Copy of Acreditació EAP Criteri 8

Project Control, Project Closing, Timeline template

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Copy of Acreditació EAP Criteri 8 by Mind Map: Copy of Acreditació EAP Criteri 8

1. 8 - Resultats en la societat (1/7)

1.1. Subcriteri - 8a (0/1Mesures de percepció

1.1.1. 8a-01-E01 #280 Definició L‘EAP disposa dels resultats de la percepció de la societat respecte als serveis i el funcionament de l‘EAP, els avalua i pren accions de millora, si escau.

1.1.1.1. Aclariments L‘EAP disposa d‘informació i avalua la percepció que tenen les organitzacions socials, com ara les associacions de pacients, els col·lectius veïnals, etc., sobre el funcionament i els serveis desenvolupats. Per exemple: enquestes a la societat, premis, reconeixements a l‘EAP, notificacions, actes de reunions amb diferents organitzacions, etc.

1.1.1.2. Possibles evidències – Entrevista amb l‘equip directiu per verificar l‘avaluació dels resultats. – Revisió de la documentació que recull les accions de millora dutes a terme.

1.2. Subcriteri - 8b (1/6Subcriteri 8.b) Indicadors de rendiment Agrupador conceptual 01. Presència en els mitjans de comunicació Agrupador conceptual 02. Publicacions i investigació Agrupador conceptual 03. Consum energètic i medi ambient

1.2.1. 8b-01-E01 #281 Definició L‘EAP disposa dels resultats relatius a la presència en els mitjans de comunicació, els avalua i pren accions de millora, si escau.

1.2.1.1. Aclariments Es recull informació de les notícies en la premsa i en altres mitjans de comunicació que tenen relació amb l‘EAP. Es participa en programes de ràdio i televisió en temes de promoció de la salut.

1.2.1.2. Possibles evidències – Entrevista amb l‘equip directiu per verificar l‘avaluació dels resultats. – Revisió de la documentació que recull les accions de millora dutes a terme.

1.2.2. 8b-01-E02 #282 Definició L‘EAP disposa dels resultats relatius a la participació en xerrades i reunions amb l‘Administració local, les associacions de pacients i altres col·lectius de veïns i ciutadans, els avalua i pren accions de millora, si escau.

1.2.2.1. Possibles evidències – Entrevista amb l‘equip directiu per verificar l‘avaluació dels resultats. – Revisió de la documentació que recull les accions de millora dutes a terme.

1.2.3. 8b-02-E01 #283 Definició L‘EAP disposa dels resultats relatius a la investigació científica que realitza i la seva contribució al desenvolupament científic, els avalua i pren les accions de millora, si escau.

1.2.3.1. Aclariments L‘EAP té quantificada l‘activitat que duu a terme en matèria de desenvolupament de tipus científic a través de la participació en estudis o treballs d‘investigació (multicèntrics, estatals, internacionals, etc.) o altres col·laboracions en projectes d‘investigació.

1.2.3.2. Possibles evidències – Entrevista amb l‘equip directiu per verificar l‘avaluació dels resultats. – Revisió de la documentació que recull les accions de millora dutes a terme

1.2.4. 8b-02-E02 #284 Definició L‘EAP disposa dels resultats relatius a la informació referent a premis i certificacions de l‘EAP, els avalua i pren accions de millora, si escau.

1.2.4.1. Possibles evidències – Entrevista amb l‘equip directiu per verificar l‘avaluació dels resultats. – Revisió de la documentació que recull les accions de millora dutes a terme.

1.2.5. 8b-03-E01 #285 Definició L‘EAP disposa dels resultats relatius al consum energètic, els avalua i pren accions de millora, si escau.

1.2.5.1. Possibles evidències – Entrevista amb l‘equip directiu per verificar l‘avaluació dels resultats. – Revisió de la documentació que recull les accions de millora dutes a terme

1.2.6. 8b-03-E02 / SP #286 Definició L‘EAP disposa dels resultats relatius al tractament de residus, els avalua i pren accions de millora, si escau

1.2.6.1. Aclariments L‘EAP disposa d‘indicadors per avaluar el volum dels seus residus, de tot tipus; el tractament; el percentatge de residus reciclats i reutilitzats, i qualsevol altre impacte ambiental provocat per la seva activitat.

1.2.6.2. Possibles evidències – Entrevista amb l‘equip directiu per verificar l‘avaluació dels resultats. – Revisió de la documentació que recull les accions de millora dutes a terme.