CYBERFEMINIZM

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
CYBERFEMINIZM by Mind Map: CYBERFEMINIZM

1. IDEE/ ZAŁOŻENIA/ CELE

1.1. Koncepcja cyberfeminizmu zmierza do destrukcji podmiotu. Może to nastąpić poprzez przymierze kobiet i maszyn, wywierających coraz większy wpływ na cywilizację, w której do tej pory pełniły funkcję przedmiotu wymiany. Plant stwierdza, że maszyny, zwłaszcza maszyny inteligentne, czyli komputery są rodzaju żeńskiego. Mogą one wspólnie doprowadzić więc do destrukcji męskiego podmiotu, gdyż zarówno maszyny, jak i kobiety w takim ujęciu nie mają stałej tożsamości, lecz nieustannie "działają jako" (perform as). Z tego wniosek, że zarówno kobiety jak i maszyny są "niepełne", stąd ich nieustanne porównania z cechami męskimi . Według cytowanej już Irigaray kobiety i maszyny nie są jednością, lecz zawsze mnogością, będąc zarówno niczym jak i wszystkim wszędzie. Znakiem żeńskości jest więc tu mnogie zero, przeciwstawne wielkiej jedynce czyli Koncepcja cyberfeminizmu zmierza do destrukcji podmiotu . Może to nastąpić poprzez przymierze kobiet i maszyn, wywierających coraz większy wpływ na cywilizację, w której do tej pory pełniły funkcję przedmiotu wymiany. Plant stwierdza, że maszyny, zwłaszcza maszyny inteligentne, czyli komputery są rodzaju żeńskiego . Mogą one wspólnie doprowadzić więc do destrukcji męskiego podmiotu, gdyż zarówno maszyny, jak i kobiety w takim ujęciu nie mają stałej tożsamości, lecz nieustannie "działają jako" (perform as). Z tego wniosek, że zarówno kobiety jak i maszyny są "niepełne", stąd ich nieustanne porównania z cechami męskimi . Według cytowanej już Irigaray kobiety i maszyny nie są jednością, lecz zawsze mnogością, będąc zarówno niczym jak i wszystkim wszędzie. Znakiem żeńskości jest więc tu mnogie zero, przeciwstawne wielkiej jedynce czyli męskości.

1.2. Cyberfeministyczna teoria popada w net-utopię, która postrzega nowe technologiczne terytoria, jako czyste pole do kreowania nowych języków, programów, platform dyskusyjnych, odmiennych punktów widzenia. W tej nowej przestrzeni możliwa jest więc weryfikacja dotychczasowych stereotypów i re-kodowanie, przeprojektowanie i programowanie od nowa, w celu polepszenia warunków życia i egzystencji kobiety. Według net- utopii cyberprzestrzeń jest wolna od podziałów kulturowych. Każda osoba może być tym kim chce, wcielić się w dowolną postać, przekraczać granice płciowe. Cyberprzestrzeń wolna jest od podziałów i związanych z tym przeszkód i ograniczeń.

1.3. Cyberfeminizm objawia się to w stosowaniu praktyk separatystycznych, np. tworzone tylko dla kobiet internetowe grupy dyskusyjne, strony internetowe, blogi itp.

1.4. Cyberfeminizm przyjmuje za punkt wyjścia poglądy feministyczne, jednak jego główną ideą jest zwrócenie uwagi na współczesne technologie. Eksploruje przestrzenie między tożsamością płciową, ciałem kulturą i technologią. Zaangażowany jest zarówno w teorię jak i w praktykę, traktując technologie komputerową jako wyzwanie i źródło nowych możliwości.

1.5. Teoretyczki cyberfeminizmu, opisują charakter ruchu jako fragmentaryczny, ironiczny, intymny, perwersyjny, opozycyjny, estetyczny, transgresyjny strategiczny, ulotny, współczesny, polityczny. Cyberfeministki koncentrują się na przekraczaniu granic, chcą być nomadami w nowych mediach i sieci internetowej. Granice cybernetycznej przestrzeni wykraczają daleko poza binarne, opozycyjne pojęcia, takie jak realny-wirtualny, biologiczny-cyfrowy, naturalny-kulturowy, cielesny-umysłowy. Zagadnienia na jakie cyberfeministki szukają odpowiedzi, to pytania o to, co konstytuuje feministyczną politykę i strategie, przy obecnych zasadach ekonomii, kulturalnej i gospodarczej globalizacji i "transnacjonalizacji" Są to zagadnienia tożsamości, sposobów percepcji i kulturalnej wymiany, relacji władzy i wyobraźni. Badają one także operacje włączenia i wykluczenia, wiedzy i performatywnych aktów w cyberprzestrzeni.

