เทคโลโนยีสารสนเทศและการสื่อสาร3

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
เทคโลโนยีสารสนเทศและการสื่อสาร3 by Mind Map: เทคโลโนยีสารสนเทศและการสื่อสาร3

1. เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่

1.1. ระบบบอกตำแหน่ง

1.2. อาร์เอฟไอดี

1.3. เทคโนโลยีบรอดแบไร้สาย

1.4. การประมวลผลภาพ

1.5. การแสดงภาพสามมิติ

1.6. มัลติทัช

2. การโปรแกรมเบื้องต้น

2.1. หลักการทำงานของโปแกรม

2.2. แผนผังแสดงการทำงาน

2.3. ตัวแปรและคำสงวน

2.4. ตัวดำเนินการ

3. โครงงานคอมพิวเตอร์

3.1. ความหมายของโครงงาน

3.2. ขั้นตอนการทำโครงงาน

3.3. ประเภทของโครงงาน

3.4. การเขียนเค้าโครงงาน

3.5. การเขียนรายงาน

3.6. การนำเสนอผลงาน