització.

1.2.1.2. (5) 1b-01-E02 - Les estructures que formen l’organigrama tenen una persona responsable identificada.

1.2.1.3. (6) 1b-01-E03 - Les responsabilitats, funcions i competències de la gerència estan clarament descrites i tots els membres de l’equip directiu de l’EAP les coneixen.

1.2.1.4. (7) 1b-01-E04 - Les reunions entre la gerència i l’equip directiu de l’EAP estan documentades.

1.2.2. 02- Model organitzatiu del lideratge: equip directiu(1/7)

1.2.2.1. (8) 1b-02-E01 - L’equip directiu de l’EAP té descrites les seves funcions, competències i responsabilitats.

1.2.2.2. (9) 1b-02-E02 - L’equip directiu de l’EAP participa en la formulació dels objectius estratègics de l’EAP.

1.2.2.3. (10) 1b-02-E03 - L’equip directiu de l’EAP participa en la planificació i el seguiment del pressupost de l’EAP.

1.2.2.4. (11) 1b-02-E04 - L’organització o l’equip directiu de l’EAP facilita la coordinació amb altres nivells assistencials.

1.2.2.5. (12) 1b-02-E05 - L’equip directiu de l’EAP documenta les desviacions econòmiques i en justifica els motius.

1.2.2.6. (13) 1b-02-E06 - L’equip directiu de l’EAP participa en el disseny dels llocs de treball.

1.2.2.7. (14) 1b-02-E07 - L’equip directiu de l’EAP revisa el seu lideratge.

1.2.3. 03- Lideratge i línies estratègiques (2/5)

1.2.3.1. (15) 1b-03-E01 - L’equip directiu de l’EAP ha definit un pla estratègic que està aprovat i és vigent.

1.2.3.2. (16) 1b-03-E02 - L’equip directiu de l’EAP defineix el funcionament i la normativa de l’equip i els alinea amb el pla estratègic.

1.2.3.3. (17) 1b-03-E03 - L’equip directiu de l’EAP participa activament en la planificació i el desenvolupament del pla de qualitat.

1.2.3.4. (18) 1b-03-E04 - L’equip directiu de l’EAP participa activament en la planificació i el desenvolupament del pla de gestió de les persones.

1.2.3.5. (19) 1b-03-E05 - L’organització o l’equip directiu de l’EAP disposa de criteris definits per a la selecció de les persones i la provisió de nous llocs de treball.

1.3. Subcriteri - 1c (4/4)

1.3.1. 01- Implicació de l’organització o l’equip directiu de l’EAP en la millora de la relació amb els ciutadans(2/2)

1.3.1.1. (20) 1c-01-E01 - L’organització o l’equip directiu de l’EAP dissenya una política d’atenció als ciutadans, que ha estat aprovada.

1.3.1.1.1. DAP

1.3.1.2. (21) 1c-01-E02 - L’organització o l’equip directiu de l’EAP dissenya un mecanisme per avaluar el motiu de les reclamacions i els suggeriments dels ciutadans i donar-hi resposta.

1.3.1.2.1. DAP

1.3.2. 02- Implicació de l’organització o l’equip directiu de l’EAP en la millora de la relació amb els proveïdors(2/2)

1.3.2.1. (22) 1c-02-E01 - L’organització o l’equip directiu de l’EAP defineix criteris de derivació pactats amb els proveïdors dels diferents nivells assistencials.

1.3.2.2. (23) 1c-02-E02 - L’organització o l’equip directiu de l’EAP aplica normes generals per a la selecció dels proveïdors.

1.4. Subcriteri - 1d (0/3)

1.4.1. 01- Estil directiu (0/3)

1.4.1.1. (24) 1d-01-E01 - L’equip directiu de l’EAP ha participat en l’elaboració d’un pla de comunicació interna, que ha estat aprovat.

1.4.1.2. (25) 1d-01-E02 - L’equip directiu de l’EAP participa en l’elaboració del pla d’acollida a les persones noves de l’EAP.

1.4.1.3. (26) 1d-01-E03 - L’equip directiu de l’EAP comunica a les persones de l’EAP l’avaluació de les aptituds, les actituds i les habilitats.

1.5. Subcriteri - 1e (0/1)

1.5.1. 01- Foment del canvi(0/1)

1.5.1.1. (27) 1e-01-E01 - L’equip directiu defineix activitats relacionades amb la gestió del canvi a l’organització.