Hoe wordt er op scholen in Nederland en in Bali aangesloten bij de onderwijsbehoeften van leerlin...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Hoe wordt er op scholen in Nederland en in Bali aangesloten bij de onderwijsbehoeften van leerlingen van 4-7 jaar met een lichte verstandelijke beperking? by Mind Map: Hoe wordt er op scholen in Nederland en in Bali aangesloten bij de onderwijsbehoeften van leerlingen van 4-7 jaar met een lichte verstandelijke beperking?

1. kindrechten

1.1. VN kindrechten voor kinderen met een beperking

1.1.1. ondertekend door Nederland en Indonesië

1.1.1.1. persoonlijke ontwikkeling moet gestimuleerd worden

1.1.1.2. zoveel mogelijk thuis wonen en regulier onderwijs volgen

1.1.1.3. zoveel mogelijk gebruik van algemene voorzieningen

1.1.1.4. recht op bijzondere zorg

2. Nederland

2.1. definitie licht verstandelijke beperking

2.1.1. “Een verstandelijke handicap verwijst naar substantiële beperkingen in zowel intellectueel functioneren als in conceptuele, sociale, en praktische adaptieve vaardigheden. De verstandelijke handicap komt voor het 18e levensjaar tot uiting” (Buntinx, 2003)

2.1.1.1. sociale vaardigheden

2.1.1.1.1. moeite met interpreteren sociale situaties

2.1.1.1.2. sociaal onhandig

2.1.1.1.3. beperkt inlevingsvermogen

2.1.1.1.4. maken in sociaal contact vooral gebruik van eerdere ervaringen

2.1.1.2. praktische vaardigheden

2.1.1.2.1. lage zelfstandigheid

2.1.1.3. conceptuele vaardigheden

2.1.1.3.1. verlate of gebrekkige taalontwikkeling

2.1.1.3.2. moeilijk denken in abstractheden

2.1.1.3.3. lange termijn denken onderontwikkeld

2.1.1.3.4. maken taken niet af

2.1.1.3.5. lager denktempo

2.1.1.4. intellectueel functioneren

2.1.1.4.1. algemene intelligentietest (IQ tussen 50-70 = licht verstandelijk beperkt)

2.2. diagnose licht verstandelijke beperking

2.2.1. algemene intelligentietest

2.2.1.1. IQ tussen 50- 70 = licht verstandelijk beperkt

2.2.2. opvoedingssituatie en leefomgeving in kaart brengen

2.2.3. beoordeling sociaal aanpassingsvermogen

2.2.3.1. signaleringsinstrument

2.2.3.1.1. BSAk

2.3. bezoek SBO school Sint Maarten (Nederland)

2.3.1. observatie

2.3.1.1. BSAk

2.3.2. interview

2.3.3. ouderparticipatie

3. Bali

3.1. definitie

3.2. diagnose

3.3. kindrechten

3.4. bezoek Sjaki Tari Us (Bali)

3.4.1. observatie

3.4.1.1. BSAk

3.4.2. interview

3.4.3. ouderparticipatie

4. Welke onderwijsbehoeften hebben leerlingen van 4 tot 7 jaar met een licht verstandelijke beperking

4.1. stapsgewijs aanleren van vaardigheden

4.1.1. conceptuele vaardigheden

4.1.1.1. aansluiten bij leerlijen

4.1.1.2. passend lesmateriaal

4.1.1.3. herhaling van lesstof

4.1.1.4. structuur (dagplanning)

4.1.2. praktische vaardigheden

4.1.2.1. herhaling

4.1.2.2. vaardigheid in picto's

4.1.3. sociale vaardigheden

4.1.3.1. sociale vaardigheidstraining

4.1.3.1.1. leren omgaan met gevoelens

4.1.3.1.2. bewustwording zelfbeeld

4.1.3.1.3. zelfcontrole

4.1.3.1.4. probleemoplossend denken ontwikkelen

4.1.3.2. coöperatief leren om sociale vaardigheden te vergroten

4.1.3.3. rollenspel

4.1.3.4. vaardigheid in pico's

5. internationalisering

5.1. onderzoek

5.1.1. literatuurstudie licht verstandelijke beperking

5.1.2. observatie SBO school Nederland

5.1.3. observatie Sjaki-Tari-Us stichting Bali

5.2. resultaat

5.2.1. Verwerking gegevens en opstellen reflectieverslag met de focus op botsende concepten.

5.3. terugkoppeling aan collega's

5.3.1. presentatie aan collega's over bevindingen van de observaties in de twee landen en de lessen die daaruit getrokken kunnen worden.