Circuits Industrials. Electropneumàtica

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Circuits Industrials. Electropneumàtica by Mind Map: Circuits Industrials. Electropneumàtica

1. Quadres de comandament i protecció

1.1. Quadres elèctrics

1.1.1. On es col·loquen?

1.1.1.1. Interior capses

1.1.1.2. Armaris de xapa d'acer

1.1.1.2.1. També poden ser de plàstic

1.1.1.3. Per què és col·loquen aquí?

1.1.1.3.1. Protegir aparells

1.1.2. Perquè s'utilitzen?

1.1.2.1. Simplicar la connexió dels diferents elements

1.1.2.2. Facilitar

1.1.2.2.1. Realització

1.1.2.2.2. Ús

1.1.2.2.3. Manteniment

1.1.2.3. Augmentar

1.1.2.3.1. fiabilitat del funcionament

1.1.2.3.2. Seguretat usuaris

1.1.3. De qui estan units?

1.1.3.1. D'una font d'alimentació per mitjà

1.1.3.1.1. Seccionadors

1.1.3.1.2. Interruptors de càrrega

1.1.4. Quadre de comandament i protecció

1.2. Dispositius de comandament

1.2.1. Interruptors

1.2.2. Polsadors

1.2.3. Commutadors

1.2.4. Seccionador

1.2.4.1. Element de maniobra

1.2.4.2. Permet obrir i tancar el circuit sense càrrega

1.2.4.3. Manté circuits separats de la font d'alimentació

1.2.4.3.1. Així pot fer tasques de manteniment

1.2.4.4. Seccionador

1.2.4.5. Tipus

1.2.4.5.1. Seccionador fulles giratòries

1.2.4.5.2. Seccionador fulles lliscants

1.2.4.5.3. Seccionador columnes giratòries

1.2.4.5.4. Seccionador pantògraf

1.2.5. Interruptor de càrrega

1.2.5.1. Aparell d'accionament manual

1.2.5.2. Funció principal

1.2.5.2.1. Obrir i tancar circuits en condicions normals

1.3. Dipositius de protecció

1.3.1. Anomalies més freqüents xarxes elèctriques

1.3.1.1. Sobreintensitats

1.3.1.1.1. Produïdes per:

1.3.1.2. Contactes elèctrics

1.3.1.2.1. Contacte directe

1.3.1.2.2. Contacte indirecte

1.3.1.3. Sobretensions

1.3.1.3.1. Permanents

1.3.1.3.2. Transitòries

1.3.2. Dispositius

1.3.2.1. Fusible

1.3.2.1.1. Protegeix contra

1.3.2.2. Relé tèrmic

1.3.2.2.1. Relé tèrmic

1.3.2.2.2. Escalfament

1.3.2.2.3. Variants

1.3.2.3. Interruptors automàtics o disjuntors

1.3.2.3.1. Control sobrecàrregues

1.3.2.3.2. Control curtcircuits

1.3.2.3.3. Tipus

1.3.2.3.4. Disjuntor

1.3.2.4. Interruptors diferencials

1.3.2.4.1. Característica més important

1.3.2.5. Dispositius de protecció de sobretensions (DPS)

1.3.2.5.1. Protecció contra sobretensions

2. Dispositius de maniobra de màquines

2.1. Circuit de maniobra o automatisme elèctric

2.1.1. Circuit de potència

2.1.2. Circuit de comandament o control

2.1.3. Dispositius

2.1.3.1. Contactor

2.1.3.1.1. Parts més característiques

2.1.3.2. Relés de comandament

2.1.3.2.1. Relés electromagnètics

2.1.3.2.2. Relés d'estat sòlid

2.1.3.3. Temporitzadors

2.1.3.3.1. Modes de temporització

2.1.3.4. Dispositius auxiliars de control

2.1.3.4.1. Polsadors

2.1.3.4.2. Selectors

2.1.3.4.3. Detectors mecànics

2.1.3.4.4. Dispositius de senyalització

3. Circuits electrònics industrials

3.1. Rectificadors

3.1.1. Díode

3.1.2. Rectificador de mitja ona

3.1.3. Rectificador d'ona completa

3.1.3.1. Rectificador de presa intermèdia

3.1.3.2. Rectificador de pont de Graetz

3.2. Transistor

3.2.1. Polarització del transistor

3.2.1.1. Polarització per emissor comú

3.2.1.2. Polarització per divisors de tensió

3.2.2. Reguladors de velocitat

3.2.2.1. Tiristor

3.2.2.2. Diac

3.2.2.3. Triac