Białka

Solve your problems or get new ideas with basic brainstorming

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Białka by Mind Map: Białka

1. Proste

1.1. Protaminy

1.1.1. Zasadowe białka o niskiej masie cząsteczkowej, które zawierają argininę i występują w połączeniu z DNA plemników niektórych ssaków.

1.2. Histony

1.2.1. Zasadowe białka wchodzące w skład chromatyny, neutralizujące i wiążące kwas deoksyrybonukleinowy.

1.3. Albuminy

1.3.1. Białka występujące w płynach oraz w tkankach zwierzęcych i w nasionach roślin. Cechują się niewielkimi masami cząsteczkowymi, dobrze rozpuszczają się w wodzie łatwo krystalizują.

1.4. Globuliny

1.4.1. Frakcja białek osocza krwi.

1.5. Prolaminy

1.5.1. Białka obecne w nasionach traw, także zbóż uprawnych. Charakteryzują się dużą zawartością glutaminy i proliny.

1.6. Gluteliny

1.6.1. Białka pełniące role zapasowe, podobne do prolamin, obecne w bielmie nasion niektórych traw.

2. Podział białek

3. Białka

3.1. Wielkocząsteczkowe biopolimery, a właściwie biologiczne polikondensaty, zbudowane z reszt aminokwasów połączonych ze sobą wiązaniami peptydowymi -CONH-. Występują we wszystkich żywych organizmach oraz wirusach. Synteza białek odbywa się przy udziale specjalnych organelli komórkowych zwanych rybosomami.

3.2. Zsyntetyzowany w komórce łańcuch białkowy przypomina unoszącą się swobodnie w roztworze nitkę, która może przyjąć dowolny kształt, ale ulega procesowi tzw. zwijania białka tworząc mniej lub bardziej sztywną strukturę przestrzenną, zwaną strukturą lub konformacja białka "natywną". Zwykle tylko cząsteczki, które uległy zwinięciu do takiej struktury, mogą pełnić właściwą danemu białku rolę biochemiczną; istnieją jednak białka pozbawione struktury trzeciorzędowej stanowiące wyjątek od tej reguły.

3.3. Węgiel - 50%-55% Tlen - 19%-24% Azot - 15%-18% Wodór - 6%-8% Siarka - 0,3%-3% Fosfor - 0%-0,5%

4. Właściwości i zastosowanie

4.1. Właściwości: -stanowią materiał budulcowy dla komórek i tkanek -posiadają zdolność wiązania cząsteczek wody. -są rozpuszczalne w wodzie -ulegają denaturacji -mają charakter obojnaczy

4.2. Zastosowanie białek -transport i magazynowanie - hemoglobina, transferyna, ferrytyna, -kontrola przenikalności błon - regulacja stężenia metabolitów w komórce, -ruch uporządkowany - np. skurcz mięśnia, aktyna i miozyna -wytwarzanie i przekazywanie impulsów nerwowych, -kontrola wzrostu i różnicowania.

5. Złożone

5.1. Chromoproteiny

5.1.1. Proteiny mające barwną grupę prostetyczną. Część niebiałkowa pochłania fragment widma światła.

5.2. Fosfoproteiny

5.2.1. Grupa białek złożonych o charakterze kwasowym, w których grupy hydroksylowe reszt seryny i treoniny są zestryfikowane kwasem fosforowym.

5.3. Nukleproteiny

5.3.1. Białka złożone zbudowane z komponentów białkowych oraz komponentów nukleinowych stanowiących grupy prostetyczne.

5.4. Lipidoproteiny

5.4.1. To wielkocząsteczkowy kompleks hydrofobowego rdzenia lipidowego, który zawiera estry cholesterolu i trójglicerydy oraz polarnej powłoki zawierającej fosfolipidy, wolny cholesterol i białka, określane mianem apolipoprotein, które odgrywają ważną rolę w metabolizmie i transporcie lipidów.

5.5. Glikoproteiny

5.5.1. Białka zawierające związane kowalencyjnie, z reguły liczne, oligosacharydy o łańcuchu prostym, czasem rozgałęzionym.