Aristoteles

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Aristoteles by Mind Map: Aristoteles

1. Naturvitneskapens far

2. Platon vs Aristoteles

2.1. Empiristen Aristoteles

2.1.1. Biologi

2.1.2. Fokus: det foranderlige

2.1.3. verden er "enkel" alt streber mot sitt "telos"

2.1.4. Verden er en organisme

2.2. Rasjonalisten Platon

2.2.1. Matematikk

2.2.2. Fokus: det evige og uforanderlige

2.2.3. dualistisk ontologi

3. Ontologi

3.1. substansene er tilværelsens byggesteiner

3.1.1. enkelt ting

4. Metafysikk

4.1. Form

4.1.1. tingens art/essens/vesen

4.1.2. karakteristisk evne

4.1.3. funksjon

4.1.4. La Platons idéer i tingene

4.2. Stoff

4.2.1. forutsetning for tingens eksistens

4.3. «utens stoff, ingen form»

5. Teleologi

5.1. "alt streber"

5.2. virkeliggjøre sin form

5.2.1. finne sin «naturlige plass»

5.2.2. mennesket og tankeevnen

6. Epistemologi

6.1. Platon: gjenerindring fra tidligere sjelelig stadie

6.2. Viten = innsikt i tingens form/natur

6.3. Erkjennelsesprosessen

6.3.1. sansing

6.3.2. minne

6.3.3. vanedannelse

6.3.4. abstraksjon (kun mennesket)

6.4. Aristotelisk «induksjon»

6.4.1. gir innsikt i formene på bakgrunn av enkelttilfeller

6.5. Det aksiomatisk-deduktive vitenskapsidealet

7. Forandring

7.1. Form/stoff-tesen forklarer forandring

7.1.1. form = virkelighet

7.1.2. stoff = mulighet

7.1.2.1. Mennesket vokser (stoffet endrer seg)

7.1.3. 1. Kvantitativ

7.1.4. 2. Kvalitativ

7.1.5. 3. Bevegelse

7.1.5.1. tvungen

7.1.5.2. naturlig

7.1.6. 4. Tilblivelse og tillintetgjørelse

7.2. De 4 årsakene (forklaringstyper)

7.2.1. 1. den formale årsak

7.2.1.1. hvordan kan jeg lese, men ikke katten?

7.2.1.1.1. pga. formen (tingens natur)

7.2.1.1.2. jeg er et tenkende vesen

7.2.2. 2. Formåls årsaken

7.2.2.1. hvorfor faller steinen mot bakken?

7.2.2.1.1. streber mot sitt "telos"

7.2.2.2. hvorfor ligger Mons på lur ved musehullet?

7.2.2.2.1. har som mål å fange musen

7.2.3. 3. Bivirkende årsak

7.2.3.1. som i moderne "årsak"

7.2.3.2. hva utløste forandringen der og da?

7.2.3.3. hvorfor falt steinen?

7.2.3.3.1. fordi Per slapp den.

7.2.3.4. hvorfor kollapset broen?

7.2.3.4.1. vinden fikk tak

7.2.4. 4. Materielle årasak

7.2.4.1. hvorfor kollapset broen?

7.2.4.1.1. stoffet var for svakt

8. Grunnlegger av formallogikken

8.1. Syllogisme

8.1.1. 2 premisser

8.1.1.1. Alle mennesker er dødelige

8.1.1.2. Alle nordmenn er mennesker

8.1.2. 1 konklusjon

8.1.2.1. Alle nordmenn er dødelige

9. Etikk (dygdsetikk)

9.1. trivsel =

9.1.1. harmoni

9.1.2. lykken (eudaimonia)

9.1.2.1. "telos"

9.1.2.2. ikke en subjektiv behagelig fornemmelse

9.2. et godt liv/godt samfunn er når mennesker får utfolde sin natur

9.3. hvordan bli dygdig?

9.3.1. den gyldne middelvei"

9.3.1.1. skyr radikale løsninger

9.3.2. disiplinere følelsene, og underlegge dem fornuften

9.3.3. fronesis

9.3.3.1. en etisk dømmekraft

9.3.4. empirisk

9.3.4.1. moralsk dygd læres av erfaring

9.4. rett og galt objektivt

9.4.1. Platon: et idealmønster

9.4.1.1. kritikk av Platon: "Etikk er ikke matematikk"

9.4.2. Aristoteles: en iboende realiserbar natur

10. Menneskets plass i samfunnet

10.1. politisk vesen

10.2. lederstillinger til dem som er skikket

10.2.1. "først blant likemenn"

10.3. mot likestilling

10.4. for demokrati (kombinert med aristokrati)

11. Menneskets plass i naturen

11.1. Platon behandlet som substans i sin egen rett

11.2. Atomistene beandlet sjelen som identisk til stoff

11.3. Aristoteles: kropp og sjel, én substans

11.4. vegetativ sjel

11.4.1. utfoldes i det fysiske miljø

11.5. animalske sjel

11.6. rasjonelle sjel

11.6.1. utfoldes i det sosiale miljøet (samfunnet)