1.6. Cyberfeminizm, w całej swej różnorodności i nowoczesności działań, korzenie swoje posiada we wcześniejszych praktykach feministycznych. Trudno jest wyznaczyć granicę, gdzie kończy się feminizm, a zaczyna cyberfeminizm.

1.7. Tworzenie odmiennego obrazu kobiety, przeciwstawienie się szerzącego w internecie seksistowskiego stereotypu kobiety cyborga.

2. DEFINICJA (NIE ISTNIEJE JEDNOZNACZNA DEFINICJA POJĘCIA CYBERFEMINIZMU)

2.1. cyberfeminizm jest ruchem pluralistycznym, różnorodnym, skupiającym osoby o różnych zainteresowaniach, poglądach i specjalizacjach. Jest o ruch bardzo zróżnicowany wewnętrznie, więc trudno udzielić jednoznacznej odpowiedzi na pytanie co to jest cyberfeminizm.

2.2. Proces przeobrażeń związany z erą informatyczną, według Donny Haraway (opierającej się na wizji rozproszonej, organizującej się niehierarchiczne wzorce dominacji) dotknął wszystkie przejawy i zakresy władzy, a w tym także domenę płci, która u feministek ciągle zachowuje swoje bipolarne, hierarchiczne i naturalistyczne kształty. Haraway zrywa z fobiami feministycznymi, traktującymi technologię jako domenę mężczyzn. Autorka również wykazuje bezpodstawność feministycznych lęków (technologia jako wynalazek mężczyzn, dążących przy jej pomocy do przejęcia kobiecych zdolności rozrodczych)

2.3. Sam termin jest połączeniem wyrazów "cyberprzestrzeń" i "feminizm". Nie wybrano słów techno czy wirtualny. Przedrostek "cyber" pochodzi od słowa cybernetyka. Norbert Wiener, wynalazca cybernetyki, oparł swoją teorię na założeniu, że istnieje analogia między organicznie i technologicznie regulowanymi systemami, które transmitują informacje. W połowie lat 80. Wiliam Gibson, autor powieści science fiction, wykreował cyberprzestrzeń, bezkresny, wirtualny świat elektronicznych połączeń, iluzyjną przestrzeń, w której dokonuje się kolektywna halucynacja. (cyber-sex, cyber-pieniądze itd.) W wizji tej kobiety, podobnie jak w świecie realnym, traktowane są przedmiotowo, jak cybernetyczne lalki. Cyberfeminizm powstał więc jako kontrapunkt seksistowskiej wizji, w ironicznej strategii adoptując przedrostek "cyber", a zarazem oferując odmienną wizje egzystencji kobiety w cyberprzestrzeni

2.4. Dla Sadie Plant pojęcie cyberfeminizm jest teoretycznym odzewem na fakt, że coraz więcej kobiet zaczyna pracować w sieci, partycypuje w innowacjach technicznych, ma coraz większy wkład w sztukę nowych mediów i wirtualne technologie. Kształtuje się nowy model zależności społecznych, o niehierarchicznej strukturze, nielinearny, decentralistyczny. Dla Plant jest to powrót do kobiecego porządku rzeczy , wielopoziomowego, systemu bez centrum.

2.5. Według utopijnej wizji Sadie Plant cyberfeminizm jest więc insurekcją epoki post-człowieczej, buntem systemu, obejmującego maszyny i kobiety, przeciwko materialistycznej i patriarchalnej rzeczywistości, która wciąż próbuje sobie podporządkować wyżej wymienione. Cyberfeminizm według takiego ujęcia jest przymierzem przedmiotów, towarów przeciw osobom, które je kontrolują. Według utopijnej wizji Sadie Plant cyberfeminizm jest więc insurekcją epoki post-człowieczej, buntem systemu, obejmującego maszyny i kobiety, przeciwko materialistycznej i patriarchalnej rzeczywistości, która wciąż próbuje sobie podporządkować wyżej wymienione. Cyberfeminizm według takiego ujęcia jest przymierzem przedmiotów, towarów przeciw osobom, które je kontrolują.

