Evaluering af grundforløb - Historie

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Evaluering af grundforløb - Historie by Mind Map: Evaluering af grundforløb - Historie

1. Tilrettelæggelse af lektionen

1.1. "Arbejdsformer: Jeg synes, det fungerer bedst, når arbejdsformerne bliver varieret. I en evt. opdatering af forløbet bør dette have høj prioritet. Jeg synes at observere, at eleverne har størst fokus på fagligheden når: der varieres i arbejdsformer og når der er en tydelig ramme for hvad, der skal ske i lektionen.

1.2. Forløbet er for detaljeret. Vi vil for meget og man kan hurtigt få for travlt i lektionerne. Dette med risiko for at man taber elever, at de bliver forvirrede og fustrerede.

1.3. Forberedelsestid: Nej, der spares ikke forberedelse. Lektionerne skal gøres til ens eget, laves tavler og tilpasses den enkelte klasse."

1.4. Flere af lektionerne har fungeret rigtig fint i deres nuværende form, mens andre har jeg været nød til at lave helt om grundet klassens elevsammensætning. Det har været de lektioner som har været bygget op omkring mange spørgsmål til gruppearbejde og opfølgning sidst i timen som er blevet ændret. 1b som jeg underviser har meget svært ved at holde fokus – derfor har det været nødvendigt at arbejde med mange sekvenser i klassen.

1.5. "Arbejdsformerne fungerer i de fleste lektioner. Visse lektioner savne lidt variation i forhold til forskellige læringsrum og øvelser.

1.6. Forberedelsestid - i første omgang kræver det en del at sætte sig ind i andre historikeres ""mindset"", men med tiden kan man klart spare tid. (Det er vel meningen med et fælles grundforløb)"

1.7. Man sparer lidt tid som lærer, men i nogle af lektionerne er læsemængden så stor det næsten ikke mærkes. Overvejende dog tidsbesparende.

1.8. "Det er kun til nogle af lektionerne, at der har været præsenteret forskellige arbejdsformer. Til nogle lektioner var der bare en række spørgsmål. Jeg har så selv forsøgt at finde forskellige arbejdsformer til besvarelse af disse spørgsmål. Mit indtryk er, at eleverne oftest kan lide at variere arbejdsformen, og at de lærer mere af det

1.9. Forløbet som sådan har været for stort, hvilket ved vil sige for lidt detaljeret. Der har ikke været tid til at dykke ordentligt ned i et eneste af emnerne. Fx skulle den franske revolution klares på en enkelt lektion, hvilket i min optik er alt for hurtigt til så væsentligt et emne.

1.10. Ideen med at lave et fælles introforløb er god, og man sparer bestemt forberedelsestid som lærer. Minusset er så, at man ikke altid er enig i, om de spørgsmål, der skal stilles til lektien er de korrekte - flere gange har jeg omformuleret/slettet/tilføjet spørgsmål, så de passede til, hvad jeg synes var væsentligt samt hvad netop min klasse har kunnet/har haft brug for."

2. Læringsmål

2.1. Jeg synes, at læringsmålene har været gode. Jeg har ikke haft fantasi til at præsentere læringsmålene på anden måde end i introduktion til timen.

2.2. Forløbet er meget ambitiøst i forhold til at det er elevernes første historieundervisning på gymnasiet. Det vil klart være en fordel hvis vi indsnævre den historieske periode så eleverne oplever mere sammenhæng timerne imellem. Læringsmålene stod klare for eleverne, men de havde svært ved at leve op til dem.

2.3. Læringsmålene til de enkelte lektioner er gode. Dog kunne der være en mere klar rød tråd mellem lektionerne, således at eleverne får en mere sammenhængende forståelse af "de moderne samfunds fødsel" over 1700-1800 tallet. Dette kunne eksempelvis opnås ved en redigering af lektionerne i form af indledende opsamlinger af forrige lektioners overordnede indhold.

2.4. For ambitiøst - vi skal have et snævrere emne - kortere periode eller afgrænset tema indenfor en længere periode.

2.5. Både ja og nej. Til nogle lektioner var læringsmålene de rigtige, til andre skød de en anelse ved siden af. Mit indtryk er, at eleverne til en vis grad har forstået, hvad de skal lære.

3. Lektienote

3.1. Godt.

3.2. Se tidligere svar.

3.3. Det er gået lidt svingende - generelt er der mange fine ideer til lektienoter, men måske kunne de fremstå lidt mere klart.

