Biologi

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Biologi by Mind Map: Biologi

1. Celledeling og arv

1.1. Mitose

1.1.1. En celle blir til to! Skal et individ vokse, må cellene dele seg. Gamle celler må erstattes av nye. Forskjellig levetid på ulike celler. Mitosen skjer i fem deler.

1.2. Meiose

1.2.1. Kjønnscellene dannes. Reduksjonsdeling, kromosomantallet halveres. Meise I og meiose II.

1.3. mutasjon

1.3.1. Punktmutasjoner: Endring i enkeltbaser. Storscalamutasjon, endring av kromosomstruktur. Segmenter kan fjernes, snus, dobles eller utveksles mellom kromosomer

2. Fotosyntese

2.1. 6CO2 + 6H2O  C6H12O6 + 6O2

2.2. energi, kloroplaster, grana, tylakoidmembran

2.3. Calvinsyklus

2.3.1. Den virkelige sukkerfabrikken.

2.3.2. Glyceraldehyd-3-fosfat.

2.4. Fotodelen: Når lys av riktig bølgelengde treffed bladene, samles energien i PS1 og PS2 og elektroner eksiteres fra klorofyll a-molekylene. PS2 er det vannsplittende fotosystemet. Energien som frigjøres gjennom elektrontransportkjeden brukes til å transportere H+ protoner aktivit i lumen slik at det oppstå en høyere konsentrasjon av H+ der enn i stroma.

3. Genetikk

3.1. Den genetiske koden. Sammensetninger av baser og hvilke som er aktive og uttrykkes.

3.2. Gener koder for proteiner. Det språket cella benytter for å lage ulike proteiner.

4. Celleånding

4.1. Med oksygen

4.1.1. Aerob omsetning. Oksidasjon av pyruvat. Pyruvat fra glykolysen vil bli fraktet inn i mitokondriene. Pyruvat er et ladet molekyl, så i eukaryoteceller må det transporteres inn i mitokondriene med aktiv trasnport.

4.2. Uten oksygen

4.2.1. Anaerob omsetning. O2 er begrenset. Omsetning av pyruvat. Pyruvat omsettes ufullstendig, og det blir ingen energifrigjøring ut over 2 ATP fra glykolysen.

4.3. C6H12O6 + 6o2  6CO2 + 6H2O + energi (ATP)

5. Celler

5.1. Minste enhet for liv

5.2. Cellekjerne

5.2.1. Prokaryote

5.2.1.1. Encellede. Har ingen kjerne. Som regel et enkelt kromosom, et ringformet DNA-molekyl som ligger i cytoplasma.

5.2.2. Eukaryote

5.2.2.1. Har kjerne. Her befinner DNA-molekylet seg innenfor kjernemembranen.

5.3. Oppbyggning

5.3.1. planteceller

5.3.1.1. Autotrofe og lite mobile. Har en tygg cellevegg, som gjør den sterk mot væskeforandringer. Kloroplaster, sentral vakuole, cellevegg, plasmamembran.

5.3.2. Dyreceller

5.3.2.1. Har ikke cellevegg. De har lysosomer for fordøyelse av makromolekyler og centrioler som organiserer celledelinga.

5.4. Lipider og proteiner

5.5. Bakterier

5.6. Virus

6. DNA

6.1. Struktur og replikasjon

6.2. RNA

6.3. Oppbyggingen av DNA

6.3.1. Adenin, Cytosin, Guanin og Tymin. Det er ikke noe fast rekkefølge på oppbyggningen. T&A G&C er den eneste regelen.

6.4. Arvestoff

6.5. Kromosomer

7. proteinsyntese

7.1. Genene koder for proteinene.

7.2. Translasjon, oversetting/syntese av mRNA. Oversetting på et ribosom i form av aminosyrer som kobles sammen

7.3. mRNA, messenger rNA. Transport RNA(henter aminosyrer). rRNA

7.4. Proteinene er cellas arbeidere og byggesteiner. Variasjon i størrelse, form og egenskaper.

8. Transport

8.1. Aktiv transport

8.1.1. Bæreproteiner og kanalproteiner

8.1.2. Spalting av ATP er energikilde

8.1.3. Transporten er her retningsbestemt (mot konsentrasjonsgradienten)

8.2. Passiv transport

8.2.1. Fasilitert transport, transport gjennom kanaler. Uten bruk av energi. Med konsentrasjonsgradienten.

8.2.2. Diffusjon

8.2.2.1. bevegelse av stoffer fra høy til lav konsentrasjon