2.6. Cyberfeminizm, który pojawił się jednocześnie w kilku punktach świata, stał się wirusowym memem, który zainfekował teorię, sztukę i naukę .

2.7. Old Boys Network definiuje cyberfeminizm jako feminizm w szczególności zajmujący się digitalnymi mediami. Inna odpowiedź informuje, że cyberfeminizm jest nową perspektywą, z której podejmuje się dyskusje nad pewnymi problemami teoretycznymi, w tym społecznymi, politycznymi oraz artystycznymi. Także, że jest unowocześnioną wersją feminizmu, w której na pierwszy plan wysunięto globalizację, obejmującą także kulturę oraz społeczeństwo informatyczne. To zarazem nowy produkt i strategia marketingowa. Bardziej niż jakakolwiek odmiana feminizmu wchodzi w związki z estetyką i designem, jako nieodłącznymi zjawiskami współczesnego świata [35]

3. CYTATY, MOTTA

3.1. "Przed technologią nie możemy ani uciec, ani wpaść w bezkrytyczną euforię, raczej z optymizmem, radością i kreatywnością trzeba Meduzie spojrzeć w twarz i wymyślić jakieś całkowicie nowe sposoby współżycia z monstrum, którym staliśmy się my sami. Manifest cyborga to w pewnym sensie dowcip, ale całkiem serio powiedziany"

3.2. "Zasadniczy kłopot z cyborgami polega na tym, że są one bezprawnymi potomkami militaryzmu i patriarchalnego kapitalizmu, nie wspominając nawet o państwowym socjalizmie. Ale bękarci nie są zazwyczaj wierni swoim przodkom. Przecież ich ojcowie tak naprawdę się nie liczą"

3.3. "cyberfeminizm to insurekcja epoki postczłowieczej - bunt rodzącego się systemu, którego część stanowią (między innymi) komputery i kobiety, przeciwko światopoglądowi i rzeczywistości materialnej patriarchatu, który wciąż stara się ujarzmić jedne i drugie. To przymierze "przedmiotów" przeciw ich panom i władcom, sojusz kobiet i maszyn. Jest to bunt zniewolonych"

4. POSTACI I UGRUPOWANIA ZWIĄZANE Z CYBERKULTURĄ

4.1. C. Sollfrank, A Truth about Cyberfeminism, http://www.obn.org/reading_room/writings/html/truth.html

4.2. E.Witkowska,Cyberfeminizm,http://www.magazynsztuki.home.pl/archiwum/teksty_internet_arch_all/archiwum_on_line.html

4.3. Donna Haraway, Manifest cyborga, przekład E. Franus http://www.magazynsztuki.home.pl/post_modern/9.htm

4.4. G. Gajewska, Czy w świecie cyborgów jest miejsce dla historii? , http: // www. cyberforum. edu.pl/teksty .php3 ?ITEM=99

4.5. G.Gajewska, Pożegnanie z historią, http://www.magazynsztuki.home.pl/archiwum/poprzedni_nr/mit/mit.htm

4.6. R. Braidotti, Cyberfeminism with a diffrence, http://www.let.uu.nl/womens_studies/rosi/cyberfem.htm

4.7. J Brayton, Cyberfeminism as a new theory, http://www.unb.ca/web/PAR-L/win/cyberfem.htm

4.8. Old Boys Network http://en.wikipedia.org/wiki/Old_boy_network

4.9. Cornelia Sollfrank http://en.wikipedia.org/wiki/Cornelia_Sollfrank

4.10. Sadie Plant http://en.wikipedia.org/wiki/Sadie_Plant

4.11. VNS Matrix http://en.wikipedia.org/wiki/VNS_Matrix

4.12. Riot Grrrl http://pl.wikipedia.org/wiki/Riot_Grrrl

4.13. Guerrilla Girls http://pl.wikipedia.org/wiki/Guerrilla_Girls

4.14. Sandy Stone http://en.wikipedia.org/wiki/Sandy_Stone_%28artist%29

4.15. FACES Story http://faces-l.net/en/content/faces-storyhtml.html

5. Autorki mapy myśli: Karolina Mielniczuk, Monika Kobel