3.4. fokusspørgsmålene har generelt set virket.

3.5. Det synes jeg har været fint. Det er mit indtryk, at eleverne får meget mere ud af at læse lektien, når de ved hvad de skal fokusere på.

4. Evaluering og feedback

4.1. Nej, måske har jeg overset det.

4.2. De tydelige læringsmålene er med til at understøtte elevernes viden om hvorvidt de har opfyldt de faglige mål for lektionen. Dermed også på hvorvidt den tilrettelagte undervisning har den ønskede effekt.

4.3. Her halter det nok lidt. Hvis løbende evalueringer af læring undervejs i hele forløbet skal implementeres, kunne det godt komme på tværs af de mange forskellige lektioner, emner samt materiale. Har vi tid til det hele?

4.4. Qua lektionernes overambitiøse materialemængde har det været svært at lægge ind.

4.5. Som ny lærer må jeg melde pas her. Jeg er simpelthen ikke sikker på, hvad spørgsmålet går ud på. Jeg har ikke været den bedste til at spørge eleverne om deres mening ang. undervisningens virkning. Kun når jeg har fornemmet, at det var svært for dem, har jeg taget det op. Umiddelbart lægger forløbet ikke op til feedback.

5. Stof og stofmængde

5.1. De fleste kilder har været svære for eleverne. I videreudvikling af forløbet bør der tænkes i knap så teksttunge kilder og billedmateriale og filmateriale. Billed- og filmkilder er slet ikke tilstede i det nuværende forløb. (Jeg skelner mellem fremstillingstekst og kilder)

5.2. Materialets sværhedsgrad er meget passende, mener at Grundbog til danmarkshistorien er en glimrende introduktionsbog. Derfor bør vi måske overveje hvorvidt vi skal rette et yderligere fokus mod Danmark i grundforløbet. Eleverne oplever det som en stor læsemængde da de finder det svært at huske så mange ting. Tydeligt læsefokus bidrager til at læse denne udfordring.

5.3. Materialet fungerer ganske fint - visse steder er der behov for justeringer mht. mængde af stof - men det er nemt at tilrette for den enkele lærer.

5.4. overvejende rigtigt fint, men også for ambitiøst med mængden i forhold til den enkelte lektion. Det er simpelthen for svært at nå alle sekvenserne grundigt.

5.5. "Til de fleste lektioner var materialet passende til læringsmålene, men i nogle tilfælde var det måske ikke helt velvalgt.

5.6. Om selve materialet var passende i sværhedsgrad og mængde?… Mængden var ok, synes jeg, men eleverne har udtrykt, at mængden har været for stor (det gør de vel altid?). Sværhedsgraden er svær at bedømme. Da flere at introforløbets emner er meget store og kræver stor baggrundsviden har flere af lektierne været svære for eleverne at sætte ind i en sammenhæng. Selve lektien som sådan har ikke været svær, men grundforløbets emner har bare været for store og omfattende, så eleverne ikke har kunnet se konteksten."

6. Hvad vi har lært

6.1. "- færre emner, emner, der strækker sig over flere lektioner, så der skabes synergi udfra tidligere læste.

6.2. højere grad af variation

6.3. inddragelse af andre kildetyper og andre typer af fremstilingstekst (film, billeder, internetsider)

6.4. lektiefokus til hver lektion"

6.5. De tydelige læringsmål, læsefokus og udlevering af arbejdsplan inden lektionerne er med til, at understøtte elevernes læring. Ligeledes at vi i faggruppen har planlagt lektionerne meget forskelligt og at der flere gange ikke har været elastik nok i lektioner til, at de har fundet anvendelse og derfor har det næsten været fra bunden med forberedelsen.

6.6. At der eksisterer nogle udfordringer i forhold til forskellige underviseres metoder og ideer. Kommunikationen mellem de enkelte lektionskreatører kunne have været mere gennemtænkt. Her kunne vi tage ved lære af danskgruppens udarbejdelse af et grundforløb - det virker meget sammenhængende fra start til slut.

6.7. lidt det samme som sidste forløb - at vi skal indskrænke os, særligt i 1.g.

6.8. "- At det er godt at samarbejde om at lave et forløb, men at hver lærer må tilpasse forløbet, så det svarer til hans/hendes undervisningsform.

6.9. At emnevalg i fremtiden bør være mindre omfattende. Særligt for 1.g'ere tænker jeg, at det er vigtigt, at der er tid til at dykke ned i stoffet og ikke haste igennem det."