การเขียนโปรแกรมภาษาซี

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การเขียนโปรแกรมภาษาซี by Mind Map: การเขียนโปรแกรมภาษาซี

1. ประวัติภาษาซี

1.1. วิวัฒนาการของภาษาซี

2. โครงสร้างภาษาซีเบื้องต้น

2.1. รูปแบบโครงสร้างภาษาซี

2.2. การประกาศตัวแปร

2.3. ชนิดของข้อมูล

2.3.1. Integer

2.3.2. Char

2.3.3. Float

2.4. การใช้ฟังก์ชันเบื้องต้น

2.4.1. printf();

2.4.2. scanf();

2.4.3. clrscr();

2.4.4. getch();

3. ตัวดำเนินการและนิพจน์

3.1. ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์

3.1.1. +, -, *, /, %

3.2. ตัวดำเนินการเปรียบเทียบ

3.3. ตัวดำเนินการทางตรรกะ

4. คำสั่งเงื่อนไข

4.1. คำสั่ง if

4.2. คำสั่ง if...else

4.3. คำสั่ง if...else...if