ปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 2

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 2 by Mind Map: ปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 2

1. หอผู้ป่วยศัลยกรรมเด็กเล็ก

2. หอผู้ป่วยศัลยกรรมเด็กโต

3. แผนกผู้ป่วยนอกกุมารเวชกรรม

4. หอผู้ป่วยเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

5. หอผู้ป่วยศัลยกรรมชายสามัญ

6. หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิงสามัญ

7. หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิงอายุรกรรม